tez öneri formu örneği

Kurumuzda tez öneri formu yazımı yapılmaktadır. Aşağıda tez öneri formu örneği verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

  1. Tezin Başlığı………………………………………………………………………………………….1
  2. Giriş………………………………………………………………………………………………………1

            2.1. Problem Durumu……………………………………………………………………..1

            2.2. Problem Cümlesi………………………………………………………………………1

            2.3. Alt Problem Cümleleri………………………………………………………………1

            2.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi………………………………………………….1

            2.5. Sayıltılar……………………………………………………………………………………2

            2.6. Sınırlılıklar………………………………………………………………………………..2

            2.7. Tanımlar…………………………………………………………………………………..3

3.Yöntem…………………………………………………………………………………………………..3

            3.1. Araştırmanın Modeli…………………………………………………………………3

            3.2. Evren ve Örneklem……………………………………………………………………4

            3.3. Veri Toplama Araçları………………………………………………………………4

            3.4. Verilerin Çözümlenmesi…………………………………………………………….5

4.Çalışma Planı………………………………………………………………………………………….5

5.KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………….6

6.EKLER……………………………………………………………………………………………….7-9

 

 

           

                                      

 

1.TEZİN BAŞLIĞI

”Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları, özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişki”

2.GİRİŞ

Bu bölümde; problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, varsayımlar ve kapsam ve sınırlılıklar alt başlıkları ele alınmıştır.

2.1. Problem Durumu

 

Matematik, geleneksel anlamda bir bilimdir (Boran ve Aslaner,2008). Matematik çalışılan nesnelerin seçimi, bilginin oluşumu ve onaylanması iç kuralları ile karakterize edilen organize bir bilgi bütünü olarak tanımlanabilir. Galileo, doğanın hukukunun matematiksel olarak yazılabileceği ve modern bilimin matematiği yoğun olarak kullanabileceğini savunmuştur (Küçükali ve Koç,2016).

Matematik, hesaplama becerisinin ve muhakemenin bir kombinasyonu olarak görülebilir. Matematik belirli bir kişiye, bir konuya, çevreye veya bir fikre bağlı bir süreçtir (Biber vd.2015). Matematik; toplumsal, teknolojik ve kültürel büyüme için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır (Akpınar vd.,2016). Matematik zaman içinde değişmesine rağmen, ilerlemesinde ve etkilerinde, bilişsel, çağrışımsal ve duyuşsal psikolojik alanlar arasında bağlantılar bulunmaktadır (Gür ve Seyhan,2016).  Matematiksel problemler, öğrencinin problem doğrusalında model oluşturduğu gerçekçi bağlamları içeren matematik tabanlı bir görev olarak tanımlanabilir. Problem çözme yetenekleri okul seviyesinin ötesinde akademik başarı için geliştirilmelidir (Dursun,2015;Başpınar ve Peker,2016).

Matematik evrensel düzeyde uygulama alanına sahip olan bir konumda yer almaktadır. Bu bilgi ışığında matematik bilimi üzerindeki çalışmaların köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz (Umay,1996;Uysal ve Haser,2018). Modern öğretim teknikleri içinde matematik öğretiminin zihinsel ve sistematik bir yapıda uygulama alanına sahip olduğu söylenebilir (Dağdelen ve Ünal,2017). Karmaşık doğası ve uygulama alanlarının çeşitliliği öğrencilerin matematik kaygısı ile karşılaşmasına neden olmaktadır.  Bu nedenle beklenen matematik başarısının elde edilebilmesi için matematik kaygısı sorunsalının aşılması gerekmektedir (Aydın ve Keskin,2017).

Kaygı literatürü incelendiğinde kaygının akademik başarı ve öğrenme performansını olumsuz olarak etkilediği söylenebilmektedir (Şimşek vd.,2017). Çalışmamızın konu alanı içinde yer alan epistemolojik inançlar bireysel kaygı düzeyi ile negatif ilişki içinde yer almaktadır (Mutlu vd.,2017;Sürmeli ve Ünver,2017). Bu nedenle olumlu epistemolojik inançların oluşturulması kaygı düzeyini azaltmaktadır denilebilir. Bireyin öğrenim performansının en iyi olduğu durum öğrenilen bilgilerin eyleme dönüştürülmesi ile mümkündür.

Epistemolojik inançlar bireyin düşüncelerini eyleme geçirmesi için destekleyici bir güç olarak kaşımıza çıkmaktadır. Epistemolojik inançlar bireyin yaşam alanı içinde önemli bir konuma sahiptir (Bayar,2017). Bu nedenle matematik kaygısının azaltılması bireyin matematiğe yönelik akademik başarısını arttıracaktır. Matematik bilimi daha öncede bahsettiğimiz gibi diğer bilim alanları ile sürekli olarak etkileşim halindedir. Bu argüman matematik başarısındaki pozitif gelişmelerin genel akademik başarıyı olumlu olarak etkileyeceği yargısını geliştirmektedir (Işıksal vd.,2007).

Matematik kaygısının azaltılması aynı zamanda öğrencinin faaliyet alanı içinde öz-yeterlilik düzeyini olumlu olarak etkileyecektir. Bu etkinin nedeni öğrencinin matematiğe yönelik olumsuz yargılarından kurtulması olarak belirtilebilir (Köse ve Dinç,2007). Bu alandaki çalışmalar öz-yeterlilik düzeyinin akademik başarıyı etkilediğini göstermektedir. Öz-yeterlik ile performans arasındaki ilişkiyi araştıran çoğu araştırmacı da güçlü bir ilişkiyi doğrulamaktadır (Üstüner vd.,2009;Arslan,2012).

Öz-yeterlik inançlarının akademik başarıya doğrudan etkilerini destekleyen önemli kanıtlar olmasına rağmen, öz-yeterlilik ve başarı ilişkisine aracılık eden epistemolojik inanca yönelik çalışma alanında eksiklik bulunmaktadır (Sarı ve Akınoğlu,2009).  Bu nedenle; epistemolojik inançlar, öz-yeterlilik ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin akademik başarısı sosyo-bilişsel bir motivasyon bakış açısına dayanarak açıklanabilmektedir. Epistemolojik inançlar ise sosyolojik bir yapıya sahiptir. Bu çalışma akademik öz-yeterlik, öğrencilerin epistemolojik inançları ve akademik başarı arasındaki ilişkileri incelemektedir.

2.2. Problem cümlesi

Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları, özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişki var mıdır?

2.3.Alt problem cümleleri

  1. Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları nasıldır?
  2. Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematiğe karşı özyeterlik algıları nasıldır?
  3. Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı akademik başarıları nasıldır?
  4. Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları, özyeterlik algıları aralarında bir ilişki var mıdır?
  5. Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları, özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiye dair görüşleri nelerdir?

2.4.Araştırmanın Amacı ve Önemi

Çalışmamızın amacı; ‘Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları, özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ülkemizde eğitim alanında en fazla sorunun yaşandığı alanlar; matematik ve fen eğitimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Matematik doğası gereğince karmaşık ve birbirine bağlı kavramlarla etkileşim içindedir.

Günümüzde eğitim metodolojileri yapılandırmacı biçimlerde uygulanmaktadır. Buna ek olarak eğitim sistemi içinde teknolojik olanaklardan yararlanma imkanı bulunmaktadır. Ancak matematik öğretiminin beklenen başarıyı elde etmesi yalnızca alt yapı imkanlarının iyileştirilmesi ile mümkün değildir. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar matematik dersine yönelik başarıda öğrencinin sosyal ve bilişsel olarak hazır olması gerektiğini savunmaktadır.

Ülkemizde gelişim teorileri ışığında müfredatlar düzenlenmektedir. Bu durum bilişsel gelişime uygun konu anlatımlarında karşılık bulmaktadır. Ülkemizde matematik başarı oranlarının beklenen düzeyde gerçekleşmemesinin en önemli nedeni öğrencinin; öz-yeterlilik ve epistemolojik  inançlarının kazanımlarında sorunların yaşanmasıdır.

Öğrencinin matematik dersine yönelik olumlu epistemolojik inançlar geliştirmesi; öz-yeterlilik düzeyine olumlu katkı sağlamaktadır. Bu durum akademik başarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Akademik yazında bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların yetersizliği çalışmamızın uygulama ve kaynak olma konusundaki önem düzeyini arttırmaktadır. Buna ek olarak çalışmamızın nicel araştırma yöntemleri içinde yer alan anket yöntemi ile düzenlenmesi eğitim alanında uygulanabilme güvenirliliğini arttırmaktadır.

2.5.Sayıltılar

Araştırmada katılımcıların ölçeklere yansız olarak ve içtenlikle cevap verdikleri varsayılmaktadır.

2.6. Sınırlılıklar

Bu araştırma;

  1. 1. 2016-2017 öğretim yılında ….. il merkezindeki mesleki ve teknik anadolu liselerinde 9., 10., 11. ve 12. sınıf seviyelerinde öğrenimini sürdüren … öğrenci ile,
  2. 2. Veri toplama aracı olarak “”Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği” ve “Matematik Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği” ile sınırlıdır.

2.7. Tanımlar

Mesleki ve teknik eğitim: Okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumların tesis ettiği birimlerde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır (Mesleki Eğitim Kanunu, Madde 3, 1986).

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları:Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarıdır(Mesleki Eğitim Kanunu, Madde3, 1986).

Epistemolojik inanç: Epistemolojik inanç ise, bireyin bilginin kaynağına, kesinliğine, bilme ve öğrenmeye ilişkin inançlarıdır (Derelioğlu, 2005).

Özyeterlik:İnsanların belirli performansları yapabilmesi için gerekli faaliyetleri organize edebilme ve uygulayabilmesi açısından kendi kapasitelerine dair görüşleridir (Bandura, 1986; Akt. Aşkar ve Işıksal, 2003).

Matematik Özyeterlilik Algısı: Kişinin matematikle ilgili problemleri çözme yeteneğiyle ilgili kendine yönelik düşüncesidir (Cooper ve Robinson,1991; Akt. Argün, Umay ve Ural, 2008)

3.YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın yöntemi, evreni, örneklemi, veri toplanması ve verilerin analizi yer almaktadır.

3.1. Araştırmanın Modeli

Çalışmamız literatür tarama ile birlikte nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.  Araştırmada literatürden elde ettiğimiz bilgilerle anket çalışmasının sonuçları değerlendirilecektir. Yapılan anketler toplandıktan sonra önce değişkenlerin betimsel istatistiği, varyans analiziyle test edilip ve sonuçlar yorumlanacaktır.

3.2. Evren ve Örneklem

Yukarıda belirtilen sınırlılıklar çerçevesinde çalışmamızın evreni; 14.888 öğrenciden oluşmaktadır.  Örneklem seçiminde tabakalı oranlı örneklem yöntemi uygulanmıştır. Bu çerçevede evren içinde (745 öğrenci) %5’lik dilim seçilmiştir.  Okul bazında örneklem dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Alt Gruplar Evren Örneklem
Endüstri Meslek Lisesi 5318 266
Kız Meslek Lisesi 2936 147
Ticaret Meslek Lisesi 3431 172
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 1423 72
Sağlık Meslek Lisesi 1780 89
Genel Toplam 14888 746

 

3.3 Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırmada kişisel bilgi formunun (EK I) ardından ilk aşamada, araştırmanın nicel verilerini toplamak için iki ayrı ölçek kullanılacaktır. Bunlardan ilki Umay (2001) tarafından geliştirilen 14 maddeden oluşan beşli likert tipli ”Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği” (EK II); diğeri ise Çetin ve İlhan (2013)  tarafından geliştirilen 30 maddeden oluşan beşli likert tipli “Matematik Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği’dir (EK III).”

3.4. Verilerin Çözümlenmesi

Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin matematik odaklı epistemolojik inançları ve özyeterlik algıları ile akademik başarılarıyla aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla toplanan nicel verilerin analizinde SPSS 22.0 (Statistical PackageforSocialSciences) paket programı kullanılacaktır. Verilerin analizinde temel betimsel istatistik yöntemlerine başvurularak, elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler yardımıyla sunulacaktır.

4.ÇALIŞMA PLANI

                                 TARİH

Yapılacak işler

07.05.2018

15.06.2018

15.06.2018

01.07.2018

01.07.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.10.2019

Literatür taramanın ve derlemenin geliştirilmesi        
Veri toplama araçlarının düzenlenmesi ve Gerekli izinlerin alınması        
Uygulamanın yapılması        
Verilerin analiz edilmesi        
Verilerin yorumlanması        
Tezin yazılması        

 

5.KAYNAKÇA

 

AKPINAR, B., TUNCEL, T., & ÖZEREN, E. (2016). MATEMATİĞİN EKONOMİK KALKINMADAKİ YENİ ROLÜ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi15(58).

Argün, Z., Umay, A. ve Ural, A. (2008). Öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği        temelli eğitimin matematikte akademik başarı ve özyeterliğe etkisi. Hacettepe        Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi35(35).

Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(3), 1907-1920.

Aşkar, P. ve Işıksal, M. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-   yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi25(25).

AYDIN, M., & KESKİN, İ. (2017). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi25(5), 1801-1818.

Baki, A.,& Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir    bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi11(42), 1-21.

Başpınar, K., & Peker, M. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Kaygıları ile Matematik Öğretimi ve Öğrenimine İlişkin İnanışları Arasındaki İlişki.

BAYAR, H. (2017). Epistemolojik İnançların Değişiminde Yeni Yaklaşım; Çürütme Metinlerinin Tartışılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi11(1), 160-173.

Biber, B. T., İspir, O. A., & Ay, Z. S. (2015). Matematik Tarihinin Öğretimi İçin Alternatif Bir Öğretim Yöntemi: Yaratıcı Drama. İlköğretim Online14(4).

Boran, A. İ., & Aslaner, R. (2008). BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9(15).

Çetin, B. ve İlhan, M. (2013). Matematik odaklı epistemolojik inanç ölçeği (MOEİÖ):   Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi6(3).

Dağdelen, S., & Ünal, M. (2017). Matematik öğrenim ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty)14, 483-510.

Dursun, Ş. (2015). MATEMATİK EĞİTİMİNİN İNŞASINDA İNOVASYON VE BAŞARI.

Gür, H., & Seyhan, G. (2016). ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde aktif öğrenmenin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi8(1), 17-27.

Işıksal, M., Doğan, G. K. O., & Çakıroğlu, E. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının epistemolojik kavramlamaları: üniversite ve sınıf düzeyinin etkisi. İlköğretim Online6(2).

Köse, S., & Dinç, S. (2012). Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki/The Relationships Among Pre-Service Science And Technology Teachers’ Biology Self-Efficacy Perceptions And Epistemological Beliefs. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi9(18).

KÜÇÜKALİ, R., & KOÇ. M. (2016). Galileo’nun İki Büyük Dünya Sistemi Hakkındaki Diyalogları ve Bilime Etkisi. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (26), 121-130.

Mesleki Eğitim Kanunu, Madde 3. (1986)

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. (2012). ”Mesleki ve Teknik eğitimin          misyonu” 26.01.2017 tarihinde https://mtegm.meb.gov.tr/www/misyon-ve-          vizyonumuz/icerik/210 sayfasından elde edilmiştir.

Mutlu, Y., Söylemez, İ., & Yasul, A. F. (2017). Examining of the relationship between math anxiety and math achievement of elementary school students İlkokul öğrencilerinin matematik kaygısı ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences14(4), 4425-4434.

Sarı, A., & Akınoğlu, O. (2009). Öz-düzenlemeli öğrenme: Modeller ve uygulamalar.

Sürmeli, Z. D., & Ünver, G. (2017). Öz-düzenleyici Öğrenme Stratejileri, Epistemolojik İnançlar ve Akademik Benlik Kavramı ile Matematik Başarısı Arasındaki İlişki 1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education8(1), 83-102.

ŞİMŞEK, H., ŞAHİNKAYA, N., & AYTEKİN, C. (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi11(2), 82-108.

Umay, A. (1996). Matematik öğretimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi12(12).

Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı       özyeterlik algısına etkisi. Journal of QafqazUniversity8(1), 1-8.

Uysal, N. K., & Haser, Ç. (2018). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnanışları. İlköğretim Online17(2).

Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları. Secondary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9(17), 1-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.EKLER

 

05439437601