tez yazdırma

hizmetlerimiz
hizmetlerimiz
Teklif
Araştırma Projesi yazımı
Tez Yazma Hizmetleri
Tez Yazma Hizmetleri
Akademik Makale Yazımı (Araştırma Makaleleri, Konferans Bildirileri, Dergi makaleleri)
Proje Konuları ve Materyalleri
İspat Okuma Hizmetleri
Veri analizi
Veri Analizi için Yazılım
Bizi öne çıkaran nedir
Tamamlanmış işlerin zamanında teslim edilmesi
İşinizi bize teslim etme nedeninizi anlıyoruz. Ne kadar meşgul olduğunuzu anlıyoruz. Bize verdiğiniz zamandan önce veya sonra teslim ediyoruz.

İntihal Ücretsiz Araştırma Projesi
Lisansüstü düzeyde ve talep üzerine lisans düzeyinde intihal ücretsiz teklif, makale ve tez garanti ediyoruz.

En iyi veri analisti
Verilerinizi analiz edebilir ve yorumlayabiliriz. Verilerinizin güncel yazılımımızla analiz edilmesi için bugün bize ulaşın. Verilerinizi kısa bir süre içinde analiz eder ve yorumlarız.

 

Tez Örnekleri

Yüksek lisans tezlerinin yazımı kapsamlı literatür çalışmaları sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmaların intihal oranın kabul edilebilir seviyede olması gerekmektedir. Tez merkezimizde lisans tez yazımı, yüksek lisans tez yazımı ve doktora tez yazımı yapılmaktadır. Tez yazdırma için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz. Aşağıda örnek amaçlı oluşturulmuş literatür yazımının bir bölümü paylaşılmıştır.

 

 

 

II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Rotter (1954)’e göre Kontrol odağı sosyal, klinik, kişilik ve sağlık psikolojisinde yirminci yüzyılın son otuz yılında ortaya çıkan en önemli yeni yapısıdır. Bu çerçevede   Rotter (1954) kontrol odağının ölçülmesi amacıyla literatüre kontrol odağı ölçeğini kazandırmıştır. Kontrol ölçeği puanlarının yerleri, psikolojik bozukluklar, psikoterapi, okul başarıları ve fiziksel sağlık ile ilgili sonuç belirteçleri ile birçok güçlü korelasyon üretilmiştir. Kontrol odağı psikolojinin uyaran tepkisi davranışına daha önceki bir vurgudan bilişsel ve zihinsel faktörlere geçişini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kontrol odağı öğrenilmiş çaresizlik, atıf yanlılığı, öz-yeterlik, umut ve iyimserlik gibi diğer teorilere de katkıda bulunmuştur.

Kontrol Odağı,  insanların kontrol ettikleri şeylere (‘iç’) başarı ve başarısızlıkla atfedilenlere sahip olan sürekli bir ölçektir. Başarısızlık, etkilerinin dışındaki kuvvetlerden kaynaklanır (‘dış’).

Kontrol odağı ve eleştirel düşüncenin ilişkili olduğu söylenebilmektedir. Öğrencilerin düşük eleştirel düşünme becerilerinin üstesinden gelmek için, doğru öğrenme yaklaşımını kullanarak ve öğrencinin kontrol odağına (iç ve dış) dikkat ederek sınıftaki uygulamasını en üst düzeye çıkararak aşılması gerekmektedir. Kontrol odağı, öğrenme güçlükleri ve değişen tutumlar bağlamında hayati kavramlardan biridir (Choy ve Cheah, 2009). Bu nedenle lontrol odağı göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü inançlar, öğrencilerin hem sınıfta hem de çevredeki belirli sorunları kontrol etme veya karşı karşıya kalma konusundaki güveni ile ilgilidir.

 

2.1. Eleştirel Düşünme Eğilimleri

 

Pedegojik formasyonda, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri eğilimleri ve kontrol noktaları hakkında cinsiyet, yaş, sınıf, eğitim düzeyleri vb. farklı değişkenler açısından bir araştırma gösteren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Coskun ve Altinkurt, 2016). Ek olarak öğretmen adaylarında kontrol odağı ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki bağlantı hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda öğretmen adaylarının kontrol odağı ile olan ilişkisi çerçevesinde eleştirel düşünme eğilimleri ele alınmıştır (Coskun ve Altinkurt, 2016).

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, bilimin gelişiminde temel beşeri sermaye haline gelir. Bu sermaye ile öğrenciler meydana gelen her olayı veya problemi analiz edebilir ya da çözümü uygun bir şekilde bulabilirler. Bu çerçevede eleştirel düşünme ve herhangi bir tartışmaya yanıt verme yeteneğini içerir (Demirbag vd.,2016).

Szabo ve Schwartz, (2011)’e göre, eleştirel düşünme bilgi çağındaki bireyler için önemli bir gereksinimdir (Szabo ve Schwartz, 2011). Bu bağlamda, yapılandırmacı müfredat tasarlayarak öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi vurgulanmaktadır (Szabo ve Schwartz, 2011).  Eleştirel düşünme, bireylerin yaşam boyu aktif öğrenme rolleri geliştirmek için sahip olabileceği becerilerden biridir. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, bireylerin demokratik bir toplumun aktif üyeleri olma gereksinimlerinden biridir (Norris ve Ennis, 1989).

Demokratik bir toplum yaratacak ve sürdürecek bireylerin eleştirel düşünme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Demokratik bir toplumda, bireyler eleştirel düşünme becerileri geliştirdiklerinde karşılaştıkları sosyal sorunları çözebilirler.  Eleştirel düşünmenin amaçlarından biri, bilgiyi sorgulamayı, hataları ve hataları kontrol etmeyi sağlayarak öğrencilerin eleştirel bakış açısını geliştirmektir. Eleştirel düşünme, gözlem, deneyim, yansıma, akıl yürütme ya da tarafından üretilen bilgiyi aktif ve ustalıkla kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme sürecinin entelektüel olarak disiplinli sürecidir (Norris ve Ennis, 1989).

Eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyler bazı özelliklere sahip olmalıdır.  Bu özellikler; fikrin temellerini aydınlatabilme, yeniden keşfetme ve yeniden değerlendirme, temelden akıllıca yargılama, yaratıcı bir şekilde tahmin etme ve birleştirme olarak sıralanabilmektedir (Scheibe ve Rogow, 2011). Eleştirel düşünme becerilerini elde etmek için, öğrencilerin; analiz etme, bağlantı kurma, çıkarım ve değerlendirme, eleştirel düşünme eğilimleri ve tartışma, eleştirel düşünme,  nedenleri arama ve açık fikirlilik gibi bilişsel becerileri geliştirmektedir (Cubukcu, 2006).  Bu nedenle öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri geliştirebilmeleri için kuşkusuz öğretmenleri tarafından teşvik edilmeleri gerekmektedir (Li ve Lal, 2005).

Öğrencileri eleştirel düşünme konusunda destekleyen eğitmenler öncelikle eleştirel düşünme becerileri ve eğilimlerini geliştirmelidir. Eleştirel düşünme ve başarı arasında pozitif bir ilişki vardır denilebilir (Wood ve Anderson, 2001). Akademik performansı arttırmak ve eleştirel düşünme üzerine verilen eğitim öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini arttırır. Ayrıca öğrencilerin düşünme biçimleri eleştirel düşünme eğilimlerine katkıda bulunur denilebilir.

2.2 Kontrol Odağı

 

2.2.1. Tanım ve Gelişimi

 

Kontrol Odağı, Rotter’in (1954) sosyal öğrenme bireysellik teorisinden meydana gelmiştir. Lefcourt (1979) ‘un ifade ettiği gibi Kontrol Odağı: Algılanan kontrol, dış kontrol takviyelerinin aksine içsel için genel bir beklentiyi ifade etmektedir.

Kontrol Odağı, bireyin destekleme konusundaki beklentisini içermektedir. İç kontrol odağına sahip bir birey, güçlendirmenin kendi faaliyetlerinin önünde olduğuna inanırken, dış kontrol odağına sahip olan kişi, kadere, yeteneğe veya güçlü kişilerin düşüncelerine bağımlıdır. Lefcourt (1979) takviyenin olası davranışı arttırmak için hayati önem taşıdığını savunmaktadır. Aynı zamanda kişinin yaptığı ile takip eden arasında barışçıl bir ilişki olduğuna inanması gerekir.

Tarihte, Kontrol Odağı genel olarak araştırılan bireysellik değişkenlerinden biri olmuştur. Kontrol odağı, ebeveynlik tarzı, yaratıcılık, başarıya bağlı davranış, ceza, endişe ve diğer birçok değişkenle ilişkilendirilmiştir (Ajzen, 2002).

 

2.2.1. Kontrol Odağı İle İlgili Kavramlar

 

1966 yılında Rotter, Kontrol Ölçeğini yayınlamıştır. Çalışmalarda IE ölçeğinin güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda da kullanılan Rotter ölçeği ile ilgili genel bilgiler yöntem bölümünde verilmiştir. Rotter, nevrotik uyumsuzluğa harici bir kontrol odağı eklendiğini ileri sürmüştür. Benzer şekilde, psikoterapinin zamansal seyri boyunca düzelmeyen hastalar dışta kalan kontrol noktalarına sahipken, tedaviyi geliştiren psikoterapi müşterilerinin daha içsel hale gelen puanları vardır. Okuldaki başarıya ilişkin performanslara dönersek, kontrol insanlarının dış konumları, sürekli olarak iç konum bilgilerinden daha kötü bir performans göstermiştir. Ayrıca, çalışmalar sürekli olarak dış kontrol insanlarından daha fazlasının fiziksel sağlıkla ilgili konularda dezavantajlara sahip olduğunu göstermiştir.

İç kontrol odağına sahip olmayan bireyler hedefleri açısından sonuca yönelik yüksek performans göstermemekte ve çalışma motivasyonu gösterememektedir. Ayrıca, dışsal kişiler yaşamlarının şans faktörleri veya kendi dışında ikamet eden güçlü kuvvetler tarafından yönetildiğine inandıkları için, oldukça pasiftirler ve sağlık konularında (örneğin, emniyet kemeri veya güneş koruyucu giymek) koruyucu önlemler almazlar. Ayrıca, planlı ve geleceğe yönelik olma eğilimi göstermezler, çünkü kendilerini etkili proaktif davranışlar olarak göremezler. Dahası, içsel olanlara göre dışsallar, çevrelerindeki ortamlara dikkat etmezler ve sağlıkla ilgili konularda çok bilgili değildirler.

 

 

 

Kontrol Odağı ve Bilişsel Etkinlik

Kontrol Odağı, konsantrasyon, merhamet gibi birçok bilişsel faaliyetle ilişkilendirilmiştir.  Kontrol Odağı ve bilişsel harekete ilişkin ilk çalışma Seeman ve Evans (1962) tarafından gerçekleştirilmiştir. (Seeman ve Evans,1962).

 

Kontrol odağı ve Sosyoekonomik Durum

Sosyoekonomik Durum, kontrol odağının önemli bir belirleyicisi olarak ortaya çıkmıştır.  Bu çerçevede düşük sınıfa ait olmak, kalite çabası ve kalite ödülü arasında minimum beklenmedik duruma neden olur denilebilir.

Kontrol Odağı ve Psikopatoloji

Kontrol Odağı ve umutsuzluk arasındaki korelasyon kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve dış denetim odağını arttırmaktadır.

Kontrol Odağı ve Başarıya İlişkin Davranış

Kontrol Odağı ve başarıya bağlı performans arasındaki ilişkiyi görmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu konu ile ilgili literatürde Kontrol Odağı’ nı ilişkilendirmek için yapılan ilk araştırma Crandall ve meslektaşları tarafından bildirilmiştir. Başarı performansı yetişkinler çalışma lisansüstü öğrencilerinde deneyimsel olmuştur.

2.3. Kontrol Odağı Boyutları

 

2.3.1. İç Kontrol Odağı

 

Başarılarını kendi çalışmalarına dayandıran ve yaşamlarını kontrol ettiklerine inanan insanlar iç kontrol odağına sahiptir. Aksine, başarılarını veya başarısızlıklarını dış etkilere bağlayan insanların dış kontrol odağı vardır. Öte yandan, dış kontrol odağına sahipseniz başarıyı şans, kader, zamanlama, diğer insanlar veya bir tür ilahi müdahale gibi dış veya çevresel faktörlere bağlayabilirsiniz. Aynı örneği kullanalım ve bir promosyonun reddedildiğini varsayalım. Eğer kontrol konumunuz dahili ise, algılanan başarısızlıktan dolayı kendinizi suçlamanın bir yolunu bulacaksınız. Eğer kontrol konumunuz dışsal ise, dış kaynakların kontrolünüz dışında suçlanması kolay, hatta doğal olabilir (Yalçın vd.2010).

 

2.3.2. Dış Kontrol Odağı

 

Temel kontrol odağı fikri, bir bireyin kendilerine ne olduğunu kontrol etme hissini ve bir birey olarak yaşamlarını ne ölçüde etkileyebileceğini tanımlamasıdır. Güçlü bir dış kontrol odağı, birinin başına gelenlerin şans ya da kader olduğuna inandığında ve hayatlarının kontrolünde olmadığına karar verir; bunların hepsi çevrelerindeki dış güçlerden kaynaklanmaktadır (örneğin diğer insanlar). Güçlü bir iç kontrol odağı, kendilerine ne olduğunu kontrol ettiklerine inanan birini tanımlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

World History Channels

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior 1. Journal of applied social psychology, 32(4), 665-683.

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Sariçam, H., Akin, U., İlbay, A. B., Civan, S., & Demir, T. (2013, December). The validity and reliability of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale. Paper presented at the 2nd International Chaos, Complexity and Leadership Symposium (ICCLS 2013), December, 17-19, Ankara, Turkey.

Choy, S. C., & Cheah, P. K. (2009). Teacher perceptions of critical thinking among students and its influence on higher education. International Journal of teaching and learning in Higher Education, 20(2), 198-206.

Coskun, M. V., & Altinkurt, Y. (2016). The relationship between values and critical thinking dispositions of pre-service teachers. Educational Process: International Journal.

Cubukcu, Z. (2006). Critical thinking dispositions of the Turkish teacher candidates. Online Submission, 5(4).

Davis, W. L., & Phares, E. J. (1967). Internal‐external control as a determinant of information‐seeking in a social influence situation 1. Journal of personality, 35(4), 547-561.

Demirbag, B., Unisen, A., & Yesilyurt, A. (2016). Training of Critical Thinking Skills in Teacher Candidates and Placebo Effect: A Quasi-Experimental Study. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63).

Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 363-382.

Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 113-128.

Dinçyürek, S., Güneyli, A., & Çağlar, M. (2012). The relation between assertiveness levels, locus of control and academic success of turkish language teacher candidates. Sociology Mind, 2(01), 61.

Gürel, R. (2014). Sosyal Pekiştireçlerin Ve Model Davranışlarının, Çocukların Ahlaki Yargılarının Şekillenmesindeki Etkisi (Bandura Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 101-119.

Kırhan, A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Tematik Televizyon Kanal Tercihleri Kullanımlar Ve Doyumlar Kuramı-Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Maltepe Üniversitesi’nde Bir Çalışma (Master’s Thesis, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Lefcourt, H. M. (1976). Locus of control and the response to aversive events. Canadian Psychological Review/Psychologie Canadienne, 17(3), 202.

Lefcourt, H. M., von Baeyer, C. L., Ware, E. E., & Cox, D. J. (1979). The multidimensional-multiattributional causality scale: The development of a goal specific locus of control scale. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 11(4), 286.

Li, X., & Lal, S. (2005). Critical reflective thinking through service‐learning in multicultural teacher education. Intercultural Education, 16(3), 217-234.

Norris, S. P., & Ennis, R. H. (1989). Evaluating Critical Thinking. The Practitioners’ Guide to Teaching Thinking Series. Critical Thinking Press and Software, Box 448, Pacific Grove, CA 93950-0448; tele.

Phares, E. J. (1976). Locus of control in personality (Vol. 174). Morristown, NJ: General Learning Press.

Rotter, J. B. (1975). Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control of reinforcement. Journal of consulting and clinical psychology, 43(1), 56.

RotterJ.B. (1954) Social Learning and Wml Psylwlogy. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. NI.

Scheibe, C., & Rogow, F. (2011). The teacher s guide to media literacy: Critical thinking in a multimedia world. Corwin Press.

Seeman, M., & Evans, J. W. (1962). Apprenticeship and attitude change. American Journal of Sociology, 67(4), 365-378.

Szabo, Z., & Schwartz, J. (2011). Learning methods for teacher education: The use of online discussions to improve critical thinking. Technology, Pedagogy and Education, 20(1), 79-94.

Wallston, K. A., Strudler Wallston, B., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scales. Health education monographs, 6(1), 160-170.

Wood, A. T., & Anderson, C. H. (2001). The Case Study Method: Critical Thinking Enhanced by Effective Teacher Questioning Skills.

Yalçın, B., Tetik, S., & Açıkgöz, A. (2010). Yüksekokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algıları İle Kontrol Odağı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 19-27.

Tez merkezi,

tez yazdırma,

tez örnekleri,

tez yazan yerler,

 

Ücretlendirme Politikamız

Orijinal bir tez size zaman kazandırmak ve stresi azaltmak için ihtiyaç duyduğunuz akademik avantajı sağlayabilir. Öğrencilerin tezlerini veya tezlerini yazarak ek yardıma ihtiyaçları olması sürpriz değildir. İhtiyacınız olan özel akademik yardımı size sunmak için buradayız. Onunla yüzleşelim – tüm öğrenciler zamandan ve yazı ve araştırma ile nasıl denge kuracakları konusunda mücadele veriyorlar. Profesyonel bir tez yazarı ve araştırmacının yardımından faydalanabileceğinizi düşünüyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Size inanılmaz bir zaman ve para kazandırabiliriz

Endüstri eşitlerine göre rakipsiz olan bir fiyatlandırma sunuyoruz. Bu, öğrencilerin ekonomik eğitimden yoksun bırakılmaması gerektiğine inanan, hem ekonomik nedenlerden dolayı hem de müşterilerimize paralarının alabildiği ve gerçekten gurur duyabilecekleri en iyi belgeleri sunmaya inanan, inançlı ve sağlam inancımız üzerine kurulmuştur. kendi.

Fiyatlandırma politikalarımız, sadece en iyi endüstri uygulamalarına değil, aynı zamanda talep-arz hareketlerine, karşılanabilirliğe ve en önemlisi, değerli müşterilerimize, müşterilerimize maliyet avantajları, maliyet etkinliği ve değer eklemeleri sağlama konusunda dikkatli ve titiz bir araştırma yaptıktan sonra iskeleye oturtulmuştur. ve eğitici devamlılık boyunca müşteri. Bu aynı zamanda bizim temel felsefemize dayanıyorsa, kendimize% 100 adalet yapmak istiyorsak, öncelikle tüm değerli müşterilerimize ve güven, inanç ve kaynakları bize ve yetkinliklerimize yerleştiren herkese% 100 adalet sağlamanız gerekir.

Çoğu online yazım söz konusu olsa da, fiyatlandırma bir ikiye bölünürken, işimizin söz konusu olduğu kadar değil, yalnızca şeffaf, şeffaf ve kolay takip edilebilir fiyatlandırma mekanizmamızdan değil, aynı zamanda fiyatlandırma politikamızdan da kaynaklanıyor. Rekabetçi ve fiyat duyarlı pazardaki en iyi çevrimiçi yazım endüstrisi standartlarını ve ahlakını karşılar ve geçerliliğini korur.

Fiyatlandırmayı belirleyen faktörler:
Online tez ve tez yazımının alanlarında, hem makro hem de mikro düzeyde fiyatlamayı belirleyen birçok değişken faktör vardır. Makro seviyelerimizde, en iyi endüstri fiyatlandırma uygulamaları, talep-arz dengeleri, kur değerlemeleri, enflasyonist eğilimler ve alandaki rekabetçi unsurlar, hüküm sürüyor. Bununla birlikte, etik olmayan iş ideallerini ve politikaları, etik olmayan uygulamalara titizlikle uymak ve etik olmayan bir şekilde iş yapmak için aldığımız en düşük teklifleri göz önünde bulundurarak, bağlı iş uygulamalarımızın bir parçası olmayacaktır.

Dahası, mikro düzeylerde, kağıdın türü, sayfa sayısı, kağıt seviyeleri ve standartları, zaman çerçeveleri ve kalitesi, gerekli referanslar, vb. Hepsi fiyat belirleyicilerinin temel yönlerini oluşturmaktadır.

En iyi endüstri fiyatlandırma uygulamaları:
Bizler, yazarlık şirketlerinin, bize sağlamak için ihtiyaç duydukları kâğıt türünden bağımsız olarak, her aşırı şarj veya kısa süreli müşteriden bizi yasaklayan güçlü şirket politikaları var. Fiyatlandırma politikalarının fiyat açısından hassas yönlerinin etkilerinin tamamen farkındayız ve fiyatlandırma uygulamalarımızı kolay, rekabetçi ve kullanıcı dostu hale getirmeye çalışırken, ucuz, tatsız ve derecelendirilmiş olmamak için sürekli çaba gösteriyoruz.

Kalitenin her zaman bir fiyat etiketi vardır:
Nitekim kalite standartlarımız ve yüksek değerlerimiz, sadece fiyatlandırma modellerini ciddiyetle ve titizlikle sürdürerek en iyisini sunmamız gerektiğini belirlemektedir. Kalitenin bir fiyatı olduğu için, düşük bütçeleri karşılamak için yüksek kaliteden ödün vermeyi uygun bulmuyoruz.

İndirim Politikası
En yüksek standartlara ve etik iş uygulamalarının ayırt edici özelliklerini koruyoruz ve cazip indirimler sunmak için fiyatları artırmıyoruz. Farkındalık duyan müşterilerin bu oyunda doğru görebildiğini biliyoruz ve bu, düşük maliyetli kağıtlar için bile gerçekten üretken olabilir. Ayrıca, değerli müşterilerimize farklı oranlar sunmayı etik olarak görmüyoruz.

 

İstanbul’da tez yazan yerler

Kurumumuz Yüksek lisans,doktora,Lisans öğrencileri için ödev,tez,proje,makale,bitirme tezi,SPSS analiz ,sunum hazırlama,essay, assignment vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Destek almak istediğiniz konuyu canlı hizmet birimimiz ile yada 0543 943 76 01 danışmanlık birimimiz ile 7/24 paylaşa bilirsiniz.

Kurumumuzda İstanbul’da tez ödev ve proje yazımı yapılmaktadır. Ödev tez ve projeleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz. Tez merkezimizde SPSS analiz, öneri formunun hazırlanması ve makale yazım işlemleri de yapılmaktadır. Büyük bir uzman kadrosuna sahibiz ve sizin istekleriniz doğrultusunda tez ücretlerimizi belirliyoruz…

Tez ücretini öğrenmek istiyorum diyorsanız bizi aramanız yeterli. Tez merkezimiz, İstanbul tez ofisi, Ankara tez ofisi, İzmir tez ofisi olarak hizmetinizde. Türkiye’nin bütün illerinde tez yazım hizmeti veriyoruz. Alt yapımız Türkiye’deki bütün üniversiteleri kapsayan arşivlerle beslenmektedir.

İstanbul’da tez yazan yerler hakkında bütün bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Kurumumuzda tez yazım işlemleri dahil olmak üzere akademik yazı türlerinizde destek vermekteyiz. Ödev tez ve projeleriniz için bizi aramanız yeterli.

Bir tez, geleneksel monograf tarzında ya da makale (makale) temelli tarzda yazılabilir ve düzenlenebilir. İkisinin karışımı olamaz. Tezler Türkiye Kütüphanesi ve Arşivleri’nin gereksinimlerine uygun olmalıdır. Bu gereksinimler aşağıda listelenmiştir.

Monograf ya da makale formatında, tez, metodoloji, sonuçlar ve bilimsel tartışma içermelidir. Ayrıca aşağıdaki gereksinimleri de içermeli veya bunlara uymalıdır:

 1. Başlık sayfası
 2. Detaylı bir içerik tablosu
 3. İngilizce ve Türkçe kısa bir özet.
 4. Teşekkürler

Diğer onaylar arasında, öğrenci, materyaller ve veriler, tasarım ve inşaat koleksiyonundaki personel, diğer öğrenciler, araştırma görevlileri, teknisyenler veya başkaları tarafından hangi yardımın (ücretli veya ücretsiz) verildiğini bildirmekle yükümlüdür.

Ayrıca tez danışmanı ve danışmanları tarafından verilen denetim ve tavsiyelerin tanınması uygun olacaktır.

 1. Özgün bilgiye katkı
 2. Yazarların Katkısı

Öğrencinin her bölüme yaptığı katkılar açıkça belirtilmelidir.

Her bölümün ortak yazarlarının katkıları açıkça belirtilmelidir.

 1. Giriş

Açıkçası araştırmanın gerekçesini ve hedeflerini belirtin.

 1. İlgili literatürün kapsamlı bir incelemesi

Literatür taraması disiplin beklentileriyle uyumlu olmalıdır.

 1. Tezin kuruluşu

Tezin bölümü aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır:

Metodoloji

Araştırma bulguları

 1. Tüm bulgular hakkında kapsamlı bir bilimsel tartışma

(Makale-temelli bir tez durumunda, kapsamlı tartışma tezin tüm bölümlerini kapsamalıdır ve bireysel bölümlerin tekrarı olmamalıdır.)

 1. Son sonuç ve özeti

Açıkça, araştırmanın amaçlarının nasıl karşılandığını açıklayın ve bulguların sonuçlarını tartışın.

 1. Tam bir bibliyografya veya referans listesi

 

Akademik Tez Yazan Yerler

[flip_boxes columns = “1” class = “” id = “”]
[flip_box title_front=”Akademik Tez yazım hizmeti verilmektedir” title_back=”Akademik Tez Yazan yerler” text_front=”Kurumumuz Yüksek lisans,doktora,Lisans öğrencileri için ödev,tez,proje,makale,bitirme tezi,SPSS analiz ,sunum hazırlama,essay, assignment vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Destek almak istediğiniz konuyu canlı hizmet birimimiz ile yada 0543 943 76 01 danışmanlık birimimiz ile 7/24 paylaşa bilirsiniz.” border_color=”” border_radius=”10px” border_size=”10px” background_color_front=”#1cb2b2″ title_front_color=”#c4cc2e” text_front_color=”” background_color_back=”” title_back_color=”” text_back_color=”” icon=”fa-check” icon_color=”#eeee22″ circle=”yes” circle_color=”” circle_border_color=”” icon_flip=”” icon_rotate=”” icon_spin=”no” image=”” image_width=”60″ image_height=”60″ animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.5″]TEZ YAZIM MERKEZİ İLETİŞİM 0543 943 76 01

TEZ YAZIM MERKEZİ İLETİŞİM FORMU

TEZ YAZAN YERLER

Kurumumuz Yüksek lisans,doktora,Lisans öğrencileri için ödev,tez,proje,makale,bitirme tezi,SPSS analiz ,sunum hazırlama,essay, assignment vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Destek almak istediğiniz konuyu canlı hizmet birimimiz ile yada 0543 943 76 01 danışmanlık birimimiz ile 7/24 paylaşa bilirsiniz.

 

[content_box title = “TEZ YAZAN YERLER” backgroundcolor = “# dd3333” simgesi = “” icon_circle_size = “{{icon_circle_size}}” icon_align = “left” iconcolor = “” circlecolor = “” circlebordercolor = “” iconflip = “” iconrotate = “” iconspin = “no” image = “” image_width = “35” image_height = “35” link = “” linktarget = “_self” linktext = “{{linktext}}” animation_type = “0”animation_direction = “aşağı” animation_speed = “0.1”] Kurumumuz Yüksek lisans, doktora, lisans için, tez, proje, makale, bitirme tezi, SPSS analiz, sunum hazırlama, deneme, ödev vb. hizmeti. 

[content_boxes layout = “icon-with-title” title_size = “” icon_circle = “default” icon_size = “” icon_align = “left” columns = ” 4 “margin_top =” “margin_bottom =” “class =” “id =” “]
[content_box title = “SPSS ANALİZ HİZMETİ” backgroundcolor = “#eeee22” icon = “” icon_circle_size = “{{icon_circle_size}}” icon_align = “left” iconcolor = ” “circlecolor =” “circlebordercolor =” “iconflip =” “iconrotate =” “iconspin =” no “image =” “image_width =” 35 “image_height =” 35 “link =” “linktarget =” _self “linktext =” { {linktext}} “animation_type =” 0 “animation_direction =” down “animation_speed =” 0.1 “] Yüksek lisans, Lisans, Doktora tez ödev ve makalelerinizde SPSS ANALİZ HİZMETİ VERMEKTEYİZ. SPSS ANALİZ VE ANKET TASARIMIZ HİZMETİMİZ İÇİN 7/24 BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ….

TEZ, TEZ YAZIMI , TEZ YAZAN YERLER

 

Tez Yazan Yerler

[checklist icon = “” iconcolor = “# eeee22” circle = “” circlecolor = “” size = “13px” class = “” id = “”]
[li_item icon = “”] UZMAN TEZ YAZIM HİZMETİ TEZ YAZAN YERLER 

Akademik Hizmetlerimiz

Akademik Hizmetlerimiz dahilinde Siz Öğrencilerin Stresten Uzak Bir şekilde tez yazmanıza yardımcı oluyoruz…Tez yazımı konusunda deneyimli kadromuz sizin 1 adım öne geçmenize yardımcı olacaktır..

 

TEZ YAZIM HİZMETİMİZDE;

KONU BULMA

TEZ KONULARINIZ UZMANLARIMIZ TARAFINDAN BULUNMAKTADIR. TEZ YAZIMINDA KULLANILAN KAYNAKLAR EKİBİMİZ TARAFINDAN TEMİN EDİLMEKTEDİR. TEZ KAYNAKLARI BİRİNCİL KAYNAKLARDAN OLUŞMAKTADIR..

SÜRE

TEZLERİNİZ ZAMANINDA TESLİM EDİLMEKTEDİR. DANIŞMANINIZDAN GELEN BİLDİRİMLER İSTEDİĞİNİZ SÜRE ZARFINDA EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLMEKTEDİR.

SUNUM HAZIRLAMA

TEZ YAZIM İŞLEMİ SONUNDA SAVUNMA SUNUMU TARAFIMIZCA YAPILMAKTADIR. SUNUM HAZIRLAMA EKİBİMİZ SİZİN İÇİN ETKİLEYİCİ SUNUMLAR YAPMAYA HAZIRDIR…

 

Tez Merkezimizde tez yazım işlemleri uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Tez yazımında daha önceden belirlenen taslak doğrultusunda süre olanakları değerlendirilmektedir. Yüksek lisans tezleri 100-150 sayfa aralığında yazılırken; Doktora tez yazım hizmetimiz 200-250 sayfa aralığından oluşmaktadır. Tez merkezimizde istekleriniz doğrultusunda sayfa standartları değiştirilebilmektedir.

Tez merkezimizde yazılan tezler %100 özgünlük GARANTİSİ İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. TEZ YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ TEZİNİZİN ÖZGÜN OLMASINA ÖNEM VERMEK ZORUNDASINIZ. BUNU BİLİYOR VE BUNA GÖRE TEZ YAZIM HİZMETİ VERİYORUZ. İNTİHALDEN UZAK TAMAMEN ÖZGÜN TEZ YAZIMI İÇİN BİZE ULAŞIN.
TEZ MERKEZİMİZDE TEZ YAZIMI HARİCİNDE;
 • SPSS ANALİZİ,

 • ANKET TASARIMI,

 • MAKALE YAZIMI,

 • ÖDEV HAZIRLAMA VB AKADEMİK HİZMETLER VERİLMEKTEDİR…

 

 

 

 

 

 

 

Tez Yazan Yerler %100 Orjinallik Garantisi

İstanbul'da Tez Yazan yerler, İstanbul Tez yazım merkezi, Tez yazan yerler İstanbul, İstanbul'da tez hazırlayan yerler,

Ekibimiz, tüm alanlarda tez yazımının tüm yönleriyle destek sağlama konusunda en iyisidir. Uluslararası dergilerde (IEEE, Springer) tez yazımı, problem formülasyonu, araştırma makalelerinin yayınlanması veya yayınlanması; Görevlerinizi başarıyla yerine getirebilmeniz için size en iyi çentik hizmetlerini sunmaya her zaman hazırız.

Tez yazımı, araştırmanızı müthiş ve sunulabilir bir biçimde sunma sanatıdır. Tez danışmanlığı, araştırma projeleri ve çok çeşitli araştırma konuları uzman teknisyenlerimiz ve araştırmacılarımız tarafından başarıyla yönetilmektedir. En yeni ortaya çıkan teknolojiler ve teknik uzmanlığımız hakkında güncel bilgiler, müşterilerimize% 100 memnuniyet vermemizi sağlamıştır. Yaptığımız tüm araştırmalar, yetenekli profesyoneller tarafından yapıldığı için, çalışmamızda hiç bir şüphe yoktur. Müşterilerimiz IEEE, Springer, Elsevier gibi uluslararası işlemlerde ve dergilerde kendilerini tanıdılar.

Tez ekibi üyelerimiz kendi alanlarında zengin bir deneyime sahipler. Karşılaştığımız her bir problemin en üst düzey çözümüne ulaşmamızı sağlayan deneyim ve beceri setiyle zenginleştirilmiş güvenimizdir. Tez çalışması, tez yazımında yardım, proje geliştirme veya tez, ödev veya proje ile ilgili herhangi bir konu olsun, hepinizle işbirliği yapacağız. Tecrübemizi deneyimlerimize gömmek, size en iyi hizmetlerimizi sunacağımızdan eminiz.

Mehmet Hoca 0 (543) 943 76 01 +whatsapp
bilgi@yukseklisansodevtezproje.com
yukseklisansodevtezproje@gmail.com

İLETİŞİM FORMU

Garantili Tez Hazırlama Sitesi

Türkiye’nin her yerinden öğrencilerimize tez hazırlama hizmet veriyoruz

Teminatlar

Kalite:

Tezlerimizin, Tezlerimizin ve İstatistiksel Veri Analizimizin kalite eşikleri, en önemli garantimizdir. Çeşitli sunumlarımızın en önemli özelliklerinden hiçbir şekilde taviz vermeyiz ve bunlara sunduğumuz sunumlar türünde öğrencilerin beklentilerini karşılayıp aşacaklarını düşünmekteyiz.

Fiyatlandırma:

Fiyatlandırma politikalarımız ve uygulamalarımızda En İyi Sektör Uygulamaları’nı takip ediyoruz ve müşterilerin kağıtlarını almak için ödemeleri gereken en iyi fiyatları sunmaya sürekli olarak gayret göstereceğiz. Kalitenin bir bedeli vardır ve fiyatlandırma ve uygulanması ile ilgili tüm konularda şirket kurallarına ve düzenleyici rejimlere uymamız gerekir.

Orijinal Yazma

Çalışmalar, Tezler ve İstatistiksel Veri Analizinin tüm yönleriyle iyi eğitimli ve tecrübeli, becerikli, başarılı ve adanmış yazarlarımızın havuzundan tecrübeli ve özel yazarlar tarafından sunulan gerçek bir yazıdır. Kağıdınızın tüm gerekli talepleri ve gereksinimleri karşıladığından emin olmak için ekstra ağrıları alırlar.

Sıfır-İntihal Toleransı:

Kalite yolculuğumuzun bir parçası olarak, intihal ya da tesadüfi olarak herhangi bir biçimde intihali kabul etmiyoruz. Başka yazarların sözlerini veya fikirlerini, gerekçe göstermeden, kopyalamak, bizim işimizde hiç yeri olmayan akademik sahtekârlık oluşturduğuna ve tüm makalelerinizin akademik zorlukları aştığı ve aştığı tüm adımları attığımıza inanıyoruz.

Para iade garantisi:

İhtiyaç ve durum ortaya çıkması durumunda, olası olmayan durumlarda ödenen paraları iade etmeyi teklif ediyoruz. Makalelerimiz standarttır ve anti-intihal yasalarına uymamaktadır. Kalite Kontrol Departmanımız (QCD) bu gibi durumları vaka bazında tam olarak izleyecektir ve kararları nihai ve bağlayıcı olacaktır.

 

 

7/24 Müşteri Hizmetleri:

Değerli ve saygın müşterilerimize, makul, mümkün ve güvenilir olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz. Bizimle iş yapmak isteyen mevcut müşteri portföyümüzün yanı sıra potansiyel müşterilerimiz, web sitelerimizi ziyaret etmekten ve etkin iletişim hizmetlerimizi kullanarak sorgularını veya mesajlarını göndermekten memnuniyet duyarlar.

Sınırsız sayıda Revizyon:

Müşteri Hizmet Programlarımızın bir parçası olarak, müşterilerimize% 100 Memnuniyet sunmak için sınırsız ama makul sayıda revizyon sunuyoruz. Bu, orjinal düzen ve kâğıt şartlarını ve üzerinde durulması gereken açık alanları, akılda tutarak, vesileyle talep ettiği makullük ve pragmatizmi ilgilendirir.

Akredite Yerli Yazarlar:

Yazarlar havuzumuzda, akredite yazarlar kullanıyoruz. Bu, değerli müşterilerimize paralarının satın alabileceği en iyi yazılı belgeleri sunmak için tutarlı amacımızla uyumludur.

Zamanında teslim ve teslimat:

Aynı şeyi talep eden 24 saat içinde taslaklar sağlıyoruz. Son işlerimiz, mümkün olduğu kadar zaman faktörlerine, farklı Zaman Bölgelerini ve müşterilerimize ve müşterilerimize değerli siparişlerin teslim edilmesi için gerekli zaman çerçevelerine uyma ihtiyacını göz önünde bulundurarak, bağlı kalacaktır.

Müşteri memnuniyeti:

Tüm müşterilerimize maksimum memnuniyeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz ve onlara başkaları tarafından çoğaltılamayan benzersiz ve müşteri odaklı akademik deneyimler sunuyoruz. Bu iş modelindeki gelecekteki büyüme ve iş gelişmemizin, müşteri kabul düzeylerine ve akademik başarıların en üst seviyelerine bağlı olduğunun bilincindeyiz…

 

 

Tez Hazırlama Firması-Tez yazımı yöntemleri

 

Bir tez bir araştırma raporu olarak görülmelidir. Rapor, belirli bir araştırma alanındaki bir problem veya bir dizi problemden endişe duymaktadır. Teziniz, problem hakkında daha önce ne bilindiğini, neyi çözdüğünüzü, sonuçlarınızın algınız için ne ifade ettiğini ve daha fazla ilerlemenin nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Bir tez, küçük bir akademik ödev değildir. Bir lisans öğrencisinin anlayabileceği şeyden çok daha fazlası. Bir tez, insan bilgisine özgün bir katkı olmalı ve tamamen yeni bir şey keşfetmelidir. Bu nedenle, bir tez yazmanın bir yolu vardır ve akademik çevrede kabul görmesi ve değerlenmesi için iyi yazılmış olmalıdır.

Bir araştırmacı, konusuyla ilgili dünya uzmanıdır. Muayene edenler genel alanda uzman olacaklar, fakat tam olarak konuşacakları fikri yetkiye sahip olmayabilirler. Bir tez, önümüzdeki yıllarda bilimsel bir rapor olarak kullanılacak ve aynı veya müttefik alanda araştırma yapmak isteyen kişiler için referans olarak kullanılabilir. Tezler, diğer kurumlardan kişiler tarafından incelenir ve ileride kullanılmak üzere elektronik formatta tezlerin elektronik formatta kaydedilmesi mümkündür. Bir araştırmacı bu noktayı göz önünde bulundurarak tez yazmalıdır. Bir kez yazılan tez, gelmek için birçok insan ve nesilde kullanılmalıdır.

Bir tez, bilimsel bir makaleden daha ayrıntılı olmalıdır. Bu tezde neler olup bittiğini ve başkalarından ödünç alındığını netleştirmelisiniz. Okuyucunun, araştırmacının neye katkıda bulunduğunu ve nelerin ödünç aldığını bilmesini sağlamak için iyi referanslar gereklidir. Ayrıca, önceki bilginin ne olduğunu ve araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu da gösterecektir. Bir araştırmacı, hiçbir şekilde, okuyucuların kendi katkısı olduğuna inandırma arzusunda bir referans bırakmalıdır. Bu düpedüz aldatmacadır. Bir tez yazmak için pasif ses kullanıldıysa daha dikkatli olmak gerekir. Tez metni açık olmalıdır. Tez yazımında iyi dilbilgisi ve düşünceli ve resmi yazı kullanılmalıdır. Cümleler ve ifadeler çok uzun olmamalıdır. Kısa ve hassas cümle yapıları daha iyi anlama gerektirir.

Karmaşık cümleler yalnızca karmaşık fikirleri iletmek için kullanılmalıdır. Çok fazla sayıda alt madde cümleleri anlamak zorlaştırır. Bu tür yapılar sadece gerektiğinde oluşturulmalıdır. Doğruluk, araştırmacının ana odak noktası olmalıdır. Bir tez yazımında teknik terminolojiden kaçınılamaz. Numaralandırılmış bir dizeyi anlamak kolaydır; ama bir tez, bağlantılı, ikna edici bir argüman olmalıdır. Bu nedenle, mermi noktaları veya numaralı puanlar tezler için iyi bir seçenek değildir. Birinci şahıs tekil, araştırmacının kendi yaptığı işi ifade etmek için kullanılabilir. Bir araştırmacının tezini bir başyapıt haline getirme çabasıyla kendini fazla yormaya ihtiyacı yoktur. Bir tezin usta bir parça olması gerekmez, ancak içeriği görünüşten daha önemlidir.

 

05439437601