Tez Örnekleri

Yüksek lisans tezlerinin yazımı kapsamlı literatür çalışmaları sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmaların intihal oranın kabul edilebilir seviyede olması gerekmektedir. Tez merkezimizde lisans tez yazımı, yüksek lisans tez yazımı ve doktora tez yazımı yapılmaktadır. Tez yazdırma için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz. Aşağıda örnek amaçlı oluşturulmuş literatür yazımının bir bölümü paylaşılmıştır.

 

 

 

II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Rotter (1954)’e göre Kontrol odağı sosyal, klinik, kişilik ve sağlık psikolojisinde yirminci yüzyılın son otuz yılında ortaya çıkan en önemli yeni yapısıdır. Bu çerçevede   Rotter (1954) kontrol odağının ölçülmesi amacıyla literatüre kontrol odağı ölçeğini kazandırmıştır. Kontrol ölçeği puanlarının yerleri, psikolojik bozukluklar, psikoterapi, okul başarıları ve fiziksel sağlık ile ilgili sonuç belirteçleri ile birçok güçlü korelasyon üretilmiştir. Kontrol odağı psikolojinin uyaran tepkisi davranışına daha önceki bir vurgudan bilişsel ve zihinsel faktörlere geçişini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kontrol odağı öğrenilmiş çaresizlik, atıf yanlılığı, öz-yeterlik, umut ve iyimserlik gibi diğer teorilere de katkıda bulunmuştur.

Kontrol Odağı,  insanların kontrol ettikleri şeylere (‘iç’) başarı ve başarısızlıkla atfedilenlere sahip olan sürekli bir ölçektir. Başarısızlık, etkilerinin dışındaki kuvvetlerden kaynaklanır (‘dış’).

Kontrol odağı ve eleştirel düşüncenin ilişkili olduğu söylenebilmektedir. Öğrencilerin düşük eleştirel düşünme becerilerinin üstesinden gelmek için, doğru öğrenme yaklaşımını kullanarak ve öğrencinin kontrol odağına (iç ve dış) dikkat ederek sınıftaki uygulamasını en üst düzeye çıkararak aşılması gerekmektedir. Kontrol odağı, öğrenme güçlükleri ve değişen tutumlar bağlamında hayati kavramlardan biridir (Choy ve Cheah, 2009). Bu nedenle lontrol odağı göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü inançlar, öğrencilerin hem sınıfta hem de çevredeki belirli sorunları kontrol etme veya karşı karşıya kalma konusundaki güveni ile ilgilidir.

 

2.1. Eleştirel Düşünme Eğilimleri

 

Pedegojik formasyonda, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri eğilimleri ve kontrol noktaları hakkında cinsiyet, yaş, sınıf, eğitim düzeyleri vb. farklı değişkenler açısından bir araştırma gösteren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Coskun ve Altinkurt, 2016). Ek olarak öğretmen adaylarında kontrol odağı ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki bağlantı hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda öğretmen adaylarının kontrol odağı ile olan ilişkisi çerçevesinde eleştirel düşünme eğilimleri ele alınmıştır (Coskun ve Altinkurt, 2016).

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, bilimin gelişiminde temel beşeri sermaye haline gelir. Bu sermaye ile öğrenciler meydana gelen her olayı veya problemi analiz edebilir ya da çözümü uygun bir şekilde bulabilirler. Bu çerçevede eleştirel düşünme ve herhangi bir tartışmaya yanıt verme yeteneğini içerir (Demirbag vd.,2016).

Szabo ve Schwartz, (2011)’e göre, eleştirel düşünme bilgi çağındaki bireyler için önemli bir gereksinimdir (Szabo ve Schwartz, 2011). Bu bağlamda, yapılandırmacı müfredat tasarlayarak öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi vurgulanmaktadır (Szabo ve Schwartz, 2011).  Eleştirel düşünme, bireylerin yaşam boyu aktif öğrenme rolleri geliştirmek için sahip olabileceği becerilerden biridir. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, bireylerin demokratik bir toplumun aktif üyeleri olma gereksinimlerinden biridir (Norris ve Ennis, 1989).

Demokratik bir toplum yaratacak ve sürdürecek bireylerin eleştirel düşünme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Demokratik bir toplumda, bireyler eleştirel düşünme becerileri geliştirdiklerinde karşılaştıkları sosyal sorunları çözebilirler.  Eleştirel düşünmenin amaçlarından biri, bilgiyi sorgulamayı, hataları ve hataları kontrol etmeyi sağlayarak öğrencilerin eleştirel bakış açısını geliştirmektir. Eleştirel düşünme, gözlem, deneyim, yansıma, akıl yürütme ya da tarafından üretilen bilgiyi aktif ve ustalıkla kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme sürecinin entelektüel olarak disiplinli sürecidir (Norris ve Ennis, 1989).

Eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyler bazı özelliklere sahip olmalıdır.  Bu özellikler; fikrin temellerini aydınlatabilme, yeniden keşfetme ve yeniden değerlendirme, temelden akıllıca yargılama, yaratıcı bir şekilde tahmin etme ve birleştirme olarak sıralanabilmektedir (Scheibe ve Rogow, 2011). Eleştirel düşünme becerilerini elde etmek için, öğrencilerin; analiz etme, bağlantı kurma, çıkarım ve değerlendirme, eleştirel düşünme eğilimleri ve tartışma, eleştirel düşünme,  nedenleri arama ve açık fikirlilik gibi bilişsel becerileri geliştirmektedir (Cubukcu, 2006).  Bu nedenle öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri geliştirebilmeleri için kuşkusuz öğretmenleri tarafından teşvik edilmeleri gerekmektedir (Li ve Lal, 2005).

Öğrencileri eleştirel düşünme konusunda destekleyen eğitmenler öncelikle eleştirel düşünme becerileri ve eğilimlerini geliştirmelidir. Eleştirel düşünme ve başarı arasında pozitif bir ilişki vardır denilebilir (Wood ve Anderson, 2001). Akademik performansı arttırmak ve eleştirel düşünme üzerine verilen eğitim öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini arttırır. Ayrıca öğrencilerin düşünme biçimleri eleştirel düşünme eğilimlerine katkıda bulunur denilebilir.

2.2 Kontrol Odağı

 

2.2.1. Tanım ve Gelişimi

 

Kontrol Odağı, Rotter’in (1954) sosyal öğrenme bireysellik teorisinden meydana gelmiştir. Lefcourt (1979) ‘un ifade ettiği gibi Kontrol Odağı: Algılanan kontrol, dış kontrol takviyelerinin aksine içsel için genel bir beklentiyi ifade etmektedir.

Kontrol Odağı, bireyin destekleme konusundaki beklentisini içermektedir. İç kontrol odağına sahip bir birey, güçlendirmenin kendi faaliyetlerinin önünde olduğuna inanırken, dış kontrol odağına sahip olan kişi, kadere, yeteneğe veya güçlü kişilerin düşüncelerine bağımlıdır. Lefcourt (1979) takviyenin olası davranışı arttırmak için hayati önem taşıdığını savunmaktadır. Aynı zamanda kişinin yaptığı ile takip eden arasında barışçıl bir ilişki olduğuna inanması gerekir.

Tarihte, Kontrol Odağı genel olarak araştırılan bireysellik değişkenlerinden biri olmuştur. Kontrol odağı, ebeveynlik tarzı, yaratıcılık, başarıya bağlı davranış, ceza, endişe ve diğer birçok değişkenle ilişkilendirilmiştir (Ajzen, 2002).

 

2.2.1. Kontrol Odağı İle İlgili Kavramlar

 

1966 yılında Rotter, Kontrol Ölçeğini yayınlamıştır. Çalışmalarda IE ölçeğinin güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda da kullanılan Rotter ölçeği ile ilgili genel bilgiler yöntem bölümünde verilmiştir. Rotter, nevrotik uyumsuzluğa harici bir kontrol odağı eklendiğini ileri sürmüştür. Benzer şekilde, psikoterapinin zamansal seyri boyunca düzelmeyen hastalar dışta kalan kontrol noktalarına sahipken, tedaviyi geliştiren psikoterapi müşterilerinin daha içsel hale gelen puanları vardır. Okuldaki başarıya ilişkin performanslara dönersek, kontrol insanlarının dış konumları, sürekli olarak iç konum bilgilerinden daha kötü bir performans göstermiştir. Ayrıca, çalışmalar sürekli olarak dış kontrol insanlarından daha fazlasının fiziksel sağlıkla ilgili konularda dezavantajlara sahip olduğunu göstermiştir.

İç kontrol odağına sahip olmayan bireyler hedefleri açısından sonuca yönelik yüksek performans göstermemekte ve çalışma motivasyonu gösterememektedir. Ayrıca, dışsal kişiler yaşamlarının şans faktörleri veya kendi dışında ikamet eden güçlü kuvvetler tarafından yönetildiğine inandıkları için, oldukça pasiftirler ve sağlık konularında (örneğin, emniyet kemeri veya güneş koruyucu giymek) koruyucu önlemler almazlar. Ayrıca, planlı ve geleceğe yönelik olma eğilimi göstermezler, çünkü kendilerini etkili proaktif davranışlar olarak göremezler. Dahası, içsel olanlara göre dışsallar, çevrelerindeki ortamlara dikkat etmezler ve sağlıkla ilgili konularda çok bilgili değildirler.

 

 

 

Kontrol Odağı ve Bilişsel Etkinlik

Kontrol Odağı, konsantrasyon, merhamet gibi birçok bilişsel faaliyetle ilişkilendirilmiştir.  Kontrol Odağı ve bilişsel harekete ilişkin ilk çalışma Seeman ve Evans (1962) tarafından gerçekleştirilmiştir. (Seeman ve Evans,1962).

 

Kontrol odağı ve Sosyoekonomik Durum

Sosyoekonomik Durum, kontrol odağının önemli bir belirleyicisi olarak ortaya çıkmıştır.  Bu çerçevede düşük sınıfa ait olmak, kalite çabası ve kalite ödülü arasında minimum beklenmedik duruma neden olur denilebilir.

Kontrol Odağı ve Psikopatoloji

Kontrol Odağı ve umutsuzluk arasındaki korelasyon kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve dış denetim odağını arttırmaktadır.

Kontrol Odağı ve Başarıya İlişkin Davranış

Kontrol Odağı ve başarıya bağlı performans arasındaki ilişkiyi görmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu konu ile ilgili literatürde Kontrol Odağı’ nı ilişkilendirmek için yapılan ilk araştırma Crandall ve meslektaşları tarafından bildirilmiştir. Başarı performansı yetişkinler çalışma lisansüstü öğrencilerinde deneyimsel olmuştur.

2.3. Kontrol Odağı Boyutları

 

2.3.1. İç Kontrol Odağı

 

Başarılarını kendi çalışmalarına dayandıran ve yaşamlarını kontrol ettiklerine inanan insanlar iç kontrol odağına sahiptir. Aksine, başarılarını veya başarısızlıklarını dış etkilere bağlayan insanların dış kontrol odağı vardır. Öte yandan, dış kontrol odağına sahipseniz başarıyı şans, kader, zamanlama, diğer insanlar veya bir tür ilahi müdahale gibi dış veya çevresel faktörlere bağlayabilirsiniz. Aynı örneği kullanalım ve bir promosyonun reddedildiğini varsayalım. Eğer kontrol konumunuz dahili ise, algılanan başarısızlıktan dolayı kendinizi suçlamanın bir yolunu bulacaksınız. Eğer kontrol konumunuz dışsal ise, dış kaynakların kontrolünüz dışında suçlanması kolay, hatta doğal olabilir (Yalçın vd.2010).

 

2.3.2. Dış Kontrol Odağı

 

Temel kontrol odağı fikri, bir bireyin kendilerine ne olduğunu kontrol etme hissini ve bir birey olarak yaşamlarını ne ölçüde etkileyebileceğini tanımlamasıdır. Güçlü bir dış kontrol odağı, birinin başına gelenlerin şans ya da kader olduğuna inandığında ve hayatlarının kontrolünde olmadığına karar verir; bunların hepsi çevrelerindeki dış güçlerden kaynaklanmaktadır (örneğin diğer insanlar). Güçlü bir iç kontrol odağı, kendilerine ne olduğunu kontrol ettiklerine inanan birini tanımlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

World History Channels

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior 1. Journal of applied social psychology, 32(4), 665-683.

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Sariçam, H., Akin, U., İlbay, A. B., Civan, S., & Demir, T. (2013, December). The validity and reliability of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale. Paper presented at the 2nd International Chaos, Complexity and Leadership Symposium (ICCLS 2013), December, 17-19, Ankara, Turkey.

Choy, S. C., & Cheah, P. K. (2009). Teacher perceptions of critical thinking among students and its influence on higher education. International Journal of teaching and learning in Higher Education, 20(2), 198-206.

Coskun, M. V., & Altinkurt, Y. (2016). The relationship between values and critical thinking dispositions of pre-service teachers. Educational Process: International Journal.

Cubukcu, Z. (2006). Critical thinking dispositions of the Turkish teacher candidates. Online Submission, 5(4).

Davis, W. L., & Phares, E. J. (1967). Internal‐external control as a determinant of information‐seeking in a social influence situation 1. Journal of personality, 35(4), 547-561.

Demirbag, B., Unisen, A., & Yesilyurt, A. (2016). Training of Critical Thinking Skills in Teacher Candidates and Placebo Effect: A Quasi-Experimental Study. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63).

Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 363-382.

Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 113-128.

Dinçyürek, S., Güneyli, A., & Çağlar, M. (2012). The relation between assertiveness levels, locus of control and academic success of turkish language teacher candidates. Sociology Mind, 2(01), 61.

Gürel, R. (2014). Sosyal Pekiştireçlerin Ve Model Davranışlarının, Çocukların Ahlaki Yargılarının Şekillenmesindeki Etkisi (Bandura Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 101-119.

Kırhan, A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Tematik Televizyon Kanal Tercihleri Kullanımlar Ve Doyumlar Kuramı-Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Maltepe Üniversitesi’nde Bir Çalışma (Master’s Thesis, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Lefcourt, H. M. (1976). Locus of control and the response to aversive events. Canadian Psychological Review/Psychologie Canadienne, 17(3), 202.

Lefcourt, H. M., von Baeyer, C. L., Ware, E. E., & Cox, D. J. (1979). The multidimensional-multiattributional causality scale: The development of a goal specific locus of control scale. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 11(4), 286.

Li, X., & Lal, S. (2005). Critical reflective thinking through service‐learning in multicultural teacher education. Intercultural Education, 16(3), 217-234.

Norris, S. P., & Ennis, R. H. (1989). Evaluating Critical Thinking. The Practitioners’ Guide to Teaching Thinking Series. Critical Thinking Press and Software, Box 448, Pacific Grove, CA 93950-0448; tele.

Phares, E. J. (1976). Locus of control in personality (Vol. 174). Morristown, NJ: General Learning Press.

Rotter, J. B. (1975). Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control of reinforcement. Journal of consulting and clinical psychology, 43(1), 56.

RotterJ.B. (1954) Social Learning and Wml Psylwlogy. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. NI.

Scheibe, C., & Rogow, F. (2011). The teacher s guide to media literacy: Critical thinking in a multimedia world. Corwin Press.

Seeman, M., & Evans, J. W. (1962). Apprenticeship and attitude change. American Journal of Sociology, 67(4), 365-378.

Szabo, Z., & Schwartz, J. (2011). Learning methods for teacher education: The use of online discussions to improve critical thinking. Technology, Pedagogy and Education, 20(1), 79-94.

Wallston, K. A., Strudler Wallston, B., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scales. Health education monographs, 6(1), 160-170.

Wood, A. T., & Anderson, C. H. (2001). The Case Study Method: Critical Thinking Enhanced by Effective Teacher Questioning Skills.

Yalçın, B., Tetik, S., & Açıkgöz, A. (2010). Yüksekokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algıları İle Kontrol Odağı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 19-27.

Tez merkezi,

tez yazdırma,

tez örnekleri,

tez yazan yerler,

 

Tez Nedir Tez nasıl Yazılır

Bir tez, ait olduğunuz araştırma topluluğuna ana katkınız hakkında konsolide bir belgedir.

Tezde belirtilen temel katkılar, araştırmanın da yayınlandığı ilgili makaleler tarafından desteklenmektedir. Tipik bir tezin uzunluğu çok uzun olduğu için (~ 125 sayfa vb.), İnsanların bunu okumak isteyeceği muhtemel değildir. Yazarın bu çalışmayı yapmak için yıllar sürmesi halinde, bir okuyucunun tüm bu materyalleri sindirmesini beklemek pek olası değildir. Karşılaştırıldığında, makalelerin okunması daha olasıdır. Bu yüzden tipik bir okuyucu tez çalışmasında ilginç bir parça bulabilir, çalışmanın nerede yayınlandığını (eğer varsa) arar ve bu kağıdı okuyabilir. Bu şekilde sınırlı iş alt kümesi kavramak çok daha kolaydır.

Benim düşünceme göre, bireysel tez bölümleri daha bağımsız bağımsız çalışma parçaları (ve bu bağımsızlık için iyi tezler denemeye çalışırlarsa) yönetilebilir kapsamı nedeniyle okunması daha olasıdır. Fakat tipik olarak değillerdir: notasyon, terimlerin tanımları ve teoremler vb. İle ilgili diğer bölümlere başvurmalısınız.

Akademik dünyaya ses getiren ve çekici olan tez yazımı nedir? Bir doktora dersinde bile bu soruya gerçek bir cevap verilememesi büyük bir sürpriz olabilir. Daha önemlisi, sorunun cevabı değil, öğrencinin sağlam bir araştırma ödevi ile gelebilmesidir. Amacı bir araştırma ödevi yazmak olan herhangi bir öğrencinin bunun muazzam miktarda iş gerektirdiğini bilmesi gerekir. Bu, farkına varmak için ilk şey olmalı; geçen yıl veya programdaki, sahip olabileceğiniz en kötü akademik deneyim olabilir. Bunu akla getirdikten sonra, aşağıdakilere dikkat edin:

Yazmak istediğiniz konuya karar verin. Hemen her durumda, konuyu seçme izniniz olacak. Böylece, sizin için en çok ilginizi çeken şey ve zaman sınırı içinde tamamlayabileceğinizi düşündüğünüz şey nihai seçim olacaktır. Bir konuya yerleştiğinizde, seçmiş olduğunuza özel olun. Kapsamı disiplinler arasında kesilen, ancak belirli bir şeye daraltmış bir konu seçebilirsiniz. Eğer konunuz çok belirsiz ise, belli bir şeyi açıklamakla sonuçlanabilir, oysa asıl amaç sadece tanımların ötesinde olmalıdır.

Çoğu öğrencinin anlayamadığı bir şey, ne zaman bir araştırma konusu seçeceğidir. Bir araştırma yapacağınızı düşündüğünüzde bu ilk seçenek olmalı. Seçiminizi mümkün olduğunca erken yapın. Belki bu program için kaydolduğunuz ilk günü doğru şekilde yapılmalıdır. Bu araştırmayı yapmanın saatini veya dönemini beklemeyin. Erken seçim yapmamanın başarısız olmayı seçmek anlamına gelebileceğini unutmayın.

 

Konuyla birlikte hazır olun, bölümünüze gidin ve çalışma alanınıza bağlı bir denetçi seçmeyi tercih edin. Bu konuda bir araştırma ödevi yapılabileceğini kabul etsin. Bazı durumlarda, konunun kaydedilmesi gerekecektir. Eğer öyleyse, hemen yap.

Araştırmanızı bir kerede başlatın. Gönderme için son son tarih çok uzak olabilir. Ama hemen başla. Zamanın ötesinde zamanın ötesine geçmek daha iyidir. Yaklaşan tüm düzeltmeleri ve hatta diğer şeyleri dinlenmek veya yürütmek için daha fazla zamanı etkilemek için her zaman sahip olacaksınız. Kendinize kişisel ve daha erken son tarihler verin ve bu son tarihlere göre çalışmaya karar verin.

Her zaman etrafta bir not defteri bulundurun ve kağıdınız için kullanılabileceğini düşündüğünüz her şeyi yazın. Ön aşamalarda hiçbir şey atmayın. Her gün araştırmanıza her zaman bir şeyler eklemek için bir karar verin. Her kaynağınızı özellikle arkadaşlarınız ve sınıf arkadaşlarınızdan yararlanın.

Hiç soruyu sordun mu: Bir tez cümlesi nedir? Şimdi bir cevap alabilirsiniz. Ayrıca tez yazımı, kitap araştırma ödevi ve iş araştırma ödevi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Tez metninin neye benzediğini varsayalım? Kağıdınız en iyi modda temsil edilmeli ve en yüksek olgunluk derecesini göstermelidir. Bu yüzden, bir sayfa yazdığınızda, yazdıklarınız başlığınızla bir ilgisi varsa, dur ve geri dön. Yazdığın şeye yakın ol ve iyi yaz. Çoğu insanın okumak ve eleştirmek için bir gün alacağı bir araştırma ödevi tamamlamak için her zaman var. İyi dilbilgisi kullanın ve anlaşılması güç olan herhangi bir jargondan kaçının. Düzgün alıntı yapmayı unutma.

Özel yazı hizmetimizin en yüksek standartlara ve şartnamelere uygun olmasını sağlamak için çok çalıştık ve becerilerimizi geliştirdik. Bunlar şunları içerir:

Akademik yazı

 • Üniversite Denemeleri
 • A-Seviye, GCSE Kursları
 • Lisans Dönem Ödevi
 • Lisansüstü, Yüksek Lisans Araştırma Makaleleri
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezleri
 • Doktora tezi

 

İş Kariyer Araştırması

 • İş planı
 • Hibe başvurusu
 • İkna edici Konuşma
 • Powerpoint sunum
 • Diğer servisler

Düzenleme servisi

 • Başvuru / Uygulama Yazma
 • Düzeltme
 • Kitap raporları
 • Web Geliştirme
 • Metin Yazarlığı

 

Deneyimden, kaleme geldiğinde kalitenin çok önemli olduğunu öğrendik. İyi yazılmış ve profesyonelce düzenlenmiş içerik, YARDIMCI olarak büyük önem taşır

Müşteriler daha iyi sonuçlara ulaşırlar. İş arayanlar daha yüksek ücretli işler elde ederler. Site sahipleri daha yüksek trafik ve sayfa elde ederler. Yeni işler fırsatları bulurlar.

Bu yüzden size en iyi yazılı stil, analiz, dilbilgisi, biçimlendirme, imla ve noktalama işaretleri sunuyoruz. Yazma hizmetlerimizle, makalenizin tamamen gözden geçirildi ve gözden geçirilmiş olduğundan emin olabilirsiniz.

Ne garanti ediyoruz

Herhangi bir sebeple yazım veya kurgulama hizmetlerimizi tatmin edici bulmazsanız, onayınız alıncaya kadar kağıdınız ilk belirtimlerinize göre hiçbir ek ücret ödemeden yeniden düzenlenir.

 

Türkçe ve İngilizce Tez Örnekleri Tez örnekleri

Türkçe ve İngilizce Tez Örnekleri Tez örnekleri size birçok aşamada yardımcı olacaktır. Tez örneklerinin incelenmesinin amaçları şu şekilde sıralana bilir ;

 

– Konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalara ulaşmak için araç mekanizması olarak kullanmak – Tezinizde direk kaynak olarak göstermek – Ölçek belirleme süreçlerinde “güven düzeyi” hakkında bilgi toplamak

 

– Özgünlüğün korunması amacıyla farklı bir çıktıyı elde etmek Bu amaç dahilinde kurumumuz Türkiye ‘de ve Dünyada geçerliliğini kabul ettirmiş birçok tezi bünyesinde ve veri tabanında barındırmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar kaynak temininde de bize ulaşıp hizmet alabilirler.

 

Tez yazdırmak Bir hayal var uzaklarda Kariyer mihenk taşı olmuş kulvarlarında Teslimiyetin göstergesi olan alanlarda Çakallar yer bulmuş her noktasında. Niyet farklı olsa da başta Süslü sözler , nazım ifadeler güveni getirdi sana Güvendin umarsızca Bedelini sayısal olarak ifade ettin kusursuzca Ama yarı yolda kaldın sonunda Halbuki demiştin bu iş uzun Hengameli ve taşlı Yine demiştin bu işte acemilik olmaz Yineler süre gelmişti her ifadende Yine diyenlerin başlığının altında kalmamak için bu nazım türünde kendini bulmamak için en baştan bizimle çalış ve yineler başkaları için kafiye oluştursun.

Tez Hazırlama ( Yüksek Lisans Bitirme)

(Yüksek lisans) Tez hazırlamak akademik yaşamın içinde kendisine ayrı bir konum üstlenmiş olan zaman sorunsalının karşılığıdır. İyi bir tez profesyonel ellerde akademik hayatın anahtarı olabildiği gibi acemi hareketlerin neticesinde akademik hayatın sonu olabilir. İster yüksek lisans olsun isterse lisans veya doktora bir tezin vazgeçilmez unsuru özgünlüktür. Çünkü özgün olmayan bir yazın türünün akademik değeri yoktur.

tez-hazirlama1

Tez, proje , makale bu yazın türlerinin hazırlanması için gerek koşul zamandır. Çünkü bu tip yazınlar öğrencilere belirli zaman kıstasları çerçevesinde verilmektedir. Bu kıstasların aşılması hem maddi hem de manevi külfete sebep olmaktadır. Bu zaman sorunsalından kurtulmak için düzenleme ve editörlük işlemlerinden faydalanmak gerekmektedir. Tabi burada da önemli bir sorun vardır “güven” sonuç olarak talep edilen hizmet gelecek ve kariyer hedeflemelerinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Bu işlemlerde Öğrencilerin en çok karar verirken hata yaptığı ve maddi koşullara göre kendisinde bir tip karar mekanizması oluşturduğu gözlemlenmektedir. Lakin bu mekanizma sadece maddi unsurları kapsadığı için asıl konu hep ikinci planda yer almaktadır. Yukarıda anlatılanlar kesinlikle sizin de yaşayacaklarınız arasından seçilmiştir. Siz bu kararı alırken önceliklerini belirleyiniz. Güveni seste ya da görüntüde aramayınız yoksa bu hata kervanında kaçırılan keçilere bekçilik edersiniz. Ve yine siz unutmayınız ki çirkin olan şeyler süslenme ihtiyacı duyar. Sade her zaman kendisidir.

 

tez yazma merkezi

İstanbul'da Tez Yazan yerler, İstanbul Tez yazım merkezi, Tez yazan yerler İstanbul, İstanbul'da tez hazırlayan yerler,

Merkezimizde tez yazımı yapılmaktadır. Tez yazdırmak için 7/24 tez yazım merkezimizi arayabilirsiniz. Tez yazımı kurumumuz tarafından özgün olarak yapılmaktadır. Tezin kabul edilebilmesi için intihal oranının belirlenen kısıtlar içinde kalması gerekmektedir. Örneğin, Üniversitenin yüzde 15 olarak belirlemiş olduğu intihal oranı karşısında yüzde 20 düzeyinde bir tez sunarsanız teziniz kabul edilmeyecek ve intihal düzenlemesi yapmanız gerekecektir. Bir tez üzerine intihal düzeltmesinin yapılabilmesi için asıl kaynaklara sahip olunması gerekmektedir. Kurumumuzda size sunulan tezler intihal garantili olarak yazılmaktadır.

Türkiye’de kendisini verdiği hizmet standartları ile kabul ettiren tez merkezimiz tez yazımını ciddiye alarak gerçekleştirmektedir. Bu konuda daha önce tez yazmış ve tecrübe sahibi olan kişiler ile tezleriniz kabul edilmektedir. Tez yazımı konusunda dikkat edilmesi gereken ikincil koşul tez yazım kılavuzuna uygunluktur. Günümüzde tezlerin üniversite tarafından kabul edilmesi için tez yazıl kılavuzuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Tez merkezimizde tez yazım kılavuzu düzenlemesi yapılmaktadır. Tez merkezimizde teslim edilen tezler tez yazım kılavuzuna uygun olarak teslim edilmektedir.

 

………….. Tez yazdırmak için Güvenilir tez merkezi arıyorsanız size hizmet vermek için buradayız. Tez merkezimize 7/24 0543 943 76 01’i arayarak ulaşabilirsiniz……………….

BENZER YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

tez konusu belirme

Kurumumuzda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tez konuları belirlenmektedir. Konu danışmanlık hizmeti almak için 7/24 bizimle iletişim kura bilirsiniz. Konu danışmanlığı hizmeti dahilinde yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır;

 • Bölüm ve istekler doğrultusunda proje ve tez konularının belirlenmesi,
 • Belirlenen güncel tez ve proje konularının sunulması,
 • Hazırlanan proje ve tez konularının öneri formunun yazılması ve sunulması,
 • Belirlenen tez ve proje konularının taslak ve ölçek belirleme aşamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Tez ve Proje yazım ve sunumunun yapılması (Yazım hizmeti dahilinde)

Kurumuzda bu zamana kadar tez proje konu belirme ve yazım hizmeti verilen bölümler şu şekilde sıralana bilir;

 

Adli Tıp   Forensic Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ağaç İşleri   Wood Products bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Aile Hekimliği   Family Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Aile Planlaması   Family Planning bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Allerji ve İmmünoloji   Allergy and Immunology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Alman Dili ve Edebiyatı   German Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Amerikan Dili ve Edebiyatı   American Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Anatomi   Anatomy bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Anesödev tez projei ve Reanimasyon   Anesthesiology and Reanimation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Antropoloji   Anthropology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Arkeoloji   Archeology   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Arkeometri   Archaeometry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Arşiv   Archive   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Astronomi ve Uzay Bilimleri   Astronomy and Space Sciences bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bale ve Dans   Ballet and Dance bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Balıkçılık Teknolojisi   Fisheries Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bankacılık   Banking bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Batı Dilleri ve Edebiyatı   Western Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Food Hygiene and Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Beslenme ve Diyetetik   Nutrition and Dietetics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bibliyografya   Bibliography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bilgi ve Belge Yönetimi   Information and Records Management bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol   Computer Engineering and Computer Science and Control bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bilim ve Teknoloji   Science and Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyofizik   Biophysics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyografi   Biography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyoistatistik   Biostatistics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyokimya   Biochemistry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyoloji   Biology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyomühendislik   Bioengineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyoteknoloji   Biotechnology     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Botanik   Botany bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Coğrafya   Geography    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   Labour Economics and Industrial Relations bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çevre Mühendisliği   Environmental Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   Child Health and Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Demografi   Demography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deniz Bilimleri   Marine Science bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deniz ve Sualtı Hekimliği   Marine and Underwater Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Denizcilik   Marine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deontoloji ve Tıp Tarihi   Medical History and Ethics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deprem Mühendisliği   Earthquake Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deri Mühendisliği   Leather Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deri ve Kürk Teknolojisi   Leather and Fur Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Dermatoloji   Dermatology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Dilbilim   Linguistics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Din   Religion bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Diş Hekimliği   Dentistry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Doğu Dilleri ve Edebiyatı   Eastern Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Dokümantasyon ve Enformasyon   Documentation and Information bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Eczacılık ve Farmakoloji   Pharmacy and Pharmacology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Eğitim ve Öğretim   Education and Training bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ekonometri   Econometrics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ekonomi   Economics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

El Sanatları   Crafts bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği   Electrical and Electronics Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   Endocrinology and Metabolic Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Industrial Design bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği   Industrial and Industrial Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Enerji   Energy   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri   Ancient Linguistics and Cultures bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ev Ekonomisi   Home Economics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Felsefe   Philosophy bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizik ve Fizik Mühendisliği   Physics and Physics Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   Physical Medicine and Rehabilitation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizyoloji   Physiology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizyopatoloji   Physiopathology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   Physiotherapy and Rehabilitation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fransız Dili ve Edebiyatı   French Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gastroenteroloji   Gastroenterology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gazetecilik   Journalism bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gemi Mühendisliği   Marine Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Genel Cerrahi   General Surgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Genetik   Genetics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Geriatri   Geriatrics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gıda Mühendisliği   Food Engineering    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Giyim Endüstrisi   Clothing Industry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi   Thoracic and Cardiovascular Surgery     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Göz Hastalıkları   Eye Diseases   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Güzel Sanatlar   Fine Arts bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Halk Bilimi (Folklor)   Folklore     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Halk Sağlığı   Public Health bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Halkla İlişkiler   Public Relations bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hastaneler   Hospitals    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hava ve Uzay Hekimliği   Air and Space Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Havacılık Mühendisliği   Aeronautical Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hematoloji   Hematology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hemşirelik   Nursing bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Histoloji ve Embriyoloji   Histology and Embryology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hukuk   Law bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İç Mimari ve Dekorasyon   Interior Design and Decoration bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İletişim Bilimleri   Communication Sciences bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İlk ve Acil Yardım   Emergency and First Aid bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İngiliz Dili ve Edebiyatı   English Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İstatistik   Statistics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İşletme   Business Administration bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Jeodezi ve Fotogrametri   Geodesy and Photogrammetry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Jeofizik Mühendisliği   Geophysics Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Jeoloji Mühendisliği   Geological Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kadın Hastalıkları ve Doğum   Obstetrics and Gynecology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kamu Yönetimi   Public Administration  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kardiyoloji   Cardiology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Karşılaştırmalı Edebiyat   Comparative Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kazalar   Accidents bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kimya   Chemistry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kimya Mühendisliği   Chemical Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları   Clinical Microbiology and Infectious Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Maliye   Finance bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Matbaacılık   Typography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Matematik   Mathematics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mekatronik Mühendisliği   Mechatronics Engineering    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Metalurji Mühendisliği   Metallurgical Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Meteoroloji   Meteorology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mikrobiyoloji   Microbiology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mimarlık   Architecture bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Moleküler Tıp   Molecular Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Morfoloji   Morphology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mühendislik Bilimleri   Engineering Sciences bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mütercim-Tercümanlık   Translation and Interpretation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Müzecilik   Museology   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Müzik   Music    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nefroloji   Nephrology   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nöroloji   Neurology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nöroşirürji   Neurosurgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nükleer Mühendislik   Nuclear Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Onkoloji   Oncology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ormancılık ve Orman Mühendisliği   Forestry and Forest Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ortopedi ve Travmatoloji   Orthopedics and Traumatology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Parazitoloji   Parasitology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Patoloji   Pathology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği   Petroleum and Natural Gas Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Peyzaj Mimarlığı   Landscape Architecture bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi   Plastic and Reconstructive Surgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Polimer Bilim ve Teknolojisi   Polymer Science and Technology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Psikiyatri   Psychiatry     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Psikoloji   Psychology     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Radyoloji ve Nükleer Tıp   Radiology and Nuclear Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Radyo-Televizyon   Radio and Television bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Reklamcılık   Advertising bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sağlık Eğitimi   Health Education bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sağlık Kurumları Yönetimi   Health Care Management   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sahne ve Görüntü Sanatları   Performing and Visual Arts bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sanat Tarihi   Art History bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Savunma ve Savunma Teknolojileri   Defense and Defense Technologies bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Seramik Mühendisliği   Ceramic Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sigortacılık   Insurance  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sivil Havacılık   Civil Aviation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Siyasal Bilimler   Political Science bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sosyal Hizmetler   Social Services bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sosyoloji   Sociology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Spor   Sports      bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Su Ürünleri   Aquatic Products   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Şehircilik ve Bölge Planlama   Urban and Regional Planning bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tarih   History    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Teknik Eğitim   Technical Education bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tekstil ve Tekstil Mühendisliği   Textile and Textile Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tıbbi Biyoloji   Medical Biology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji   Medical Ecology and Climatology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Trafik   Traffic bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Turizm   Tourism bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Türk İnkılap Tarihi   History of Turkish Revolution bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ulaşım   Transportation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Uluslararası İlişkiler   International Relations bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm   Drug Addiction and Alcoholism bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Üroloji   Urology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Veteriner Hekimliği   Veterinary Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ziraat   Agriculture bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Zooloji   Zoology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

 

tez merkezleri

2010 yılında kurulan tez merkezimiz. Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinde bulunan öğrenciler için ödev tez proje hazırlama hizmeti vermiştir. Tez merkezimiz diğer tez merkezi kuruluşlarının aksine güven ve kalitesi ile bu güne kadar kendisini sürekli geliştirmiştir. Birçok üniversite ile yapılan çalışmalar sonrasında tez merkezimizde karşılanamayan hizmet ağacı bulunmamaktadır. Her türlü ödev tez projeleriniz için bizimle 7/24 iletişime geçe bilirsiniz. Tez merkezimiz birçok il ve ilçedeki öğrencilere tez hazırlama hizmeti vermiştir. Tez merkezi hizmetimiz dahilinde hizmet verdiğimiz il ve ilçeler aşağıda sıralanmıştır;

Adana Seyhan tez merkezleri listesi
Adana Ceyhan tez merkezleri listesi
Adana Feke tez merkezleri listesi
Adana Karaisalı tez merkezleri listesi
Adana Karataş tez merkezleri listesi
Adana Kozan tez merkezleri listesi
Adana Pozantı tez merkezleri listesi
Adana Saimbeyli tez merkezleri listesi
Adana Tufanbeyli tez merkezleri listesi
Adana Yumurtalık tez merkezleri listesi
Adana Yüreğir tez merkezleri listesi
Adana Aladağ tez merkezleri listesi
Adana İmamoğlu tez merkezleri listesi
Adana Sarıçam tez merkezleri listesi
Adana Çukurova tez merkezleri listesi
Adıyaman Adıyaman Merkez tez merkezleri listesi
Adıyaman Besni tez merkezleri listesi
Adıyaman Çelikhan tez merkezleri listesi
Adıyaman Gerger tez merkezleri listesi
Adıyaman Gölbaşı / Adıyaman tez merkezleri listesi
Adıyaman Kahta tez merkezleri listesi
Adıyaman Samsat tez merkezleri listesi
Adıyaman Sincik tez merkezleri listesi
Adıyaman Tut tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Bolvadin tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Çay tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Dazkırı tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Dinar tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Emirdağ tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar İhsaniye tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Sandıklı tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Sinanpaşa tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Sultandağı tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Şuhut tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Başmakçı tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Bayat / Afyonkarahisar tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar İscehisar tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Çobanlar tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Evciler tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Hocalar tez merkezleri listesi
Afyonkarahisar Kızılören tez merkezleri listesi
Ağrı Ağrı Merkez tez merkezleri listesi
Ağrı Diyadin tez merkezleri listesi
Ağrı Doğubayazıt tez merkezleri listesi
Ağrı Eleşkirt tez merkezleri listesi
Ağrı Hamur tez merkezleri listesi
Ağrı Patnos tez merkezleri listesi
Ağrı Taşlıçay tez merkezleri listesi
Ağrı Tutak tez merkezleri listesi
Amasya Amasya Merkez tez merkezleri listesi
Amasya Göynücek tez merkezleri listesi
Amasya Gümüşhacıköy tez merkezleri listesi
Amasya Merzifon tez merkezleri listesi
Amasya Suluova tez merkezleri listesi
Amasya Taşova tez merkezleri listesi
Amasya Hamamözü tez merkezleri listesi
Ankara Altındağ tez merkezleri listesi
Ankara Ayaş tez merkezleri listesi
Ankara Bala tez merkezleri listesi
Ankara Beypazarı tez merkezleri listesi
Ankara Çamlıdere tez merkezleri listesi
Ankara Çankaya tez merkezleri listesi
Ankara Çubuk tez merkezleri listesi
Ankara Elmadağ tez merkezleri listesi
Ankara Güdül tez merkezleri listesi
Ankara Haymana tez merkezleri listesi
Ankara Kalecik tez merkezleri listesi
Ankara Kızılcahamam tez merkezleri listesi
Ankara Nallıhan tez merkezleri listesi
Ankara Polatlı tez merkezleri listesi
Ankara Şereflikoçhisar tez merkezleri listesi
Ankara Yenimahalle tez merkezleri listesi
Ankara Gölbaşı / Ankara tez merkezleri listesi
Ankara Keçiören tez merkezleri listesi
Ankara Mamak tez merkezleri listesi
Ankara Sincan tez merkezleri listesi
Ankara Kazan tez merkezleri listesi
Ankara Akyurt tez merkezleri listesi
Ankara Etimesgut tez merkezleri listesi
Ankara Evren tez merkezleri listesi
Ankara Pursaklar tez merkezleri listesi
Antalya Akseki tez merkezleri listesi
Antalya Alanya tez merkezleri listesi
Antalya Elmalı tez merkezleri listesi
Antalya Finike tez merkezleri listesi
Antalya Gazipaşa tez merkezleri listesi
Antalya Gündoğmuş tez merkezleri listesi
Antalya Kaş tez merkezleri listesi
Antalya Korkuteli tez merkezleri listesi
Antalya Kumluca tez merkezleri listesi
Antalya Manavgat tez merkezleri listesi
Antalya Serik tez merkezleri listesi
Antalya Demre tez merkezleri listesi
Antalya İbradı tez merkezleri listesi
Antalya Kemer / Antalya tez merkezleri listesi
Antalya Aksu / Antalya tez merkezleri listesi
Antalya Döşemealtı tez merkezleri listesi
Antalya Kepez tez merkezleri listesi
Antalya Konyaaltı tez merkezleri listesi
Antalya Muratpaşa tez merkezleri listesi
Artvin Ardanuç tez merkezleri listesi
Artvin Arhavi tez merkezleri listesi
Artvin Artvin Merkez tez merkezleri listesi
Artvin Borçka tez merkezleri listesi
Artvin Hopa tez merkezleri listesi
Artvin Şavşat tez merkezleri listesi
Artvin Yusufeli tez merkezleri listesi
Artvin Murgul tez merkezleri listesi
Aydın Bozdoğan tez merkezleri listesi
Aydın Çine tez merkezleri listesi
Aydın Germencik tez merkezleri listesi
Aydın Karacasu tez merkezleri listesi
Aydın Koçarlı tez merkezleri listesi
Aydın Kuşadası tez merkezleri listesi
Aydın Kuyucak tez merkezleri listesi
Aydın Nazilli tez merkezleri listesi
Aydın Söke tez merkezleri listesi
Aydın Sultanhisar tez merkezleri listesi
Aydın Yenipazar / Aydın tez merkezleri listesi
Aydın Buharkent tez merkezleri listesi
Aydın İncirliova tez merkezleri listesi
Aydın Karpuzlu tez merkezleri listesi
Aydın Köşk tez merkezleri listesi
Aydın Didim tez merkezleri listesi
Aydın Efeler tez merkezleri listesi
Balıkesir Ayvalık tez merkezleri listesi
Balıkesir Balya tez merkezleri listesi
Balıkesir Bandırma tez merkezleri listesi
Balıkesir Bigadiç tez merkezleri listesi
Balıkesir Burhaniye tez merkezleri listesi
Balıkesir Dursunbey tez merkezleri listesi
Balıkesir Edremit / Balıkesir tez merkezleri listesi
Balıkesir Erdek tez merkezleri listesi
Balıkesir Gönen / Balıkesir tez merkezleri listesi
Balıkesir Havran tez merkezleri listesi
Balıkesir İvrindi tez merkezleri listesi
Balıkesir Kepsut tez merkezleri listesi
Balıkesir Manyas tez merkezleri listesi
Balıkesir Savaştepe tez merkezleri listesi
Balıkesir Sındırgı tez merkezleri listesi
Balıkesir Susurluk tez merkezleri listesi
Balıkesir Marmara tez merkezleri listesi
Balıkesir Gömeç tez merkezleri listesi
Balıkesir Altıeylül tez merkezleri listesi
Balıkesir Karesi tez merkezleri listesi
Bilecik Bilecik Merkez tez merkezleri listesi
Bilecik Bozüyük tez merkezleri listesi
Bilecik Gölpazarı tez merkezleri listesi
Bilecik Osmaneli tez merkezleri listesi
Bilecik Pazaryeri tez merkezleri listesi
Bilecik Söğüt tez merkezleri listesi
Bilecik Yenipazar / Bilecik tez merkezleri listesi
Bilecik İnhisar tez merkezleri listesi
Bingöl Bingöl Merkez tez merkezleri listesi
Bingöl Genç tez merkezleri listesi
Bingöl Karlıova tez merkezleri listesi
Bingöl Kiğı tez merkezleri listesi
Bingöl Solhan tez merkezleri listesi
Bingöl Adaklı tez merkezleri listesi
Bingöl Yayladere tez merkezleri listesi
Bingöl Yedisu tez merkezleri listesi
Bitlis Adilcevaz tez merkezleri listesi
Bitlis Ahlat tez merkezleri listesi
Bitlis Bitlis Merkez tez merkezleri listesi
Bitlis Hizan tez merkezleri listesi
Bitlis Mutki tez merkezleri listesi
Bitlis Tatvan tez merkezleri listesi
Bitlis Güroymak tez merkezleri listesi
Bolu Bolu Merkez tez merkezleri listesi
Bolu Gerede tez merkezleri listesi
Bolu Göynük tez merkezleri listesi
Bolu Kıbrıscık tez merkezleri listesi
Bolu Mengen tez merkezleri listesi
Bolu Mudurnu tez merkezleri listesi
Bolu Seben tez merkezleri listesi
Bolu Dörtdivan tez merkezleri listesi
Bolu Yeniçağa tez merkezleri listesi
Burdur Ağlasun tez merkezleri listesi
Burdur Bucak tez merkezleri listesi
Burdur Burdur Merkez tez merkezleri listesi
Burdur Gölhisar tez merkezleri listesi
Burdur Tefenni tez merkezleri listesi
Burdur Yeşilova tez merkezleri listesi
Burdur Karamanlı tez merkezleri listesi
Burdur Kemer / Burdur tez merkezleri listesi
Burdur Altınyayla / Burdur tez merkezleri listesi
Burdur Çavdır tez merkezleri listesi
Burdur Çeltikçi tez merkezleri listesi
Bursa Gemlik tez merkezleri listesi
Bursa İnegöl tez merkezleri listesi
Bursa İznik tez merkezleri listesi
Bursa Karacabey tez merkezleri listesi
Bursa Keles tez merkezleri listesi
Bursa Mudanya tez merkezleri listesi
Bursa Mustafakemalpaşa tez merkezleri listesi
Bursa Orhaneli tez merkezleri listesi
Bursa Orhangazi tez merkezleri listesi
Bursa Yenişehir / Bursa tez merkezleri listesi
Bursa Büyükorhan tez merkezleri listesi
Bursa Harmancık tez merkezleri listesi
Bursa Nilüfer tez merkezleri listesi
Bursa Osmangazi tez merkezleri listesi
Bursa Yıldırım tez merkezleri listesi
Bursa Gürsu tez merkezleri listesi
Bursa Kestel tez merkezleri listesi
Çanakkale Ayvacık / Çanakkale tez merkezleri listesi
Çanakkale Bayramiç tez merkezleri listesi
Çanakkale Biga tez merkezleri listesi
Çanakkale Bozcaada tez merkezleri listesi
Çanakkale Çan tez merkezleri listesi
Çanakkale Çanakkale Merkez tez merkezleri listesi
Çanakkale Eceabat tez merkezleri listesi
Çanakkale Ezine tez merkezleri listesi
Çanakkale Gelibolu tez merkezleri listesi
Çanakkale Gökçeada tez merkezleri listesi
Çanakkale Lapseki tez merkezleri listesi
Çanakkale Yenice / Çanakkale tez merkezleri listesi
Çankırı Çankırı Merkez tez merkezleri listesi
Çankırı Çerkeş tez merkezleri listesi
Çankırı Eldivan tez merkezleri listesi
Çankırı Ilgaz tez merkezleri listesi
Çankırı Kurşunlu tez merkezleri listesi
Çankırı Orta tez merkezleri listesi
Çankırı Şabanözü tez merkezleri listesi
Çankırı Yapraklı tez merkezleri listesi
Çankırı Atkaracalar tez merkezleri listesi
Çankırı Kızılırmak tez merkezleri listesi
Çankırı Bayramören tez merkezleri listesi
Çankırı Korgun tez merkezleri listesi
Çorum Alaca tez merkezleri listesi
Çorum Bayat / Çorum tez merkezleri listesi
Çorum Çorum Merkez tez merkezleri listesi
Çorum İskilip tez merkezleri listesi
Çorum Kargı tez merkezleri listesi
Çorum Mecitözü tez merkezleri listesi
Çorum Ortaköy / Çorum tez merkezleri listesi
Çorum Osmancık tez merkezleri listesi
Çorum Sungurlu tez merkezleri listesi
Çorum Boğazkale tez merkezleri listesi
Çorum Uğurludağ tez merkezleri listesi
Çorum Dodurga tez merkezleri listesi
Çorum Laçin tez merkezleri listesi
Çorum Oğuzlar tez merkezleri listesi
Denizli Acıpayam tez merkezleri listesi
Denizli Buldan tez merkezleri listesi
Denizli Çal tez merkezleri listesi
Denizli Çameli tez merkezleri listesi
Denizli Çardak tez merkezleri listesi
Denizli Çivril tez merkezleri listesi
Denizli Güney tez merkezleri listesi
Denizli Kale / Denizli tez merkezleri listesi
Denizli Sarayköy tez merkezleri listesi
Denizli Tavas tez merkezleri listesi
Denizli Babadağ tez merkezleri listesi
Denizli Bekilli tez merkezleri listesi
Denizli Honaz tez merkezleri listesi
Denizli Serinhisar tez merkezleri listesi
Denizli Pamukkale tez merkezleri listesi
Denizli Baklan tez merkezleri listesi
Denizli Beyağaç tez merkezleri listesi
Denizli Bozkurt / Denizli tez merkezleri listesi
Denizli Merkezefendi tez merkezleri listesi
Diyarbakır Bismil tez merkezleri listesi
Diyarbakır Çermik tez merkezleri listesi
Diyarbakır Çınar tez merkezleri listesi
Diyarbakır Çüngüş tez merkezleri listesi
Diyarbakır Dicle tez merkezleri listesi
Diyarbakır Ergani tez merkezleri listesi
Diyarbakır Hani tez merkezleri listesi
Diyarbakır Hazro tez merkezleri listesi
Diyarbakır Kulp tez merkezleri listesi
Diyarbakır Lice tez merkezleri listesi
Diyarbakır Silvan tez merkezleri listesi
Diyarbakır Eğil tez merkezleri listesi
Diyarbakır Kocaköy tez merkezleri listesi
Diyarbakır Bağlar tez merkezleri listesi
Diyarbakır Kayapınar tez merkezleri listesi
Diyarbakır Sur tez merkezleri listesi
Diyarbakır Yenişehir / Diyarbakır tez merkezleri listesi
Edirne Edirne Merkez tez merkezleri listesi
Edirne Enez tez merkezleri listesi
Edirne Havsa tez merkezleri listesi
Edirne İpsala tez merkezleri listesi
Edirne Keşan tez merkezleri listesi
Edirne Lalapaşa tez merkezleri listesi
Edirne Meriç tez merkezleri listesi
Edirne Uzunköprü tez merkezleri listesi
Edirne Süloğlu tez merkezleri listesi
Elazığ Ağın tez merkezleri listesi
Elazığ Baskil tez merkezleri listesi
Elazığ Elazığ Merkez tez merkezleri listesi
Elazığ Karakoçan tez merkezleri listesi
Elazığ Keban tez merkezleri listesi
Elazığ Maden tez merkezleri listesi
Elazığ Palu tez merkezleri listesi
Elazığ Sivrice tez merkezleri listesi
Elazığ Arıcak tez merkezleri listesi
Elazığ Kovancılar tez merkezleri listesi
Elazığ Alacakaya tez merkezleri listesi
Erzincan Çayırlı tez merkezleri listesi
Erzincan Erzincan Merkez tez merkezleri listesi
Erzincan İliç tez merkezleri listesi
Erzincan Kemah tez merkezleri listesi
Erzincan Kemaliye tez merkezleri listesi
Erzincan Refahiye tez merkezleri listesi
Erzincan Tercan tez merkezleri listesi
Erzincan Üzümlü tez merkezleri listesi
Erzincan Otlukbeli tez merkezleri listesi
Erzurum Aşkale tez merkezleri listesi
Erzurum Çat tez merkezleri listesi
Erzurum Hınıs tez merkezleri listesi
Erzurum Horasan tez merkezleri listesi
Erzurum İspir tez merkezleri listesi
Erzurum Karayazı tez merkezleri listesi
Erzurum Narman tez merkezleri listesi
Erzurum Oltu tez merkezleri listesi
Erzurum Olur tez merkezleri listesi
Erzurum Pasinler tez merkezleri listesi
Erzurum Şenkaya tez merkezleri listesi
Erzurum Tekman tez merkezleri listesi
Erzurum Tortum tez merkezleri listesi
Erzurum Karaçoban tez merkezleri listesi
Erzurum Uzundere tez merkezleri listesi
Erzurum Pazaryolu tez merkezleri listesi
Erzurum Aziziye tez merkezleri listesi
Erzurum Köprüköy tez merkezleri listesi
Erzurum Palandöken tez merkezleri listesi
Erzurum Yakutiye tez merkezleri listesi
Eskişehir Çifteler tez merkezleri listesi
Eskişehir Mahmudiye tez merkezleri listesi
Eskişehir Mihalıççık tez merkezleri listesi
Eskişehir Sarıcakaya tez merkezleri listesi
Eskişehir Seyitgazi tez merkezleri listesi
Eskişehir Sivrihisar tez merkezleri listesi
Eskişehir Alpu tez merkezleri listesi
Eskişehir Beylikova tez merkezleri listesi
Eskişehir İnönü tez merkezleri listesi
Eskişehir Günyüzü tez merkezleri listesi
Eskişehir Han tez merkezleri listesi
Eskişehir Mihalgazi tez merkezleri listesi
Eskişehir Odunpazarı tez merkezleri listesi
Eskişehir Tepebaşı tez merkezleri listesi
Gaziantep Araban tez merkezleri listesi
Gaziantep İslahiye tez merkezleri listesi
Gaziantep Nizip tez merkezleri listesi
Gaziantep Oğuzeli tez merkezleri listesi
Gaziantep Yavuzeli tez merkezleri listesi
Gaziantep Şahinbey tez merkezleri listesi
Gaziantep Şehitkamil tez merkezleri listesi
Gaziantep Karkamış tez merkezleri listesi
Gaziantep Nurdağı tez merkezleri listesi
Giresun Alucra tez merkezleri listesi
Giresun Bulancak tez merkezleri listesi
Giresun Dereli tez merkezleri listesi
Giresun Espiye tez merkezleri listesi
Giresun Eynesil tez merkezleri listesi
Giresun Giresun Merkez tez merkezleri listesi
Giresun Görele tez merkezleri listesi
Giresun Keşap tez merkezleri listesi
Giresun Şebinkarahisar tez merkezleri listesi
Giresun Tirebolu tez merkezleri listesi
Giresun Piraziz tez merkezleri listesi
Giresun Yağlıdere tez merkezleri listesi
Giresun Çamoluk tez merkezleri listesi
Giresun Çanakçı tez merkezleri listesi
Giresun Doğankent tez merkezleri listesi
Giresun Güce tez merkezleri listesi
Gümüşhane Gümüşhane Merkez tez merkezleri listesi
Gümüşhane Kelkit tez merkezleri listesi
Gümüşhane Şiran tez merkezleri listesi
Gümüşhane Torul tez merkezleri listesi
Gümüşhane Köse tez merkezleri listesi
Gümüşhane Kürtün tez merkezleri listesi
Hakkari Çukurca tez merkezleri listesi
Hakkari Hakkari Merkez tez merkezleri listesi
Hakkari Şemdinli tez merkezleri listesi
Hakkari Yüksekova tez merkezleri listesi
Hatay Altınözü tez merkezleri listesi
Hatay Dörtyol tez merkezleri listesi
Hatay Hassa tez merkezleri listesi
Hatay İskenderun tez merkezleri listesi
Hatay Kırıkhan tez merkezleri listesi
Hatay Reyhanlı tez merkezleri listesi
Hatay Samandağ tez merkezleri listesi
Hatay Yayladağı tez merkezleri listesi
Hatay Erzin tez merkezleri listesi
Hatay Belen tez merkezleri listesi
Hatay Kumlu tez merkezleri listesi
Hatay Antakya tez merkezleri listesi
Hatay Arsuz tez merkezleri listesi
Hatay Defne tez merkezleri listesi
Hatay Payas tez merkezleri listesi
Isparta Atabey tez merkezleri listesi
Isparta Eğirdir tez merkezleri listesi
Isparta Gelendost tez merkezleri listesi
Isparta Isparta Merkez tez merkezleri listesi
Isparta Keçiborlu tez merkezleri listesi
Isparta Senirkent tez merkezleri listesi
Isparta Sütçüler tez merkezleri listesi
Isparta Şarkikaraağaç tez merkezleri listesi
Isparta Uluborlu tez merkezleri listesi
Isparta Yalvaç tez merkezleri listesi
Isparta Aksu / Isparta tez merkezleri listesi
Isparta Gönen / Isparta tez merkezleri listesi
Isparta Yenişarbademli tez merkezleri listesi
Mersin Anamur tez merkezleri listesi
Mersin Erdemli tez merkezleri listesi
Mersin Gülnar tez merkezleri listesi
Mersin Mut tez merkezleri listesi
Mersin Silifke tez merkezleri listesi
Mersin Tarsus tez merkezleri listesi
Mersin Aydıncık / Mersin tez merkezleri listesi
Mersin Bozyazı tez merkezleri listesi
Mersin Çamlıyayla tez merkezleri listesi
Mersin Akdeniz tez merkezleri listesi
Mersin Mezitli tez merkezleri listesi
Mersin Toroslar tez merkezleri listesi
Mersin Yenişehir / Mersin tez merkezleri listesi
İstanbul Adalar tez merkezleri listesi
İstanbul Bakırköy tez merkezleri listesi
İstanbul Beşiktaş tez merkezleri listesi
İstanbul Beykoz tez merkezleri listesi
İstanbul Beyoğlu tez merkezleri listesi
İstanbul Çatalca tez merkezleri listesi
İstanbul Eyüp tez merkezleri listesi
İstanbul Fatih tez merkezleri listesi
İstanbul Gaziosmanpaşa tez merkezleri listesi
İstanbul Kadıköy tez merkezleri listesi
İstanbul Kartal tez merkezleri listesi
İstanbul Sarıyer tez merkezleri listesi
İstanbul Silivri tez merkezleri listesi
İstanbul Şile tez merkezleri listesi
İstanbul Şişli tez merkezleri listesi
İstanbul Üsküdar tez merkezleri listesi
İstanbul Zeytinburnu tez merkezleri listesi
İstanbul Büyükçekmece tez merkezleri listesi
İstanbul Kağıthane tez merkezleri listesi
İstanbul Küçükçekmece tez merkezleri listesi
İstanbul Pendik tez merkezleri listesi
İstanbul Ümraniye tez merkezleri listesi
İstanbul Bayrampaşa tez merkezleri listesi
İstanbul Avcılar tez merkezleri listesi
İstanbul Bağcılar tez merkezleri listesi
İstanbul Bahçelievler tez merkezleri listesi
İstanbul Güngören tez merkezleri listesi
İstanbul Maltepe tez merkezleri listesi
İstanbul Sultanbeyli tez merkezleri listesi
İstanbul Tuzla tez merkezleri listesi
İstanbul Esenler tez merkezleri listesi
İstanbul Arnavutköy tez merkezleri listesi
İstanbul Ataşehir tez merkezleri listesi
İstanbul Başakşehir tez merkezleri listesi
İstanbul Beylikdüzü tez merkezleri listesi
İstanbul Çekmeköy tez merkezleri listesi
İstanbul Esenyurt tez merkezleri listesi
İstanbul Sancaktepe tez merkezleri listesi
İstanbul Sultangazi tez merkezleri listesi
İzmir Aliağa tez merkezleri listesi
İzmir Bayındır tez merkezleri listesi
İzmir Bergama tez merkezleri listesi
İzmir Bornova tez merkezleri listesi
İzmir Çeşme tez merkezleri listesi
İzmir Dikili tez merkezleri listesi
İzmir Foça tez merkezleri listesi
İzmir Karaburun tez merkezleri listesi
İzmir Karşıyaka tez merkezleri listesi
İzmir Kemalpaşa tez merkezleri listesi
İzmir Kınık tez merkezleri listesi
İzmir Kiraz tez merkezleri listesi
İzmir Menemen tez merkezleri listesi
İzmir Ödemiş tez merkezleri listesi
İzmir Seferihisar tez merkezleri listesi
İzmir Selçuk tez merkezleri listesi
İzmir Tire tez merkezleri listesi
İzmir Torbalı tez merkezleri listesi
İzmir Urla tez merkezleri listesi
İzmir Beydağ tez merkezleri listesi
İzmir Buca tez merkezleri listesi
İzmir Konak tez merkezleri listesi
İzmir Menderes tez merkezleri listesi
İzmir Balçova tez merkezleri listesi
İzmir Çiğli tez merkezleri listesi
İzmir Gaziemir tez merkezleri listesi
İzmir Narlıdere tez merkezleri listesi
İzmir Güzelbahçe tez merkezleri listesi
İzmir Bayraklı tez merkezleri listesi
İzmir Karabağlar tez merkezleri listesi
Kars Arpaçay tez merkezleri listesi
Kars Digor tez merkezleri listesi
Kars Kağızman tez merkezleri listesi
Kars Kars Merkez tez merkezleri listesi
Kars Sarıkamış tez merkezleri listesi
Kars Selim tez merkezleri listesi
Kars Susuz tez merkezleri listesi
Kars Akyaka tez merkezleri listesi
Kastamonu Abana tez merkezleri listesi
Kastamonu Araç tez merkezleri listesi
Kastamonu Azdavay tez merkezleri listesi
Kastamonu Bozkurt / Kastamonu tez merkezleri listesi
Kastamonu Cide tez merkezleri listesi
Kastamonu Çatalzeytin tez merkezleri listesi
Kastamonu Daday tez merkezleri listesi
Kastamonu Devrekani tez merkezleri listesi
Kastamonu İnebolu tez merkezleri listesi
Kastamonu Kastamonu Merkez tez merkezleri listesi
Kastamonu Küre tez merkezleri listesi
Kastamonu Taşköprü tez merkezleri listesi
Kastamonu Tosya tez merkezleri listesi
Kastamonu İhsangazi tez merkezleri listesi
Kastamonu Pınarbaşı / Kastamonu tez merkezleri listesi
Kastamonu Şenpazar tez merkezleri listesi
Kastamonu Ağlı tez merkezleri listesi
Kastamonu Doğanyurt tez merkezleri listesi
Kastamonu Hanönü tez merkezleri listesi
Kastamonu Seydiler tez merkezleri listesi
Kayseri Bünyan tez merkezleri listesi
Kayseri Develi tez merkezleri listesi
Kayseri Felahiye tez merkezleri listesi
Kayseri İncesu tez merkezleri listesi
Kayseri Pınarbaşı / Kayseri tez merkezleri listesi
Kayseri Sarıoğlan tez merkezleri listesi
Kayseri Sarız tez merkezleri listesi
Kayseri Tomarza tez merkezleri listesi
Kayseri Yahyalı tez merkezleri listesi
Kayseri Yeşilhisar tez merkezleri listesi
Kayseri Akkışla tez merkezleri listesi
Kayseri Talas tez merkezleri listesi
Kayseri Kocasinan tez merkezleri listesi
Kayseri Melikgazi tez merkezleri listesi
Kayseri Hacılar tez merkezleri listesi
Kayseri Özvatan tez merkezleri listesi
Kırklareli Babaeski tez merkezleri listesi
Kırklareli Demirköy tez merkezleri listesi
Kırklareli Kırklareli Merkez tez merkezleri listesi
Kırklareli Kofçaz tez merkezleri listesi
Kırklareli Lüleburgaz tez merkezleri listesi
Kırklareli Pehlivanköy tez merkezleri listesi
Kırklareli Pınarhisar tez merkezleri listesi
Kırklareli Vize tez merkezleri listesi
Kırşehir Çiçekdağı tez merkezleri listesi
Kırşehir Kaman tez merkezleri listesi
Kırşehir Kırşehir Merkez tez merkezleri listesi
Kırşehir Mucur tez merkezleri listesi
Kırşehir Akpınar tez merkezleri listesi
Kırşehir Akçakent tez merkezleri listesi
Kırşehir Boztepe tez merkezleri listesi
Kocaeli Gebze tez merkezleri listesi
Kocaeli Gölcük tez merkezleri listesi
Kocaeli Kandıra tez merkezleri listesi
Kocaeli Karamürsel tez merkezleri listesi
Kocaeli Körfez tez merkezleri listesi
Kocaeli Derince tez merkezleri listesi
Kocaeli Başiskele tez merkezleri listesi
Kocaeli Çayırova tez merkezleri listesi
Kocaeli Darıca tez merkezleri listesi
Kocaeli Dilovası tez merkezleri listesi
Kocaeli İzmit tez merkezleri listesi
Kocaeli Kartepe tez merkezleri listesi
Konya Akşehir tez merkezleri listesi
Konya Beyşehir tez merkezleri listesi
Konya Bozkır tez merkezleri listesi
Konya Cihanbeyli tez merkezleri listesi
Konya Çumra tez merkezleri listesi
Konya Doğanhisar tez merkezleri listesi
Konya Ereğli / Konya tez merkezleri listesi
Konya Hadim tez merkezleri listesi
Konya Ilgın tez merkezleri listesi
Konya Kadınhanı tez merkezleri listesi
Konya Karapınar tez merkezleri listesi
Konya Kulu tez merkezleri listesi
Konya Sarayönü tez merkezleri listesi
Konya Seydişehir tez merkezleri listesi
Konya Yunak tez merkezleri listesi
Konya Akören tez merkezleri listesi
Konya Altınekin tez merkezleri listesi
Konya Derebucak tez merkezleri listesi
Konya Hüyük tez merkezleri listesi
Konya Karatay tez merkezleri listesi
Konya Meram tez merkezleri listesi
Konya Selçuklu tez merkezleri listesi
Konya Taşkent tez merkezleri listesi
Konya Ahırlı tez merkezleri listesi
Konya Çeltik tez merkezleri listesi
Konya Derbent tez merkezleri listesi
Konya Emirgazi tez merkezleri listesi
Konya Güneysınır tez merkezleri listesi
Konya Halkapınar tez merkezleri listesi
Konya Tuzlukçu tez merkezleri listesi
Konya Yalıhüyük tez merkezleri listesi
Kütahya Altıntaş tez merkezleri listesi
Kütahya Domaniç tez merkezleri listesi
Kütahya Emet tez merkezleri listesi
Kütahya Gediz tez merkezleri listesi
Kütahya Kütahya Merkez tez merkezleri listesi
Kütahya Simav tez merkezleri listesi
Kütahya Tavşanlı tez merkezleri listesi
Kütahya Aslanapa tez merkezleri listesi
Kütahya Dumlupınar tez merkezleri listesi
Kütahya Hisarcık tez merkezleri listesi
Kütahya Şaphane tez merkezleri listesi
Kütahya Çavdarhisar tez merkezleri listesi
Kütahya Pazarlar tez merkezleri listesi
Malatya Akçadağ tez merkezleri listesi
Malatya Arapgir tez merkezleri listesi
Malatya Arguvan tez merkezleri listesi
Malatya Darende tez merkezleri listesi
Malatya Doğanşehir tez merkezleri listesi
Malatya Hekimhan tez merkezleri listesi
Malatya Pütürge tez merkezleri listesi
Malatya Yeşilyurt / Malatya tez merkezleri listesi
Malatya Battalgazi tez merkezleri listesi
Malatya Doğanyol tez merkezleri listesi
Malatya Kale / Malatya tez merkezleri listesi
Malatya Kuluncak tez merkezleri listesi
Malatya Yazıhan tez merkezleri listesi
Manisa Akhisar tez merkezleri listesi
Manisa Alaşehir tez merkezleri listesi
Manisa Demirci tez merkezleri listesi
Manisa Gördes tez merkezleri listesi
Manisa Kırkağaç tez merkezleri listesi
Manisa Kula tez merkezleri listesi
Manisa Salihli tez merkezleri listesi
Manisa Sarıgöl tez merkezleri listesi
Manisa Saruhanlı tez merkezleri listesi
Manisa Selendi tez merkezleri listesi
Manisa Soma tez merkezleri listesi
Manisa Turgutlu tez merkezleri listesi
Manisa Ahmetli tez merkezleri listesi
Manisa Gölmarmara tez merkezleri listesi
Manisa Köprübaşı / Manisa tez merkezleri listesi
Manisa Şehzadeler tez merkezleri listesi
Manisa Yunusemre tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Afşin tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Andırın tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Elbistan tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Göksun tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Pazarcık tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Türkoğlu tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Çağlayancerit tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Ekinözü tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Nurhak tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu tez merkezleri listesi
Kahramanmaraş Onikişubat tez merkezleri listesi
Mardin Derik tez merkezleri listesi
Mardin Kızıltepe tez merkezleri listesi
Mardin Mazıdağı tez merkezleri listesi
Mardin Midyat tez merkezleri listesi
Mardin Nusaybin tez merkezleri listesi
Mardin Ömerli tez merkezleri listesi
Mardin Savur tez merkezleri listesi
Mardin Dargeçit tez merkezleri listesi
Mardin Yeşilli tez merkezleri listesi
Mardin Artuklu tez merkezleri listesi
Muğla Bodrum tez merkezleri listesi
Muğla Datça tez merkezleri listesi
Muğla Fethiye tez merkezleri listesi
Muğla Köyceğiz tez merkezleri listesi
Muğla Marmaris tez merkezleri listesi
Muğla Milas tez merkezleri listesi
Muğla Ula tez merkezleri listesi
Muğla Yatağan tez merkezleri listesi
Muğla Dalaman tez merkezleri listesi
Muğla Ortaca tez merkezleri listesi
Muğla Kavaklıdere tez merkezleri listesi
Muğla Menteşe tez merkezleri listesi
Muğla Seydikemer tez merkezleri listesi
Muş Bulanık tez merkezleri listesi
Muş Malazgirt tez merkezleri listesi
Muş Muş Merkez tez merkezleri listesi
Muş Varto tez merkezleri listesi
Muş Hasköy tez merkezleri listesi
Muş Korkut tez merkezleri listesi
Nevşehir Avanos tez merkezleri listesi
Nevşehir Derinkuyu tez merkezleri listesi
Nevşehir Gülşehir tez merkezleri listesi
Nevşehir Hacıbektaş tez merkezleri listesi
Nevşehir Kozaklı tez merkezleri listesi
Nevşehir Nevşehir Merkez tez merkezleri listesi
Nevşehir Ürgüp tez merkezleri listesi
Nevşehir Acıgöl tez merkezleri listesi
Niğde Bor tez merkezleri listesi
Niğde Çamardı tez merkezleri listesi
Niğde Niğde Merkez tez merkezleri listesi
Niğde Ulukışla tez merkezleri listesi
Niğde Altunhisar tez merkezleri listesi
Niğde Çiftlik tez merkezleri listesi
Ordu Akkuş tez merkezleri listesi
Ordu Aybastı tez merkezleri listesi
Ordu Fatsa tez merkezleri listesi
Ordu Gölköy tez merkezleri listesi
Ordu Korgan tez merkezleri listesi
Ordu Kumru tez merkezleri listesi
Ordu Mesudiye tez merkezleri listesi
Ordu Perşembe tez merkezleri listesi
Ordu Ulubey / Ordu tez merkezleri listesi
Ordu Ünye tez merkezleri listesi
Ordu Gülyalı tez merkezleri listesi
Ordu Gürgentepe tez merkezleri listesi
Ordu Çamaş tez merkezleri listesi
Ordu Çatalpınar tez merkezleri listesi
Ordu Çaybaşı tez merkezleri listesi
Ordu İkizce tez merkezleri listesi
Ordu Kabadüz tez merkezleri listesi
Ordu Kabataş tez merkezleri listesi
Ordu Altınordu tez merkezleri listesi
Rize Ardeşen tez merkezleri listesi
Rize Çamlıhemşin tez merkezleri listesi
Rize Çayeli tez merkezleri listesi
Rize Fındıklı tez merkezleri listesi
Rize İkizdere tez merkezleri listesi
Rize Kalkandere tez merkezleri listesi
Rize Pazar / Rize tez merkezleri listesi
Rize Rize Merkez tez merkezleri listesi
Rize Güneysu tez merkezleri listesi
Rize Derepazarı tez merkezleri listesi
Rize Hemşin tez merkezleri listesi
Rize İyidere tez merkezleri listesi
Sakarya Akyazı tez merkezleri listesi
Sakarya Geyve tez merkezleri listesi
Sakarya Hendek tez merkezleri listesi
Sakarya Karasu tez merkezleri listesi
Sakarya Kaynarca tez merkezleri listesi
Sakarya Sapanca tez merkezleri listesi
Sakarya Kocaali tez merkezleri listesi
Sakarya Pamukova tez merkezleri listesi
Sakarya Taraklı tez merkezleri listesi
Sakarya Ferizli tez merkezleri listesi
Sakarya Karapürçek tez merkezleri listesi
Sakarya Söğütlü tez merkezleri listesi
Sakarya Adapazarı tez merkezleri listesi
Sakarya Arifiye tez merkezleri listesi
Sakarya Erenler tez merkezleri listesi
Sakarya Serdivan tez merkezleri listesi
Samsun Alaçam tez merkezleri listesi
Samsun Bafra tez merkezleri listesi
Samsun Çarşamba tez merkezleri listesi
Samsun Havza tez merkezleri listesi
Samsun Kavak tez merkezleri listesi
Samsun Ladik tez merkezleri listesi
Samsun Terme tez merkezleri listesi
Samsun Vezirköprü tez merkezleri listesi
Samsun Asarcık tez merkezleri listesi
Samsun 19 Mayıs tez merkezleri listesi
Samsun Salıpazarı tez merkezleri listesi
Samsun Tekkeköy tez merkezleri listesi
Samsun Ayvacık / Samsun tez merkezleri listesi
Samsun Yakakent tez merkezleri listesi
Samsun Atakum tez merkezleri listesi
Samsun Canik tez merkezleri listesi
Samsun İlkadım tez merkezleri listesi
Siirt Baykan tez merkezleri listesi
Siirt Eruh tez merkezleri listesi
Siirt Kurtalan tez merkezleri listesi
Siirt Pervari tez merkezleri listesi
Siirt Siirt Merkez tez merkezleri listesi
Siirt Şirvan tez merkezleri listesi
Siirt Tillo tez merkezleri listesi
Sinop Ayancık tez merkezleri listesi
Sinop Boyabat tez merkezleri listesi
Sinop Durağan tez merkezleri listesi
Sinop Erfelek tez merkezleri listesi
Sinop Gerze tez merkezleri listesi
Sinop Sinop Merkez tez merkezleri listesi
Sinop Türkeli tez merkezleri listesi
Sinop Dikmen tez merkezleri listesi
Sinop Saraydüzü tez merkezleri listesi
Sivas Divriği tez merkezleri listesi
Sivas Gemerek tez merkezleri listesi
Sivas Gürün tez merkezleri listesi
Sivas Hafik tez merkezleri listesi
Sivas İmranlı tez merkezleri listesi
Sivas Kangal tez merkezleri listesi
Sivas Koyulhisar tez merkezleri listesi
Sivas Sivas Merkez tez merkezleri listesi
Sivas Suşehri tez merkezleri listesi
Sivas Şarkışla tez merkezleri listesi
Sivas Yıldızeli tez merkezleri listesi
Sivas Zara tez merkezleri listesi
Sivas Akıncılar tez merkezleri listesi
Sivas Altınyayla / Sivas tez merkezleri listesi
Sivas Doğanşar tez merkezleri listesi
Sivas Gölova tez merkezleri listesi
Sivas Ulaş tez merkezleri listesi
Tekirdağ Çerkezköy tez merkezleri listesi
Tekirdağ Çorlu tez merkezleri listesi
Tekirdağ Hayrabolu tez merkezleri listesi
Tekirdağ Malkara tez merkezleri listesi
Tekirdağ Muratlı tez merkezleri listesi
Tekirdağ Saray / Tekirdağ tez merkezleri listesi
Tekirdağ Şarköy tez merkezleri listesi
Tekirdağ Marmaraereğlisi tez merkezleri listesi
Tekirdağ Ergene tez merkezleri listesi
Tekirdağ Süleymanpaşa tez merkezleri listesi
Tokat Almus tez merkezleri listesi
Tokat Artova tez merkezleri listesi
Tokat Erbaa tez merkezleri listesi
Tokat Niksar tez merkezleri listesi
Tokat Reşadiye tez merkezleri listesi
Tokat Tokat Merkez tez merkezleri listesi
Tokat Turhal tez merkezleri listesi
Tokat Zile tez merkezleri listesi
Tokat Pazar / Tokat tez merkezleri listesi
Tokat Yeşilyurt / Tokat tez merkezleri listesi
Tokat Başçiftlik tez merkezleri listesi
Tokat Sulusaray tez merkezleri listesi
Trabzon Akçaabat tez merkezleri listesi
Trabzon Araklı tez merkezleri listesi
Trabzon Arsin tez merkezleri listesi
Trabzon Çaykara tez merkezleri listesi
Trabzon Maçka tez merkezleri listesi
Trabzon Of tez merkezleri listesi
Trabzon Sürmene tez merkezleri listesi
Trabzon Tonya tez merkezleri listesi
Trabzon Vakfıkebir tez merkezleri listesi
Trabzon Yomra tez merkezleri listesi
Trabzon Beşikdüzü tez merkezleri listesi
Trabzon Şalpazarı tez merkezleri listesi
Trabzon Çarşıbaşı tez merkezleri listesi
Trabzon Dernekpazarı tez merkezleri listesi
Trabzon Düzköy tez merkezleri listesi
Trabzon Hayrat tez merkezleri listesi
Trabzon Köprübaşı / Trabzon tez merkezleri listesi
Trabzon Ortahisar tez merkezleri listesi
Tunceli Çemişgezek tez merkezleri listesi
Tunceli Hozat tez merkezleri listesi
Tunceli Mazgirt tez merkezleri listesi
Tunceli Nazımiye tez merkezleri listesi
Tunceli Ovacık / Tunceli tez merkezleri listesi
Tunceli Pertek tez merkezleri listesi
Tunceli Pülümür tez merkezleri listesi
Tunceli Tunceli Merkez tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Akçakale tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Birecik tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Bozova tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Ceylanpınar tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Halfeti tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Hilvan tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Siverek tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Suruç tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Viranşehir tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Harran tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Eyyübiye tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Haliliye tez merkezleri listesi
Şanlıurfa Karaköprü tez merkezleri listesi
Uşak Banaz tez merkezleri listesi
Uşak Eşme tez merkezleri listesi
Uşak Karahallı tez merkezleri listesi
Uşak Sivaslı tez merkezleri listesi
Uşak Ulubey / Uşak tez merkezleri listesi
Uşak Uşak Merkez tez merkezleri listesi
Van Başkale tez merkezleri listesi
Van Çatak tez merkezleri listesi
Van Erciş tez merkezleri listesi
Van Gevaş tez merkezleri listesi
Van Gürpınar tez merkezleri listesi
Van Muradiye tez merkezleri listesi
Van Özalp tez merkezleri listesi
Van Bahçesaray tez merkezleri listesi
Van Çaldıran tez merkezleri listesi
Van Edremit / Van tez merkezleri listesi
Van Saray / Van tez merkezleri listesi
Van İpekyolu tez merkezleri listesi
Van Tuşba tez merkezleri listesi
Yozgat Akdağmadeni tez merkezleri listesi
Yozgat Boğazlıyan tez merkezleri listesi
Yozgat Çayıralan tez merkezleri listesi
Yozgat Çekerek tez merkezleri listesi
Yozgat Sarıkaya tez merkezleri listesi
Yozgat Sorgun tez merkezleri listesi
Yozgat Şefaatli tez merkezleri listesi
Yozgat Yerköy tez merkezleri listesi
Yozgat Yozgat Merkez tez merkezleri listesi
Yozgat Aydıncık / Yozgat tez merkezleri listesi
Yozgat Çandır tez merkezleri listesi
Yozgat Kadışehri tez merkezleri listesi
Yozgat Saraykent tez merkezleri listesi
Yozgat Yenifakılı tez merkezleri listesi
Zonguldak Çaycuma tez merkezleri listesi
Zonguldak Devrek tez merkezleri listesi
Zonguldak Ereğli / Zonguldak tez merkezleri listesi
Zonguldak Zonguldak Merkez tez merkezleri listesi
Zonguldak Alaplı tez merkezleri listesi
Zonguldak Gökçebey tez merkezleri listesi
Aksaray Aksaray Merkez tez merkezleri listesi
Aksaray Ortaköy / Aksaray tez merkezleri listesi
Aksaray Ağaçören tez merkezleri listesi
Aksaray Güzelyurt tez merkezleri listesi
Aksaray Sarıyahşi tez merkezleri listesi
Aksaray Eskil tez merkezleri listesi
Aksaray Gülağaç tez merkezleri listesi
Bayburt Bayburt Merkez tez merkezleri listesi
Bayburt Aydıntepe tez merkezleri listesi
Bayburt Demirözü tez merkezleri listesi
Karaman Ermenek tez merkezleri listesi
Karaman Karaman Merkez tez merkezleri listesi
Karaman Ayrancı tez merkezleri listesi
Karaman Kazımkarabekir tez merkezleri listesi
Karaman Başyayla tez merkezleri listesi
Karaman Sarıveliler tez merkezleri listesi
Kırıkkale Delice tez merkezleri listesi
Kırıkkale Keskin tez merkezleri listesi
Kırıkkale Kırıkkale Merkez tez merkezleri listesi
Kırıkkale Sulakyurt tez merkezleri listesi
Kırıkkale Bahşili tez merkezleri listesi
Kırıkkale Balışeyh tez merkezleri listesi
Kırıkkale Çelebi tez merkezleri listesi
Kırıkkale Karakeçili tez merkezleri listesi
Kırıkkale Yahşihan tez merkezleri listesi
Batman Batman Merkez tez merkezleri listesi
Batman Beşiri tez merkezleri listesi
Batman Gercüş tez merkezleri listesi
Batman Kozluk tez merkezleri listesi
Batman Sason tez merkezleri listesi
Batman Hasankeyf tez merkezleri listesi
Şırnak Beytüşşebap tez merkezleri listesi
Şırnak Cizre tez merkezleri listesi
Şırnak İdil tez merkezleri listesi
Şırnak Silopi tez merkezleri listesi
Şırnak Şırnak Merkez tez merkezleri listesi
Şırnak Uludere tez merkezleri listesi
Şırnak Güçlükonak tez merkezleri listesi
Bartın Bartın Merkez tez merkezleri listesi
Bartın Kurucaşile tez merkezleri listesi
Bartın Ulus tez merkezleri listesi
Bartın Amasra tez merkezleri listesi
Ardahan Ardahan Merkez tez merkezleri listesi
Ardahan Çıldır tez merkezleri listesi
Ardahan Göle tez merkezleri listesi
Ardahan Hanak tez merkezleri listesi
Ardahan Posof tez merkezleri listesi
Ardahan Damal tez merkezleri listesi
Iğdır Aralık tez merkezleri listesi
Iğdır Iğdır Merkez tez merkezleri listesi
Iğdır Tuzluca tez merkezleri listesi
Iğdır Karakoyunlu tez merkezleri listesi
Yalova Yalova Merkez tez merkezleri listesi
Yalova Altınova tez merkezleri listesi
Yalova Armutlu tez merkezleri listesi
Yalova Çınarcık tez merkezleri listesi
Yalova Çiftlikköy tez merkezleri listesi
Yalova Termal tez merkezleri listesi
Karabük Eflani tez merkezleri listesi
Karabük Eskipazar tez merkezleri listesi
Karabük Karabük Merkez tez merkezleri listesi
Karabük Ovacık / Karabük tez merkezleri listesi
Karabük Safranbolu tez merkezleri listesi
Karabük Yenice / Karabük tez merkezleri listesi
Kilis Kilis Merkez tez merkezleri listesi
Kilis Elbeyli tez merkezleri listesi
Kilis Musabeyli tez merkezleri listesi
Kilis Polateli tez merkezleri listesi
Osmaniye Bahçe tez merkezleri listesi
Osmaniye Kadirli tez merkezleri listesi
Osmaniye Osmaniye Merkez tez merkezleri listesi
Osmaniye Düziçi tez merkezleri listesi
Osmaniye Hasanbeyli tez merkezleri listesi
Osmaniye Sumbas tez merkezleri listesi
Osmaniye Toprakkale tez merkezleri listesi
Düzce Akçakoca tez merkezleri listesi
Düzce Düzce Merkez tez merkezleri listesi
Düzce Yığılca tez merkezleri listesi
Düzce Cumayeri tez merkezleri listesi
Düzce Gölyaka tez merkezleri listesi
Düzce Çilimli tez merkezleri listesi
Düzce Gümüşova tez merkezleri listesi
Düzce Kaynaşlı tez merkezleri listesi

ödev yaptırma

 

Tarih       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tarih(Uzaktan Eğitim)    Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tekstil Mühendisliği        Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp          Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp(Cerrahpaşa)                Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp(İstanbul)      Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp(Kastamonu)               Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp(Meram)       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp(Selçuklu)     Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp           Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Tıp(Tayfur Ata Sökmen)               Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm İşletmeciliği          Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm İşletmeciliği  (Turizm Fakültesi)  Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik                  Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm Rehberliği            Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm Rehberliği (Turizm Fakültesi)       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm ve Otel İşletmeciliği          Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Turizm ve Otelcilik           Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Türk Dili ve Edebiyatı     Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği         Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Türk Dili ve Edebiyatı      Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Türk Dili ve Edebiyatı(Uzaktan Eğitim)   Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Türk Halkbilimi  Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Türkçe Öğretmenliği      Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Ulaştırma ve Lojistik        Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Finans           Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası İlişkiler         Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası İlişkiler          Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca)               Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası İşletmecilik                Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret            Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Lojistik         Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık             Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Lojistik Yönetimi      Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Ticaret          Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Ticaret ve Finans     Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik            Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  (Türkçe)       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama              Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Üstün Zekalılar Öğretmenliği     Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Veterinerlik       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları      Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Yeni Medya        Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği         Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Yönetim Bilimleri Programları    Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Yönetim Bilişim Sistemleri            Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

Zihin Engelliler Öğretmenliği       Bölümü Ödev Yaptırma hizmetimiz için bizimle  7/24 iletişim sağlaya bilirsiniz,

en çok yazılan tez konuları

tez bazen bilimsel bir gerçekliği kanıtlamak amacıyla yazılsa da öğrenciler bilimsel gerçekliğin veya test edilebilirliğin ötesinde en çok yazılan tez konularına yönelmektedirler. Bu bir manada doğru ve tutarlı bir karar olsa da çoğu zaman iyi araştırılmayan tez konuları öğrencilerin başına dert olabilmektedir. Tez konusu seçiminde dikkat edilmesi gereken ön önemli unsur gelecekte o tez konusu üzerine yoğunlaşma isteğidir. Eğer gelecekte tez konunuz üzerinde daha derin araştırmalar yapamazsanız teziniz sadece sizi anlık hedeflere ulaşmada fayda sağlar.

Bu nedenle tez konusu seçimi yaparken yeteneklerimizin ve ilgi alanlarımızın bu tez konusu ile tutarlı olması gerekmektedir. Ençok yazılan tez konularını ve en çok araştırılan tez konularını  nereden bula bilirim derseniz tez merkezi ,ulusal tez merkezi ve tez örneklerini yayınlayan diğer tez arşivleri size yardımcı olabilir.

En çok yazılan tezler çoğunlukla kaynak sıkıntısının olmadığı tezler olmasına rağmen bu tezler birisi yazmış bende yazayım düşüncesi ile yazılmamalıdır. Tez konusu seçiminde tez danışmanlarının etkileri de yadsınamayacak derece de yüksektir. Tez danışmanları bazen öğrencilere tez konusu seçimi hakkı verirken bazen de kendi çalışma alanlarında olan tez konularını öğrencilere yönlendirmektedirler.

Tez konusu seçiminde tez merkezi olarak biz sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tez konusu seçiminden sonra tez öneri formunu da size göndermekteyiz. Tez öneri formunun onaylanmasından sonra tez konusu kaynak taramasını ve tez konusuna uygun tez taslağının hazırlanması da hizmetlerimiz arasındadır. Tez merkezleri konusunda kurumumuz diğer tez yazan sitelere oranla sizlere daha etkin tez merkezi hizmeti vermektedir.

Felsefe Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İktisat Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İşletme Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Kamu Hukuku Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Özel Hukuk Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Siyaset Bilimi Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Uluslararası İlişkiler Doktora Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Felsefe Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İktisat Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İşletme Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Sosyoloji Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Özel Hukuk Yüksek Lisans Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Avrupa Birliği Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Ekonomi Hukuku Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Finansal Ekonomi  Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İnsan Hakları Hukuku Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

İşletme Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Pazarlama İletişimi Yönetimi Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Siyaset Bilimi Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Spor Hukuku Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Uluslararası İlişkiler Bölümü Ençok yazılan tez konuları,

Felsefe Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İktisat Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İşletme Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Kamu Hukuku Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Özel Hukuk Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Siyaset Bilimi Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Uluslararası İlişkiler Doktora Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Felsefe Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İktisat Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İşletme Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Sosyoloji Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Özel Hukuk Yüksek Lisans Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Avrupa Birliği Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Ekonomi Hukuku Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Finansal Ekonomi  Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İnsan Hakları Hukuku Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

İşletme Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Pazarlama İletişimi Yönetimi Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Siyaset Bilimi Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Spor Hukuku Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

Uluslararası İlişkiler Bölümü Ençok araştırılan tez konuları,

 

 

tez yazan yerler

tez yazan yerler , tez yazan siteler, tez yapan yerler daha bilindik anlamıyla tez merkezlerinin yapmış oldukları işler diğer danışmanlık türlerinden farklılaşmaktadır. Bu danışmanlık türünde konu öğrencinin akademik yaşantısının bugününü ve yarınını kapsamaktadadır. Lakin diğer danışmanlık türlerinin hiç birisinde bir kişinin bugünü ve yarını direk olarak etkilenmez. Bu nedenle tez, makale ,proje vb. akademik yazınlar hakkında danışmanlık hizmeti alırken dikkatli olmak gerekmektedir.

Bu nedenle bu tip danışmanlık hizmetleri yani tez,makale,proje ,ödev vb. alırken veya talep ederken karşı tarafta güven hissinin ve tecrübe prensibinin aranması şarttır. Sadece parasal değerlendirmelerle yapılan tercihlerin sonradan tekrar yön değiştirdiği ve maliyetinin dahada arttığı gerçektir.

Bu hizmetin diğer anahtar noktası ise tez ne zaman yazılır düşüncesidir. Öğrenciler bu soru yüzünden  kararsızlık ve bu kararsızlıklarının neticesinde elindeki zamanı boşa harcamaktadır. Bunun için aşağıdaki tez yazım aşamaları örneklendirile bilir;

-1.dönem : ilk tanışma , bu dönemde öğrenci ilk defa tez ve tez danışmanı terimiyle karşılaşır ve içinde tarifi zor bir heyacan vardır.

-2.dönem : tez danışmanıyla tanışma faslının bitip tez konusunun belirlendiği dönemdir. Bana göre akademik danışmanlık hizmeti bu aşamada başlamaktadır.

-3.dönem : heyecan devam etmesine rağmen öğrencide artık stresin başladığı bir dönemdir. Bu dönemde tez öneri formu düzenlenir. ve düzenlenen tez öneri formu tez danışmanının onayına sunulur. Bir tez öneri formunda ; tez konusu, problemin durumu, problemin önemi , hipotezler ve kaynakça kısmı yer almaktadır. Bazı öğrenciler büyük tehlikenin farkına varıp bu aşamada bizden danışmanlık talep etmektedirler.

-4.dönem: bu dönemde 3.dönemde danışmanlık hizmeti alanlar rahat şekilde günlük yaşantısına devam etmektedir. Lakin bu hizmeti almayanlar kaynak aramaya koyulur. tez için literatür ve kavramsal çerçevenin bitirilmesi gereken bir dönemdir bu dönem.

-5.dönem : öğrenci artık 4 dönemi geride bırakmış ve yaz sıcağını kış aylarına bırakmıştır. Bu dönemde danışmanlık hizmeti alanlar ve yanlış kurumla çalışan öğrenciler önünde bilgisayar elinde telefon arayış içindedir. Şu kelimeler duyulur ortada ; hocam bir ayım kaldı tezim biter mi ? bizimle çalışırsanız biter.

Bu dönemleri arttırmak mümkündür. Lakin konunun anlaşılması itibari ile bu kadarının yeterli olacağını düşünüyorum. siz hata yapanlar kervanında yer almayın doğru tercih yapın ve bizi seçin

 

05439437601