Anket Geliştirme

Anketler, müşterilerinizi, hedef kitlenizi, çalışanlarınızı ve paydaşlarınızı daha iyi anlamak için güçlü araçlardır. Titizlikle tasarlanmış ve uygulanmış bir anket ile firmalar, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, stratejik, finansal ve operasyonel karar verme süreçlerini bilgilendirmeye yardımcı olmak için paha biçilmez bilgileri kullanabilirler. Bununla birlikte, tasarım ve uygulama optimal değilse, anket araştırması, güvenilmez ve geçersiz bilgilere dayanan ve operasyonlar, performans ve rekabet avantajı için ciddi sonuçlara sahip, kötü bilgilendirilmiş karar vermeye yol açabilir.

Ekibimiz, sürecin herhangi bir aşamasında titiz anket geliştirme ve veri analizi konularında size yardımcı olabilir. Anket geliştirme ekibimiz, araştırma hedeflerinize, örnekleme çerçevesine, amaçlanan çıktıya ve tabii ki zaman çizelgesine göre size özel bir yaklaşım sağlayacaktır. Tüm anket araştırması süreci için istatistiksel danışmanlık ve analiz desteği sağlamak üzere kuruluşunuza, anket araştırması gereksinimlerinize ve sektörünüze özgü bir çözüm geliştireceğiz.

İlk anketi belirlemek, örnekleme planını geliştirmek, güvenilirlik, geçerlilik ve güç için psikometrik testler yapmak veya toplanan verileri analiz etmek için (veya bu adımların her birini) yardıma ihtiyacınız olup olmadığı, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir plan geliştireceğiz.

Kuruluşunuzun operasyonel, finansal veya stratejik karar vermesini bildirmek için bir anket aracı geliştiriyor ve uyguluyorsanız, sürecin her aşaması için planlama yapmak çok önemlidir.  Anket geliştirme ekibi, anket veri kümelerinizi ve veri analizinizi geçersiz ya da hatta tek kaynaklı önyargı, güvenilmez ölçüm, geçersiz ölçüm, sosyal yanıt önyargısı, çok ortaklılık ve eşzamanlılık önyargısı gibi geçersiz kılan ya da hatta zarar verebilecek genel hataları öngörmenize ve önlemenize yardımcı olabilir .

Bu kapsamlı desteği sağlayabiliyoruz çünkü anket geliştirme ve uygulama ekibimiz, doktora düzeyinde sosyal bilimcileri ve anket tabanlı herhangi bir araştırma projesine eşlik eden potansiyel zorlukları yakından anlayan nicel metodologları içerir. Bu birleşik uzmanlık, araştırma tasarımı, anket enstrümanının geliştirilmesi ve tabii ki firmanızın özel bilgi yaratma ihtiyaçları için hedeflerinizi göz önünde bulundurarak potansiyel sorunları daha iyi aşmamızı sağlar.

Anket geliştirme sürecimiz, enstrümanınız için genel hedefleri ve ölçmeyi planladığınız yapıları anlamak için yapılan ilk istişare ile başlar. Bir anket tasarlarken, araştırmacılar sadece nasıl soru soracağı değil, hangi soru soracağınızı da tanımlamalıdır. Analistlerimiz bilgi hedeflerinizi iyileştirecek ve bu bilgiyi ölçmenin en kesin yolunu belirleyecektir. Değişkenlerinizi ve yapıları gelecekteki analizler için operasyonel hale getirmek ve açık uçlu ya da serbest yanıtlı sorular ekleyip eklemememek gibi tercihler yapmak ve diğer ön ölçeklerle birlikte bir Likert ölçeği  kullanmak gibi seçimler yapmak için çalışıyoruz. kodlanmış cevap seçenekleri.

Anket aracınız oluşturulduktan sonra, örnekleme metodolojinizi tartışabilir ve araştırmanız için en uygun ve sağlam seçeneği seçmenize yardımcı olabiliriz. Hedeflerinize, zaman çizelgenize, erişime ve bütçenize bağlı olarak katılımcılar rastgele seçilebilir veya ilgili alt gruplara ayrılabilir. Belirli bireyleri hedeflemek için amaçlı örnekleme, erişim kolaylığı en üst düzeye çıkarmak için uygun örnekleme veya rastgele bir yanıtlayıcı grubuna ulaşan olasılık örneklemesi uygulamanıza yardımcı olabiliriz.

Çevrimiçi Platform Yardımı: Son on yılda, özellikle kurumsal sektördeki müşterilerimizin giderek daha fazlası çevrimiçi platformları kullanarak anket araştırması yapmayı tercih ediyor. SurveyMonkey, Qualtrics, Google Formlar ve Zoomerang dahil olmak üzere önde gelen çevrimiçi anket araçlarına çok aşinayız. Bu araçlardan herhangi birini kullanmayı planlıyorsanız, anketi sizin için araca girmenize yardımcı olabiliriz, böylece veri toplama özelliklerini en iyi şekilde kullanabilmeniz, anket toplamadan sonra veri çıktılarını indirip harmanlamanız tamamlandı. Hangi anket aracını kullanacağınızdan emin değilseniz, özel ihtiyaç ve hedeflerinizi tartışabilir, hangi platformun çalışmanıza en uygun olacağını önerebilir ve ardından veri toplama sürecini yönetebiliriz.

Pilot Test: Tamamen yeni bir araç tasarlayan veya mevcut bir cihazda önemli değişiklikler yapan müşteriler için, ön güvenilirlik ve geçerliliği test etmek amacıyla pilot çalışmadaki verileri tasarlamanıza ve analiz etmenize yardımcı olabiliriz. Metodoloji ve örnekleme planınız tam olarak belirlendiğinde, istatistikçilerimiz anketinizin müşterilerinize ulaştığında etkili olmasını sağlamak için kapsamlı bir pilot test yapabilir. Pilot sonuçlarınızın önemini belirlemek için, analistlerimiz çeşitli geçerlilik türlerini (ayırt edici, yakınsak ve eşzamanlı geçerlilik gibi) ve güvenilirliği (örneğin yarısı, Cronbach alfa veya test-tekrar test güvenilirliği) kontrol edebilir. LISREL veya AMOS ile doğrulayıcı faktör analizleri yapabilir ve istatistiksel gücü test edebiliriz. Veri toplamaya başlamadan önce anketiniz için gerekli örneklem büyüklüğünü belirlemek.

İstatistiksel ve Nitel Analizde Uzmanlık: Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra, istatistiksel danışmanlık ekibimiz seçtiğiniz metodolojiye dayanarak tam bir istatistiksel analiz yapabilir. Anket araştırmalarının değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan tüm standart kantitatif metotlara aşinayız ve kalitatif araştırma ve analiz konusunda uzman olarak eşsiz konumlandırmamız nedeniyle , nitel analiz kullanarak açık uçlu araştırma sorularının temalarını da keşfedebiliriz.

 

Veri Analizi

Veri analizi planı, verilerinizin nasıl temizleneceğini, dönüştürüleceğini ve analiz edileceğini açıklamayı ifade eder. Tüm bilimsel araştırmalar tekrarlanabilir niteliktedir ve tekrarlanabilir olması için okuyucunuza verilerinizi nasıl yönettiğinizi ve analizleri nasıl yaptığınızı gösteren yol haritasını vermeniz gerekir. Aşağıdaki alanların her biri bir veri analiz planına eklenebilir.

Veri Analizi Planı
Veri analizi planı, verilerinizin nasıl temizleneceğini, dönüştürüleceğini ve analiz edileceğini açıklamayı ifade eder. Tüm bilimsel araştırmalar tekrarlanabilir niteliktedir ve tekrarlanabilir olması için okuyucunuza verilerinizi nasıl yönettiğinizi ve analizleri nasıl yaptığınızı gösteren yol haritasını vermeniz gerekir. Aşağıdaki alanların her biri bir veri analiz planına eklenebilir.

Verilerin Temizlenmesi Verilerin
temizliği, tek değişkenli ve çok değişkenli aykırı değerlerin kaldırılması, eksik verilerle ilgilenme ve normalliğin değerlendirilmesidir.

Tek değişkenli aykırı değerler
Değişkenlerin tek değişkenli aykırı değerler için değerlendirileceğini belirtin. Tek değişkenli aykırı değişken, ortalamanın ± 3.29’dan büyük bir standart sapmasına sahip bir gözlem anlamına gelir. Bu, bir değişkenin puanlarının standartlaştırılmasıyla (yani değişkenin puanlarının sıfır ortalaması ve 1’in standart sapması olduğu) ve ± 3.29’dan daha büyük bir gözlem arayarak kolayca gerçekleştirilebilir.
Çok değişkenli ayraçlar Çok
değişkenli analizler yaparken, değişken gruplarının çok değişkenli ayraçlar için değerlendirileceğini belirtin. Çok değişkenli aykırı değerler, iki veya daha fazla değişken kombinasyonundaki aykırı değerlere karşılık gelir. Çok değişkenli aykırı değerleri değerlendirmek için, bağımlı değişken olarak gözlem kimliği numarasıyla, değişkenler yordayıcı olarak değerlendirilip, Mahalanobis’in mesafesini değerlendirerek bir regresyon yapabilirsiniz. Ardından, bir gözlemin p = .001 düzeyinde ki-kare değeri için bir gözlemin Mahalanobis’in serbestlik derecelerine göre uzaklık puanını inceleyin (yani, değişkenlerin sayısı serbestlik derecelerine eşit olacaktır).
Eksik veriler Eksik verilerin
nasıl işleneceğini açıklayın. Eksik veriler değişken üzerinde bir gözlem bulunmamasıdır. Birkaç çözüm var: gözlemi eksik veriler, ortalama ikame ve çoklu emirlerle ( Intellectus İstatistikleri kullanarak ) bırakın .

Normallik
Çoğu parametrik istatistik (örneğin, ANOVA’lar) Normallik varsayımına sahiptir. Normallik, puanların dağılımının şeklini ifade eder (örneğin, normal bir çan eğrisinin şekli). Bir normallik değerlendirmek için bir araştırmacı, bir değişkenin çarpıklığını ve kurtozisini inceleyebilir veya 1 örnekli KS testi yapabilir. KS testi, verilerin dağılımının normal bir eğriden önemli ölçüde farklı olup olmadığını bildirecektir.
Veriler normal olarak dağıtılmadığında, verinin dönüşümü uygun olabilir. Bazı yaygın dönüşümler karekök, logaritmik ve terstir.

Her Araştırma Sorusunun İncelenmesi İçin Özel İstatistiksel Testlerin Tanımlanması

İstatistiksel analizlerin seçimi iki şeye dayanır: hipotezin istatistiksel dilde belirtilme şekli ve değişkenlerin ölçüm düzeyi.

Hipotez
Araştırmacının hipotezi belirtme şekli, veri analizi testinin seçiminde fark yaratır. İşte üç boş hipotez örneği:
(Örnek 1) Değişken A, Değişken B ile ilgili değildir,
Örnek 1, korelasyon veya ki-kare dili ile ifade edilme eğilimindedir,
(Örnek 2) Değişken A, Değişken B’yi öngörmez,
Örnek 2, regresyon dilinde belirtilmiştir,
(Örnek 3) A değişkeninde B değişkeninin hiçbir farkı yoktur.
Örnek 3, ANOVA veya Mann-Whitney dilinde belirtilmiştir.
Birisi kesin veri analizi testini nasıl seçer? Farklılıkların, tahminin veya ilişkinin tanımlanmasına ek olarak, test seçimindeki diğer husus değişkenlerin her birinin ölçüm seviyesidir.

Doğru Veri Analizini Seçmek İçin Değişkenlerin Ölçüm Seviyesi
Yukarıdaki hipotezlerde, değişkenlerin ölçüm seviyesi doğru veri analizinin seçiminde anahtar bir faktördür.
Örnek 1’de, eğer değişkenlerin her ikisi de kategorikse, doğru analiz ki-kare testi olurken, her iki değişken de aralık düzeyinde ise, Pearson korelasyonu muhtemelen ilişkileri incelemek için doğru analiz olur.
Örnek 2’de, regresyon uygun bir testtir (yani bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisinin incelenmesi). Lineer regresyon, eğer bağımlı değişken aralık düzeyinde ise doğru analiz, bağımlı değişken iki kişilik ise lojistik regresyon ve bağımlı değişken üç veya daha fazla kategoriye sahipse multinominal lojistik regresyondur.
Örnek 3’te, eğer bağımlı değişken aralık ise, bir ANOVA uygundur, buna karşılık bir sıralı değişken değişken bir testin Mann-Whitney’i seçmesine yol açar.
Veri Analizini Hep Birlikte Koymak Veri
analiz planında, veri temizleme ve dönüştürme prosedürleri ele alınmalı, daha sonra yapılacak spesifik veri analiz testlerini tartışın. İstediğiniz şekilde hipotezleri belirttiğinizden emin olun – ilişkileri incelemek, tahmin etmek veya bir değişken üzerindeki farklılıkları başka bir değişkenle incelemek.

 

Ödev Sitesi, Ödev Hazırlama, SPSS Analiz

Tez merkezimizde;

 • Tez Yazımı,
 • Yüksek lisans ödev hazırlama,
 • Doktora ödevi hazırlama,
 • SPSS Analiz hizmetleri verilmektedir,

ÖDEV HİZMETLERİMİZ SİZİN İSTEKLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMAKTADIR. Ödev sitemizde her branşa özel uzmanlarımız ödevleriniz için uğraşmaktadır. Bunun haricinde;

 • SPSS Analiz,
 • İstatistik Ödevi,
 • Anket Tasarımı,
 • Örnekleme Hesaplama,
 • Bulgular bölümünün yazılması gibi hizmetleri bizden alabilirsiniz.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analiz yürütme yeteneği, birçok derece derslerin önemli bir yönüdür. Bununla birlikte, istatistiksel analiz özellikle karmaşık, teknik ve zaman alıcı bir görev olabilir ve farklı yazılım paketleri hakkında derinlemesine bilgi ister. Bu uzmanlık becerileri olmadan, özellikle aşırı çalışma durumundaysanız veya son teslim tarihleriyle mücadele etmekte iseniz, istatistiksel analizi tamamlamak çok zor olabilir.

İstatistiksel Analiz Desteği

Herkes matematiksel bir tabut değildir. İstatistiksel analizlerle uğraşıyorsanız endişelenmeyin, çünkü yardım etmek için buradayız.

 

Büyük bir profesyonel istatistik ekibimiz var. İstatistikçilerimiz, aşağıdakileri içeren geniş bir yazılım yelpazesiyle deneyim ve uzmanlığa sahiptir:

 • SPSS
 • Excel
 • Eviews
 • Polystat
 • Stata
 • Lateks
 • Matlab

 

Araştırmalarınızı ve veri toplama yöntemlerinizi kurmanın en iyi yolunu size tavsiye etmek için buradalar. Henüz verilerinizi toplayamadıysanız, sonuçlarınızı girmeniz için bir Excel dosyası oluşturabiliriz.

İstatistik Hizmetlerimiz

 • Temel istatistikler
 • Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, medyan, mod, standart sapma, aralık, çizelgeler ve grafikler)
 • Olasılık (olasılık / şartlı olasılık hakkında temel teoremler)
 • Ayrık olasılık dağılımları (binom, Poisson, geometrik, hipergeometrik)
 • Sürekli olasılık dağılımları (Normal, T, Ki-kare, F)
 • Z puanı
 • Ortalama, standart sapma ve orantı için güven aralığı
 • Ortalama ve orantı hakkında hipotez testi
 • Standart sapma ve varyans hakkında hipotez testi
 • ANOVA (Tek yönlü / İki yönlü)
 • MANOVA
 • Korelasyon (Pearson korelasyonu, rank korelasyonu)
 • Biyoistatistik
 • Doğrusal regresyon (basit doğrusal regresyon / çoklu doğrusal regresyon)
 • Doğrusal olmayan regresyon
 • Lojistik regresyon
 • Parametrik olmayan test (Ki-kare, çalışma testi, işaret testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon’un eşleştirilmiş işaret sırası testi, Kruskal Wallis Testi)
 • İstatistiksel kalite kontrol (grafik, R grafik, C şeması, P grafik, NP şeması)
 • Karar teorisi
 • Oyun Teorisi
 • Doğrusal programlama problemi
 • Zaman serileri analizi (hareketli ortalama, üstel düzeltme, uydurma eğilimi ve mevsimsel modeller)
 • Dizin numaraları
 • İş istatistikleri
 • Ekonometri

 

Belirli bir araştırma alanı üzerinde çalışıyorsanız veya çok yönlü çok geniş bir veritabanını yorumluyor olun, tüm istatistiksel analiz ihtiyaçlarınız için buradayız.

 

Anket Analizi

Kurumumuzda Üniversite ve Şirketlere özel anket analizi seçenekleri bulunmaktadır. Anket Analizi hizmetlerimizden bazıları aşağıda açıklanmıştır;

Müşteri Segmentasyonu ve Profili

Yeni ürün tekliflerini belirlemek veya kişiselleştirilmiş bir pazarlama kampanyası geliştirmek istiyorsanız, müşteri segmentasyonu, kaynakları dağıtmak ve hem yüksek hem de düşük kârlı müşterilerden maksimum değer elde etmek için temel dayanaktır. Uzmanlarımız, hem demografik segmentasyon verilerini hem de gelişmiş kümeleme segmentasyonu tekniklerini şu amaçlarla kullanır:

 • Müşterilerin ihtiyaçları, davranışları, demografileri ve sosyal profillerine göre anlamlı ve ölçülebilir bölümleri veya mikro parçaları açıklamak için pazar bölümlemesini gerçekleştirin
 • Her segmentin ve hedef segmentlerin gelir potansiyelini, kar potansiyeline ve şirketinizin onlara sunma kabiliyetine göre belirleyin.
 • 360 ° müşteri görünümünde  gelecekteki davranışları tahmin etmeye yardımcı olmak için eksiksiz bir müşteri profili edinin.
 • Ürünleri, hizmetleri, pazarlama ve dağıtım stratejilerini her segmentin ihtiyaçlarına göre uyarlamak için hedef pazar analizi kullanın
 • Her segmentin performansını ölçün ve zaman içinde segmentasyon yaklaşımınızı optimize edin

Pazar Boyutlandırma ve Fırsat Analizi

Uzmanlarımız, pazarınızın tam bir resmini sağlamak için sendikasyon raporları, ikincil veriler, birincil araştırma çalışmaları, sosyal medya istihbaratı, endüstri uzmanları, dahili veriler ve diğer kaynaklardan bilgi sentezler. Yaklaşımımız, her veri noktasının ve çıkarımın, piyasa ve fırsat büyüklüğünü formüle etmek için çeşitli kaynaklardan yararlanırken, birden fazla geçerlilikten geçmesini sağlar.

Pazar Boyutlandırma ve Tahmini:

Toplam pazarınızın ve adreslenebilir pazarın (nüfus büyüklüğü ve ödeme yapabilen) büyüklüğü nedir? Bu, pazarın işletmenizle ilgilenecek kadar büyük olup olmadığını yanıtlamaya yardımcı olur.

 

 

 

Pazar Fırsatı Analizi: Fırsatlarınız

neler? Hangi segmentlere odaklanmalısınız? Büyüme nasıl görünüyor ve önemli sürücüleri neler? Rakipler kimler? Genel pazar potansiyeli nedir?

Trend Analizi ve Piyasa Haberleri:

Piyasada ortaya çıkan önemli trendler nelerdir? Piyasadaki en son haberler neler?

İhtiyaç Değerlendirmesi:

Pazar gereksinimleri farklı ülkeler ve coğrafyalara göre değişir. Ürününüzün, hizmetinizin ve tanıtımınızın yeni pazarın ihtiyaçlarına uygun şekilde nasıl uyarlanacağını anlamak, başarınız için hayati önem taşımaktadır.

Değer Zinciri Analizi:

En verimli ve etkili olmak için optimum kanal stratejisi ve hangi aracıları kullanmanız gerekir?

Fiyatlandırma:

Yeni hedef pazarda ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl fiyatlandırabilirsiniz ?

Sosyal Medya Analizi

Metin verilerinin ortasında gizlenmiş zengin müşteri fikirleri vardır. Ancak soru her zaman “Nereye başlıyoruz?” Diye kalmaya devam ediyor. Uzmanlarımız, şirketlerin metin içeriğinin anlaşılmasını sağlamasını, akranları üzerinde kritik rekabet avantajı sağlamasını, önemli iyileştirme alanları sağlamasının ve iş akışlarını düzene koymadaki artan nöbeti sağlamasını sağlıyor. Anahtar alanlar şunları içerir:

Fikir Madenciliği & Duyarlık Analizi

Makine öğrenimini ve yapay zekayı birleştirerek, konuşmaların tonalitesini (pozitif, negatif, nötr) anlamanıza yardımcı oluruz. Hayranlarınızın ve takipçilerinizin görüşlerini analiz edebilir ve insanların neler tartıştığını ve markanızı nasıl algıladıklarını görebilirsiniz.

Marka İzleme ve Rekabet Analizi

Tüm rakip markaları sosyal medyada izlemek ve işletmeleri karşılaştıran web sitelerini ve portalları gözden geçirmek. Markanızın anahtar etkileyicilerini, topluluklarını ve savunucularını tanımlayın.

Yazı Üretimi

Sosyal medya, şirketler için potansiyel müşteriler aramak için bir altın madeni. Önemli bir konuşma konseptini tanımlayın – satın alma niyeti – potansiyel müşterileri oluşturmak için tweet’leri ve yorumları kullanın.

Moda analizi?

Sosyal medya analizlerinizi önceki raporlardan gelen verilerle karşılaştırın. Duyurular, ürün lansmanları ve pazarlama girişimleri sonrasında duygular ve konuşmalardaki dalgalanmaların ve düşüşlerin anlaşılmasına yardımcı olun.

Hazine Analizleri

 • Piyasa riski analizi ve ölçümü
 • Türev değerlemesi
 • Karşı taraf kredi riski
 • Varlık yükümlülük yönetimi
 • Risk ve uyumluluk
 • Model geçerliliği

A / B ve Çok Değişkenli Test

A / B testi, hangisinin en iyi performansı sergilediğini veya dönüştürdüğünü görmek için iki veya daha fazla sayfa arasında eşzamanlı bir denemeyi çalıştırmasıdır. Çevrimiçi dünya A / B testi olarak ziyaretçilerin versiyon A ve bir sayfanın sürümü B farklı web sayfası içeriği yaşamaya böylece en yüksek dönüşüm oranı veren sürümünü belirlemek üzere ziyaretçi eylemleri izlemek yaparken web sitenizin trafiğini split sağlar. Dönüşüm, satış elde etmek, daha fazla müşteri adayı almak, ücretsiz deneme veya haber bültenlerine kaydolmak ve bağlı kuruluş bağlantılarına veya banner’lara ulaşmak için olabilir. A / B testi, ziyaretçi katılımını ve sayfalarda geçirilen süreyi ölçerek site performansını iyileştirmek için de kullanılabilir. Test hedefinizi belirledikten sonra, başlık, resim, içerik, harekete geçirici mesaj düğmeleri gibi çeşitli sayfa öğelerini test ederek açılış sayfasını ve sayfa optimizasyonunu iyileştirebilirsiniz.

 

Çok değişkenli testlerde, çoklu hedefler, nihai hedefe ulaşmada etkili olan ideal kombinasyonu ortaya çıkarmak için birlikte test edilir. A / B testlerinden daha az zaman harcıyor ve toplam örnek büyüklüğünü arttırmak zorunda kalmadan hala doğru sonuçlar elde edersiniz. Çok değişkenli test ile şunları yapabilirsiniz:

Web sayfalarınızı optimize edin ve performansı artırın

Test süresini en aza indir

Yeni tasarım ve fikirleri hayata geçirin

Dönüşüm oranlarını ve sayfa etkinliğini artırın

Test ve optimizasyon uzmanlarımız, A / B Testi veya Çok Değişkenli Test yolculuğunuz boyunca size en uygun numune boyutunu seçmekten, test sürelerini belirlemek için test öğelerini önceliklendirmek ve sonuç olarak bir test kazananına karar vermek için en son teknolojileri kullanırlar.

 

Anket Analizi

Üniversite öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu bölümde akademik yetenekler kullanılmaktadır. Ödev, Tez,Proje ve Makalelerde kullanılan anketler SPSS-24 PROGRAMI İLE YORUMLANMAKTADIR.

 

İstatistiksel analiz türleri

İstatistiksel Test Türleri
Artık verilerinizin dağılımına baktığınız ve belki de ortalamayı, medyanı veya modu bulmak için bazı tanımlayıcı istatistikler yürüttüğünüze göre, veriler hakkında bazı çıkarımlar yapma zamanı. Modülde daha önce ele alındığı gibi, çıkarımsal istatistikler, verilerle ilgili çıkarımlarda bulunmak için kullandığımız istatistiksel testlerdir. Bu istatistiksel testler, bizim gözlemlediğimiz modelin gerçek mi yoksa şansa bağlı mı olduğunu söyleyebildikleri için çıkarımlar yapmamızı sağlar.

Ne tür bir test kullanacağını nereden biliyorsun?

İstatistiksel test türleri : Çok çeşitli istatistiksel testler vardır. Hangi istatistiksel testin kullanılacağına karar verme, araştırma tasarımına, verilerin dağılımına ve değişken türüne bağlıdır. Genel olarak, eğer veriler normal olarak dağıtılırsa, parametrik testlerden birini seçersiniz. Veriler normal değilse, parametrik olmayan testlerden birini seçersiniz. Aşağıda sadece birkaç ortak istatistik testi ve kullanımı listelenmektedir.

korelasyon

Bu testler değişkenler arasındaki ilişkiyi arar

Pearson korelasyon

İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücü için testler

Spearman korelasyonu

İki sıra değişken arasındaki ilişkinin gücü için testler (normal olarak dağıtılmış verilerin varsayımına dayanmaz)

Ki-kare

İki kategorik değişken arasındaki ilişkinin gücü için testler

Anlamların Karşılaştırılması: Değişkenlerin ortalamaları arasındaki farkı araştırmak
Eşleştirilmiş T testi

İki ilgili değişken arasındaki fark için testler
Bağımsız T testi

İki bağımsız değişken arasındaki fark için testler

ANOVA

Sonuç değişkenindeki herhangi bir diğer varyanstan sonra grup ortalamaları arasındaki farkı test eder .

Regresyon: Bir değişkendeki değişimin başka bir değişkendeki değişimi tahmin edip etmediğini değerlendirmek

Basit regresyon

Yordayıcı değişkendeki değişimin sonuç değişkenindeki değişim düzeyini nasıl tahmin ettiğini test eder.
Çoklu regresyon

İki veya daha fazla yordayıcı değişkenlerin kombinasyonundaki değişimin sonuç değişkenindeki değişim düzeyini nasıl tahmin ettiğini test eder.

Parametrik olmayan: veriler parametrik testler için gerekli varsayımları karşılamadığında kullanılır

Wilcoxon rank-sum testi

İki bağımsız değişken arasındaki farkın testleri – farkın büyüklüğünü ve yönünü dikkate alır.
Wilcoxon işaret sırası testi

İki ilgili değişken arasındaki farkın testleri – farkın büyüklüğünü ve yönünü dikkate alır.

 

SPSS Analiz ve Yorumlama

Yüksek lisans ödev tez proje merkezimizde SPSS Analiz hizmeti alabilirsiniz. Doktora tezlerinizde, Yüksek lisans tezlerinizde, Makalelerinizde Kullanmak için SPSS ANALİZ HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ. SPSS hizmetimiz uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Bu hizmet dahilinde bulgularınızı yorumlata bilirsiniz. Bunun haricinde;

 • Veri girişi,
 • Anket tasarımı,
 • Tartışma bölümü yazımı,
 • SPSS çıktısı alabilirsiniz.

Vermiş olduğumuz hizmet içinde yapılan testler sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu sayede aldığınız hizmetten bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Parayla tez yazdırmak

Parayla tez yazdırmak Tez yazdırmaya karar verirken dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu yazın türü ciddiyet ve güven felsefesini içinde barındırmaktadır. Güven insanlara doğuştan kişilik özellikleri ve biyolojik kodları ile yerleşmiş bir kavramdır. İnsanlar kişilik tiplerine göre güven mekanizmalarını işlevsel hale getirirler. Kimisi karşısındakinin kıyafetinden yanılgıya düşer kimisi ise sadece konuşmadan etkilenir. Seçimlerini tek bir yöne doğru devamlı olarak geliştiren insanlarda da bu seçim hataları sıkça rastlanan bir durumdur. Güvenin kaybolması ise karşılıklı davranışlar sonucunda oluşur.

 

Gördüğünüz gibi tek taraflı olarak oluşan güven , yıpranma ve kaybolma sürecine girerken ikili ilişkilerden etkilenmektedir. Kaybolan güvenin telafisi ise çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Araştırmacılar bu nedenle kime , ne kadar güvene bileceği ölçümünü dikkatli bir şekilde yapmalıdırlar. Bu güven duygusu aynı zamanda duygu yönetim süreçlerinde de etkili olmaktadır. Bildiğimiz gibi duygular içsel bir olgu olmasına rağmen dışa vurumu sonucunda eylem halini almaktadırlar. Bu eylemler hırçınlık, üzüntü ,sevinç olarak karşılık bulmaktadır. Peki güven bu denli önemliyse bizim için en değerli olan hizmetleri alırken ne derece düşünürüz ?

 

En basitinden bir ayakkabı alırken size büyük gelen yada sıkan bedenleri sırf ucuz diye alır mısınız ? almazsınız tabi çünkü önemli olan o ürünün fiyatından ziyade rahatınızdır. Peki ben bir ayakkabı satıcısıyım ve sizinle belirli bir hukukumuz var size önerdiğim ayakkabı rahatsız edici özelliklere sahip alır mısınız ? şimdiki soruda düşünmeye başladınız işte belki bir çoğunuz hatırı kalmasın diye alırım ama giymem bile dedi. Gelelim asıl konuya sırf ucuz diye tez yazdırır mısınız ? evet se o tezi kendiniz yazsanız daha iyi olur. Çünkü o tez ya sizi sıkar yada bol gelir yani rahat edemezsiniz. Yada bir süre rahat edersiniz ama sonradan rahatsız edici özellikleri karşınıza çıkar. Çünkü teziniz size özel bir sır değil yayına açıktır. Ve bu yayınlanma başınızı ağrıtabilir özellikleri sonradan karşınıza çıkacaktır. Güvende de aynı durum söz konusudur. Unutmayın sırf ucuz diye gemiye binip denize açınılmaz. Bizim için güven bazı anahtar kelimelerden oluşur bunlar ;

– Bilgi güvenliği

– Sır tutma

– Yapılan işte sürekli garanti sunma

– Her zaman muhatap bulma ve çıktıyı kalite perspektifinde ileriye dönük olarak sunmadır.

Spss Analiz ve Teze Başlamak

Tezin aşamaları Bir tez ile dolan günlük sayfaları (!) Yazmak her şeyden önce tecrübe gerektiren bir eylemdir. Bu eylemin içinde en yorucu kimliğe bürünen nesne ise tezdir. Çünkü bir tez yazım aşamasına geçmeden gönce bir çok işleme tabi olmaktadır. İsterseniz bu aşamaları beraberce inceleyelim ;

Teze başlamak Teze başlamak sanıldığı kadar kolay bir aşama değildir. İlk önce konun belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme aşaması sizin yol haritanızı oluşturacaktır. Tezde konu seçiminin de belirli kıstasları vardır. Burada araştırmacı şu sorulara cevap arar : – Yeni bir buluş mu ?

– Yoksa olanın bir gelişmiş modelimi ? Bu seçimden sonra konu danışmanın onayına sunulur. Onay alınan tez konusu artık bir incelemenin ve hayatta yer alan günlük sayfalarının bölümlerini kaplamaya başlar. Tez konusu belirlendikten sonra bir dizi literatür araştırması yapmak gerekmektedir.

 

Bu araştırmalarda araştırmacı

– Problemin durumu

– Problemin önemi

– Sınırlılıklar

– Sayıltılar

– Spss Analiz

– Hipotezler gibi birçok kavrama karşılık olacak taslağını oluşturmalıdır. Taslak oluşturulduktan sonra tekrar danışmanın onayı alınmalıdır ki danışmanınız kendisini yalnız hissetmesin. Unutmayın danışmanınızdan bağımsız olarak yaptığınız her hareketin bedeli sonradan karşınıza çıkacaktır. Taslak onayından sonra ise bir dizi tez, makale , kitap ve raporlar taranmalıdır. Tezin içeriğinde eğer uyguma veya anket varsa bu onayla beraber ölçeklerde danışmana onaylatılmalıdır. Ve literatür yada kavramsal çerçeve yazılırken anket uygulamasına geçilmeli evren ve örneklem ilişkisi literatürle paralel olarak irdelenmelidir. Kaynak dağılımı ve diğer işlemlerden sonra yazım aşamasına geçilmeli ve belirli bölümler danışmana onaylatıldıktan sonra nihai hali onaya sunulmalıdır. Yazmak ile tez bitmemektedir. Günlük sayfaları hala tez konusu ve danışman ile meşgul olmaktadır. “Her üniversitenin kendisine özgü yazım kuralları vardır” bu cümle ile mutlaka tez aşamasında karşılaşacaksınız veya karşılaşmışsınız belki. Bu dönemde tez yazım kılavuzları tezden fazla okunur.

Tez danışmanlarının hepsi bu aşamada Türkçeci olurlar kimisi değişik şekillerle bu durumu anlatırken kimisi espri kabiliyetini kullanır bu durum karşında. Bu nedenle tezim bitti demeden editörlük hizmeti almakta fayda vardır. Yoksa zaman kaybının külfeti sizi çok hırpalayacaktır. Editörlük ve diğer işlemlerden sonra sıra tez savunmasına gelmektedir. Nasıl olsa danışmanım onayladı cümleleri duyulur sabahın erken saatlerinde zaman ilerledikçe ise nasıl danışman buya hiç ağzını bile açmadı cümleleri havada uçuşur. Unutmayın yalnız değilsiniz ama o zamandan sonra danışmanlık hizmeti almak zorundasınız ve bu hizmeti daha baştan alsaydınız telefonun hemen kaşısın da biz ekibimiz sizin için çalışmaya hemen başlayacaktı. Ama bu zamandan sonra bizi bulmak için zaman harcasınız ama bu süre zarfında size verilen süre 10-15 gün aralığında olacak. Zamansız yerde telaşa kapılmamak için profesyonel ekibimizle tanışın.

doktora tezi yazdırma

Adli Tıp = Forensic Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ağaç İşleri = Wood Products konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Aile Hekimliği = Family Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Aile Planlaması = Family Planning konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Aktüerya Bilimleri = Actuarial Sciences konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Allerji ve İmmünoloji = Allergy and Immunology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Amerikan Dili ve Edebiyatı = American Linguistics and Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Anatomi = Anatomy konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Antropoloji = Anthropology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Arkeoloji = Archeology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Arkeometri = Archaeometry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Arşiv = Archive konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Astronomi ve Uzay Bilimleri = Astronomy and Space Sciences konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Bale ve Dans = Ballet and Dance konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Bankacılık = Banking konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Batı Dilleri ve Edebiyatı = Western Linguistics and Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Besin Hijyeni ve Teknolojisi = Food Hygiene and Technology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Bibliyografya = Bibliography konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Bilim ve Teknoloji = Science and Technology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyofizik = Biophysics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyografi = Biography konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyoistatistik = Biostatistics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyokimya = Biochemistry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyoloji = Biology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyomühendislik = Bioengineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Biyoteknoloji = Biotechnology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Botanik = Botany konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Coğrafya = Geography konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Çocuk Cerrahisi = Pediatric Surgery konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Demografi = Demography konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Deniz Bilimleri = Marine Science konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Deniz ve Sualtı Hekimliği = Marine and Underwater Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Denizcilik = Marine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Deontoloji ve Tıp Tarihi = Medical History and Ethics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Deri Mühendisliği = Leather Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Deri ve Kürk Teknolojisi = Leather and Fur Technology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Dermatoloji = Dermatology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Dilbilim = Linguistics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Din = Religion konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Diş Hekimliği = Dentistry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Doğu Dilleri ve Edebiyatı = Eastern Linguistics and Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Dokümantasyon ve Enformasyon = Documentation and Information konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Eğitim ve Öğretim = Education and Training konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ekonometri = Econometrics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ekonomi = Economics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
El Sanatları = Crafts konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları = Endocrinology and Metabolic Diseases konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Enerji = Energy konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri = Ancient Linguistics and Cultures konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ev Ekonomisi = Home Economics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Felsefe = Philosophy konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon = Physical Medicine and Rehabilitation konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Fizyoloji = Physiology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Fizyopatoloji = Physiopathology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon = Physiotherapy and Rehabilitation konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Fransız Dili ve Edebiyatı = French Linguistics and Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Gastroenteroloji = Gastroenterology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Gazetecilik = Journalism konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Gemi Mühendisliği = Marine Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Genel Cerrahi = General Surgery konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Genetik = Genetics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Geriatri = Geriatrics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Gıda Mühendisliği = Food Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Giyim Endüstrisi = Clothing Industry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Göğüs Hastalıkları = Chest Diseases konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi = Thoracic and Cardiovascular Surgery konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Göz Hastalıkları = Eye Diseases konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Güzel Sanatlar = Fine Arts konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Halk Bilimi (Folklor) = Folklore konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Halk Sağlığı = Public Health konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Halkla İlişkiler = Public Relations konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Hastaneler = Hospitals konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Hava ve Uzay Hekimliği = Air and Space Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Hematoloji = Hematology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Hemşirelik = Nursing konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Histoloji ve Embriyoloji = Histology and Embryology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Hukuk = Law konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İletişim Bilimleri = Communication Sciences konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İstatistik = Statistics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
İşletme = Business Administration konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Jeofizik Mühendisliği = Geophysics Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Kamu Yönetimi = Public Administration konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Kardiyoloji = Cardiology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Karşılaştırmalı Edebiyat = Comparative Literature konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Kazalar = Accidents konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Kimya = Chemistry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Maliye = Finance konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Matbaacılık = Typography konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Matematik = Mathematics konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Mekatronik Mühendisliği = Mechatronics Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Meteoroloji = Meteorology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Mikrobiyoloji = Microbiology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Mimarlık = Architecture konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Moleküler Tıp = Molecular Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Morfoloji = Morphology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Mütercim-Tercümanlık = Translation and Interpretation konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Müzecilik = Museology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Müzik = Music konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Nefroloji = Nephrology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Nöroloji = Neurology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Nöroşirürji = Neurosurgery konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Onkoloji = Oncology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ortopedi ve Travmatoloji = Orthopedics and Traumatology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Parazitoloji = Parasitology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Patoloji = Pathology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği = Petroleum and Natural Gas Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi = Plastic and Reconstructive Surgery konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Psikiyatri = Psychiatry konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Psikoloji = Psychology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Radyo-Televizyon = Radio and Television konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Reklamcılık = Advertising konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sağlık Eğitimi = Health Education konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sanat Tarihi = Art History konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Seramik Mühendisliği = Ceramic Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sigortacılık = Insurance konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sivil Havacılık = Civil Aviation konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Siyasal Bilimler = Political Science konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sosyal Hizmetler = Social Services konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Sosyoloji = Sociology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Spor = Sports konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Su Ürünleri = Aquatic Products konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Tarih = History konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Teknik Eğitim = Technical Education konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği = Textile and Textile Engineering konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Tıbbi Biyoloji = Medical Biology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji = Medical Ecology and Climatology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Trafik = Traffic konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Turizm = Tourism konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ulaşım = Transportation konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Uluslararası İlişkiler = International Relations konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm = Drug Addiction and Alcoholism konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Üroloji = Urology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Veteriner Hekimliği = Veterinary Medicine konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Ziraat = Agriculture konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.
Zooloji = Zoology konusunda doktora tezi yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

spss ve amos analizi yapan yerler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Bolu),

Adnan Menderes Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Aydın),

Afyon Kocatepe Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Afyon),

Akdeniz Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Antalya),

Anadolu Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Eskişehir),

Ankara Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Atatürk Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Erzurum),

Atılım Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Bahçeşehir Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Balıkesir Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Balıkesir),

Başkent Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Beykent Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Bilkent Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Boğaziçi Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Celâl Bayar Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Manisa),

Cumhuriyet Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Sivas),

Çağ Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Tarsus-İçel),

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Çanakkale),

Çankaya Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Çukurova Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Adana),

Dicle Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Diyarbakır),

Doğuş Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Dokuz Eylül Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İzmir),

Dumlupınar Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Kütahya),

Ege Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İzmir),

Erciyes Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Kayseri),

Fatih Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Fırat Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Elazığ),

Galatasaray Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Gazi Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Gaziantep Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Gaziantep),

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Tokat),

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İzmit-Kocaeli),

Hacettepe Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Haliç Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Harran Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Şanlıurfa),

Işık Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

İnönü Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Malatya),

İstanbul Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

İstanbul Bilgi Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

İstanbul Kültür Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

İstanbul Teknik Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

İstanbul Ticaret Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İzmir),

İzmir Ekonomi Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İzmir),

Kadir Has Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Kafkas Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Kars),

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Kahramanmaraş),

Karadeniz Teknik Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Trabzon),

Kırıkkale Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Kırıkkale),

Kocaeli Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Kocaeli-İzmit),

Koç Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Maltepe Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Marmara Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Mersin Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Mersin-İçel),

Mimar Sinan Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Muğla Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Muğla),

Mustafa Kemal Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Hatay),

Niğde Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Niğde),

Okan Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Samsun),

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Osmangazi Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Eskişehir),

Pamukkale Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Denizli),

Sabancı Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Sakarya Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Sakarya-Adapazarı),

Selçuk Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Konya),

Süleyman Demirel Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Isparta),

Trakya Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Edirne),

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Ufuk Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Ankara),

Uludağ Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Bursa),

Yaşar Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İzmir),

Yeditepe Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Yıldız Teknik Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (İstanbul),

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Van),

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İçin SPSS,AMOS-EVİEWS analizi yapan yerler anket ve data analizleriniz için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz       (Zonguldak),

 

 

05439437601