doktora makalesi yazan yerler

Kurumumuz aynı zamanda sizler için makale yazım hizmeti vermektedir. Referans olarak tanıtım amaçlı yazmış olduğumuz makale aşağıda yer almaktadır;

Öz
Eğitim modern zamanın vazgeçilmez bir insanlık hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim geleceğe yönelik beşeri sermayeye yapılan en önemli yatırımlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle eğitim faaliyetleri kamu otoritesinin egemenliğinde gerçekleştirilmektedir. Devlet eğitim stratejileri yöneliminde eğitim politikaları belirlemektedir. Belirlenen eğitim politikaları eğitim stratejilerinde belirlenen fayda- maliyet koordinasyonu ile uygulama konulmaktadır. Bu nedenle eğitim politikaların etkileri sosyo-kültürel sosyo-iktisadi ve beşeri sermaye birikiminde gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler; Eğitim, Eğitim Politikaları ve Eğitim Stratejileri
Giriş
Eğitim demokratikleşmenin kalite göstergesi hem de onun içeriğidir. Dikkate almak gerekir ki eğitim aynı zamanda toplum üyelerine hayatı anlamak için bilgi ve becerileri öğretmek imkanı verir. Eğitim bireylerin öğrenilebilen davranışlarına etki eden onların bilişsel ve davranışsal yeteneklerinin gelişimini sağlayan bir unsurdur. Eğitim kişilerin her anında var olan bir kavram olduğu için gelişimsel psikolojik temellerde kendisine yer bulmuştur. Bu nedenle devletler eğitime önem vermektedir. Bu önem neticesinde eğitim etkinliği için devlet otoritesinin benimsediği ve uygulamaya koyduğu kurallara eğitim politikası denilmektedir(Keskin,2015).
Eğitim, insanın gelişimine verilen modern taleplerin; insanın uzun ömürlü, sağlığı, entelektüel seviyesi , yüksek insani kalite taşıyıcısı olması , toplumda kişi başına düşen gelirin sürekli artması dünyanın dayanıklı gelişimi ve dengesinin korunması kanunlarının anlaşılması gibi küresel sorunların çözümüne yardım etmeyi öngörür. İnsan refahının sürekli yükselmesinde insanlığa yol gösterir . Bu nedenle eğitimin kalite formasyonun gerçekleştirilmesi için eğitim politikası büyük önem taşır.
Modern toplumlar eğitimi ve eğitimin etkinliklerini toplumun demografik özellikleri ve hedefleri doğrultusunda belirlemektedir. Eğitim politikalarını belirleme ve uygulama işlevine sahip olan devlet otoritesi ülkenin gelecek hedeflerine yönelik planlı davranışları belirlemiş olur. Toplum hayatında eğitim, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, ahlaki, felsefi, psikolojik, pedagojik, çevresel, zihinsel gelişim mahiyeti taşıyor. Bu nedenle eğitim politikaları(Zekeriya,2015);
 Toplumun kültürel değerlerine
 Tarihsel yapışana
 Toplumsal konumlaştırılmış sistemine
 Ekonomik durum ve yönetim persfektifine uygun bir şekilde belirlenmelidir.
Sanayi devriminden sonra sanayideki gelişmelerin ancak eğitilmiş toplum egemenliğinde olabileceği anlaşılmıştır. Bu durum devletlerin ekonomik hedefleri doğrultusunda eğitim politikaları oluşturmasına neden olmuştur. Teknoloji ve inovasyon kavramları ise modern zamanlarda literatüre kazandırılmış kelimelerdir. Modern toplumlar eğitim önderliğinde sürekli gelişim ve geliştirme düşüncesini benimsemişlerdir. Bu durum ise sürekli eğitim ve sürekli eğitim politikaları kavramlarının doğmasına neden olmuştur.
Sanayi devrimi aynı zamanda toplumların çeşitli kitlelere ayrılmasına neden olmuştur. Bu kitlesel varoluşlar arasında ekonomik faklılıkların oluşması eğitimin devlet egemenliğinde karşılıksızlık ilkesi ile devam ettirilmesi gerekliğini meydana getirmiştir. Eğitim politikaları bu çerçevede geleceğe yönelik ekonomik hedeflere de hitap etse gerçekleştiği tarih itibari ile karşılıksız kamu politikaları arasında yer almaktadır.
Fransız devrimi ile birlikte eşitlik ve hak arayışı hareketleri toplumsal bazda gerçekleşmiştir. Sanayi devrimi ile alt zümrede yer alan kitleler “kamusal eğitim” ile “eğitim hakkı” na yönelik girişimde bulunmuşlardır. Eğitimin insanlar için özgürce gerçekleştirile bilen bir hak olması evrensel temeller ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Klasik dönemin kamu otoritesinin sessizliğini benimseyen düşüncesi bu çerçevede eğitim dışı kamu politikaları için kullanılmıştır. Toplumların vaz geçilmez ve yaşam için zorunlu olan haklar; yaşama, eğitim, eşitlik, çalışma hakkı gibi sıralana bilir.
Ayrıca eğitim ülkelerin bağımsızlığı, birliği ve kardeşliğinin devamı için gerekli olan bir durumdur. Eğitim hayatı bir çok ülkede kurumsal bazda 60-72 ay arasında başlamaktadır. Bu nedenle bireyler kurumsallaşmış eğitim kurumlarında gelişimsel farklılıklarını kazanmaktadır. Ayrıca eğitim dönemi içinde birey fiziksel, duygusal ve bilişsel özelliklerini oluşturmaktadır. Eğitim bu nedenle kişinin toplum içindeki duruşunun belirlendiği yaptırımsal bir değerdir.
Eğitimde Strateji ve Politika İlişkisi
Strateji değer oluşturma, ölçme ve değerlendirme amacı ile plan ve faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını öngören sistemdir. Strateji, “kelime anlamı itibariyle, “sevketme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” demektir. Kelimenin eski Yunan generallerinden Strategos’sun bilgi ve sanatına atfen kullanıldığı sanılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise, stratejinin Latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamındaki “stratum” dan geldiği belirtilmektedir. Kelimenin kökeni konusunda itilaf olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla, her iki tanımlamanın da benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da istikamet göstermeyle ilgilidir”(Güçlü,2003).
Eğitim ve verimlilik arasında var olan ilişki sonucu, eğitim etkin aktif iş gücünün gerekliliği olarak görülmüştür. Bireysel bazda eğitim için yapılan harcamalar bu nedenle gelecekte elde edilmesi beklenen faydanın maliyeti olarak görülmektedir. Devletler gelecekte elde edilmesi planlanan faydanın en çoklaştırılması amacı ile eğitim stratejileri oluşturmakta ve bu stratejiler vasıtasıyla eğitim politikalarının işlevselliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır.
Eğitim politikası devletin yönetim yapısı çerçevesinde;
– Eğitim yönetimi
– Eğitim programı
– Eğitimin finansmanı
– Eğitim hizmetinin dağıtımı ve yarar sağlayıcı etkisi ile ilgili persfektifi içermektedir.
Eğitim politik stratejilerinde eğitimin; amacı, eylem planı, kurumların organizasyonu, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlenmektedir. Belirlenen hedefler doğrusalında eğitim stratejilerine uygun iş gören temini yapılmakta ve örgütsel şema oluşturulmaktadır. Eğitim stratejilerini eyleme geçilmeden hazırlanması(Yeşil2014);

– Eylemin gerçekleşme zamanının azalmasına
– Eylemin etkin bir şekilde tasarlamasına
– Eylemin beklenmedik finansman ihtiyaçlarının engellenmesine
– Eylem dahilinde belirlenen amaç ve sonuç prensiplerinin planda belirlendiği gibi uygulanmasına neden olmaktır
Stratejik amaç, amaca yönelik programların uygulanması sürecinde gerçekleştirilir. Bunu dikkate alarak bir kaç uygulama aşağıdaki gibi sıralana bilir:
• Veri tabanlı öğretim planlarının hazırlanması ve uygulanması
• Eğitimin içeriği üzere tüm eğitim basamakları için eğitim programları da dahil olmak üzere bütünleşmiş programların hazırlanması
• Tüm eğitim kademeleri ilgili eğitim programlarına ve öğretim planlarına uygun ders malzemelerinin, ders kitaplarının hazırlanması
• Öğretim metedolojilerinin hazırlanması
• Öğretmenler eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeniden hazırlanması için çok kapsamlı bir çalışma planı hazırlanması
• Okul donanımının hazırlanması
• Eğitimin lojistik güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yeni okul binalarının inşa kullanıma verilmesi
• Pedagojik-psikolojik bilimlerin araştırma, koordinasyonu
• Eğitime yönetim ve yönetişim konularının düzenlenmesi ve uygulanması
• Eğitim-imalat-kamuoyu ilişkilerinin kurulması için yazılımların hazırlanması
• Eğitim standartlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulaması
• Devlet, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
• İlgili bakanlık, komite, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği programının hazırlanması
• Eğitimin tüm basamaklarını kapsayan karmaşık eğitim programlarının hazırlanması.

Eğitim Politikalarının Önemi
Eğitim politikaları eğitimin niteliksel ve niceliksel snlsyışı içerisinde işlevlik kazanması için gerrekli olan sistemleri içermektedir. Eğitim insanlık varoluşunda gelişimsel temeller içerisinde konulmuş bir süreci içine alan uygulamaları içeren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktasdır. Kamu otoritesinin uygulamış olduğu eğitim politikalırı anlayıcı toplumların gelişmesi, büyümesi ve refaha kavuşması için gerekli olan faktörleri içermektedir.
Eğitim politikaları ülkelere göre farklılaşmakta ve her ülkenin amaçları doğrultusunda dizayn edilebilmektedir. Modern çevrelerde inovatif ve teknoloji yönünden ataklar ancak eğitim kaltiesi ile ortaya çıkmakta ve kendisini gösterebilmektedir. Eğitim politikaları planlama ve strateji oluşturma aidiyetinde uygulamaya geçirilen planlı davranışların performans değerlerine yansıması ile ölçülmektedir.
Eğitim politikaları bir ülke içindeki normatif dizaynı kültürel öğelerle büründürülmüş kuralların işlevlik kazanması açısından önemlidir. Eğitim, iki yönlü bir kavramdır. Talep edenler ve arz edenler eğitim politikaları çerçevesinde oluşan çıktı etrafında buluşmaktadırlar. Eğitim talep edenler gelişimsel dönem içinde olan ve bilgi alma evresine bürünmüş bireylerdir. Eğitim arz edenleri ise çoğunluğu devlet otoritesine bağlı kurumsallaşmış eğitim örgütleridir.
Kurumsallaşmış eğitim örgütlerinin talep edenlere aktardığı düşünceler, bilgiler ve davranışsal temeller talep edenler üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratmaktadır. Eğitim talep edicileri eğitim kurumlarından almış oldukları bilgilerle yaşamlarının geri kalanlarında davranışsal ve bilişsel evrimlerini tamamlamaktadırlar. Bu açıdan eğitim mikro temellere dayalı lakin makro sonuçlar doğuran sistemlerin stabilize olmuş şeklidir.
Bu stabilizasyon işlemi, toplumların yapı zümrelerini çeşitlendirmekte ve toplumların gelişimine neden olmaktadır. Eğitim politikalarındaki yanlışlar ise yukarıda anlatılanların tersi durumlarını doğurmaktadır.

Eğitim Politikalarının Etkisi
Eğitim kavramı; “bireyin bilgi dağarcığında, düşünce ve davranış yapısında ve becerilerinde istendik yönde değişimler sağlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitim yine, bireyin yaşadığı toplumda pratik değeri olan, yetenek, yöneliş, tutum ve diğer davranış formlarını edindiği süreçlerin toplamı olarak da ifade edilmektedir”(Çalışkan vd.,2013).
Dünyanın her yerinde, sosyal gelişimin her aşamasında toplumun eğitimle organik bağlılığı olmuştur. Genç nesillerin eğitimi, öğretimi geleceğin aydınlanması için gereklidir. Eğitim, insan gelişiminin en önemli bir parçalarından biridir ve insan gelişimi endeksinde de üç ana bileşenden biri olarak yansımıştır. Dünya İnsan Hakları Beyannamesinde , İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korunması Hakkında Avrupa Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeye eğitim hakkı en önemli insan Hakları arasında tespit edilmiştir. Aynı zamanda eğitim insan sermayesini yani emek verimini temsil eden beşeri sermayenin de etkinliği için gereklidir(https://www.unicankara.org.tr/today/4.html ).
Genel olarak eğitimin uzun vadeli gelişime etkisine dair konularda eğitim politikalarının oluşturulması, yönetilmesi ve değişen koşullara adaptasyonu sırasında sürekli kontrol altında tutulmalıdır. insan sermayesi teorisi insan gelişimi kavramının teorik esaslarından biridir. Bu teoriye göre, eğitim (ayrıca sağlık), bir taraftan mal ve hizmetlerin üretiminin artırılması için emeğin verimliliğinin yükseltilmesi, diğer yandan ise işçinin kendi gelirlerinin artırılması amacını taşıyan bir yatırım tabidir.
Ülkelerin “iktisadi, sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri olan eğitim, bireylere sağladığı özel yararların yanında, toplumsal açıdan meydana getirmiş olduğu dışsallıklar sebebiyle de ülkelerin kalkınmalarında büyük önem arz etmektedir”(Pamuk ve Bektaş,2014). Ekonomik gelişmenin sonuçta insanın refahı için olduğunu esas tutan insan gelişimi yaklaşımı emek verimliliğinin artmasında insan sermayesi merkezi rolünü kabul eder, ancak en önemli amaç olarak sosyo-iktisadi ortamın yaratılmasını belirler. İnsan potansiyelinin gelişmesi ekonominin gelirlerinin ve verimliliğinin artmasına neden olabilir, ancak bu sonuçlar bütün nüfusun maddi ve manevi refah ve insan hayatının çeşitli alanlarında ilerlemeyi olumlu etki ettiğinde anlamlı olur.
Eğitim politikası eğitim sisteminin etkili etkinliğinin sağlanmasına yönelik devlet faaliyetidir. Toplumda eğitimin düzenlenmesi, uygun eğitim teorileri ve yaklaşımları, eğitim sisteminin yapısı ve çeşitli eğitim kurumlarının faaliyetlerinin koordinasyonu, bu alanda önemli prensip ve önceliklerin saptanarak uygulanması, aynı zamanda eğitim yasası ve uygulamaları eğitim politikalarının öğelerini oluşturmaktadır. Eğitim toplumsal yaşamın tüm alanlarına sirayet ettiğinden eğitim politikasının yönleri de çok yönlü ve strateji açısından önemlidir.
Sonuç olarak eğitim politikalarının etkisi evrensel temellere dayanmaktadır. Çünkü eğitim küçük yapıların gelişimine neden olan uygulamalardan oluşmaktadır. Eğitim, aile yapısından sonra bireylerin rol model kavramı içerisinde geliştiği dış çevre bütününü oluşturan etmenlerin içinde yer almaktadır. Bu dış çevre unsuru sosyal yaşantıyı biçimlendirmekte, çalışma yaşamını zenginleştirmekte ve ülkelerin büyüme hızını arttırmaktadır.
Eğitim politikalarının genel hedefleri aşağıdakiler gibi sayılabilmektedir:
 Eğitim sosyal çevrenin oluşmasını sağlar, eğitim politikaları ise sosytal çevreyi etki alanına alır.
 Eğitim, kişinin bilinçsel yönünü belirleyen önemli etmendir. Eğitim politikaları ise toplumun bilişsel hedeflerini yönlendiren kuralları oluşturur.
 Eğitim, kişinin ahlaki ve kültürel değerlerini şekillendirir. Eğitim politikası ise toplumların ahlaki ve kültürel yapısının oluşmasını yada devamını sağlar.
 Eğitim, bireye çalışma hayatında beceri kazandırır. Eğitim politikası, ülkelerin toplam çıktı düzeylerini arttırarak GSMH’nın artmasını sağlar.
 Eğitim, toplum içinde davranış ve psiko-dinamik yaklaşımlarını temel alır. Eğitim politikaları ise psikolojik açıdan sağlıklı bireylerin oluşmasını sağlar.
SONUÇ
Çalışmamızda eğitimin önemi ve eğitim politikalarının etkisi irdelenmiştir. Çalışmamız dahilinde eğitim politikalarının eğitimi oluşturan her organ içinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Eğitim politikaları toplumsal etki yaratan düşüncelerin oluşmasını sağlayan kamu otoritesinin belirlediği düşünceler bütünü oluşturmaktadır.
Eğitim politikası ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkilemekte ve sosyo-kültürel zenginliklerini çeşitlendirmektedir. Eğitim politikası plan, strateji ve uygulama temellerine dayalı bilimsel nitelikli araştırmalar sonucunda oluşturulmaktadır. Eğitim stratejilerinin oluşumu kamu otoritesi tarafından toplumun temel değerleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda yön bulmaktadır. Eğitim politikaları her ne kadar sosyal bir amaç için oluşturulsa da ortaya çıkardığı sonuçlar ekonomik reaksiyonlara neden olabilmektedir.
Eğitim politikalarının zaman içinde işlevliğini kaybetmemesi için sürekli güncellemeye tabi olması gerekmektedir. Bu nedenle kamu otoritesi toplumu ve toplumun gelişimini sistemli bir şekilde analiz etmelidir. Çünkü, toplum gelişimine entegre olmayan politikalar işlevlik kazanmamaktadır.
Eğitim politikaları çalışmamız dahilinde gelişim temelli perspektif içinde irdelenmiştir ve sonuç olarak aşağıdaki öneriler belirlenmiştir:
 Eğitim politikaları, toplumsal temellere dayanmalıdır.
 Eğitim politikalarının işlevliği sürekli kontrol mekanizması dahilinde analiz edilmelidir.
 Eğitim politikası, planlama ve strateji işlemlerinden sonra belirlenmelidir.
 Eğitim politikaları belirlenirken evrensel hedefler göz önünde bulundurulmalıdır.
 Eğitim politikaları belirlenirken ülkeler arasındaki gelişim farklılığının nedenleri araştırılmalıdır.

KAYNAKÇA
Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).
Keskin, N. E. (2015). Toplumsal Sorunlar Ve Üniversite. Toplum Ve Demokrasi Dergisi, 8(17-18).
Zekeriya, I. Ş. I. K. (2015). Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim-Kültür Politikaları Yoluyla Bektaşilik Ve Kızılbaşlığı Tasfiye Girişimleri (1826 Sonrası). Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (76), 31-54.
Yeşil, R. (2014). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorumluluk Eğitimi Stratejilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2).
Çalışkan, Ş., Karabacak, M., & Meçik, O. (2013). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21).
Pamuk, M., & Bektaş, H. (2014). Türkiye’de Eğitim Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.

05439437601